Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13568

Název zakázky: Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 8. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Asociace samostatných odborů

Sídlo zadavatele: Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bohumír Dufek
 • Telefon: +420222540525
 • E-mail: dufek.bohumir@ospzv-aso.cz

IČ zadavatele: 63829517

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Irma Procházková
 • Telefon: +420602143868
 • E-mail: prochazkova.irma@ospzv-aso.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 8. 2020 15:00

Místo pro podání nabídek:
Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Požadavky na předmět plnění lze rozdělit do jednotlivých skupin odpovídajících rozpočtovým položkám cenové nabídky uchazeče.

1.     Rozvoj a údržba portálového SW

Součástí předmětu nabídky je rozvoj a údržba portálu www.odbory.info (podrobný popis stávajícího SW v Příloze č. 2 výzvy) na základě pokynů od zadavatele po dobu 17 měsíců od podpisu smlouvy v rozsahu jednoho člověkotýdne v měsíci.

2.     Technická podpora a údržba systému iPodpora

Po dobu 17 měsíců bude probíhat ze strany uchazeče údržba systému a technická podpora. Údržbou systému jsou myšleny zejména aktualizace technologií (instalace bezpečnostních aktualizací, případně také aktualizace firmware v hardwarových prvcích) a udržování systému jako celku v provozu. Uživatelská podpora bude k dispozici v režimu 9x5. Incidenty bude možné hlásit telefonicky nebo prostřednictvím webového formuláře. Reakční doba bude 4 hodiny od nahlášení incidentu. Údržba systému i technická podpora bude zahrnovat podporu dodaného a provozovaného hardwarového řešení podrobně specifikovaného v Příloze č. 1 výzvy a softwarového řešení specifikovaného v Příloze č. 2 výzvy. Technická podpora celého stávajícího prostředí iPodpora ve všech lokalitách zadavatele (Asociace samostatných odborů, Českomoravská konfederace odborových svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) uvedených níže v této výzvě (Místo dodání) zahrnuje služby specialistů po dobu 17 měsíců od podpisu smlouvy a servis poskytovaný výrobci dodaných technologií z hlediska hardware, systémového software a firmware.

 3.    Technický servis HW – infrastruktura a firewall

4.     Technický servis serverů (8ks ve všech lokalitách)

5.     Technický servis diskového pole IBM v3700 (2ks)

6.     Služby k zálohování systému iPodpora

Jedná se o vyhodnocení současného stavu zálohování celého systému v provozovaném prostředí a vypracování návrhu změn do zálohovacího plánu včetně úprav zálohovacích procedur.

7.     Vytvoření modulu „Kalendář akcí“ v systému iPodpora

Na portálu www.odbory.info vznikne kalendář akcí. Akce budou editovatelné z prostředí interního systému iPodpora uživateli s patřičným oprávněním. Uživatelé budou mít na portálu www.odbory.info k dispozici náhledový kalendář a u jednotlivých událostí bude možné rozkliknout detail s podrobnějšími informacemi. K událostem v kalendáři bude možné přidávat přílohy.

8.     Lektorné pro školení školitelů a uživatelů systému iPodpora

Jedná se o školení školitelů klíčových uživatelů zadavatele systému iPodpora v celkovém rozsahu 130 hodin.

 

Přemět plnění a jeho specifikace jsou podrobně popsány ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1182270,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 31. 1. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Asociace samostatných odborů, Tyršova 1811/6, 120 00 Praha 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

  Nabídky budou v tomto kritériu hodnoceny tak, že nejvýhodnější nabídka bude ta s nejnižší nabídkovou cenou a dále bude pořadí nabídek určeno vzestupně podle výše nabídkové ceny.
 • Veškeré podrobnosti k hodnoticím kritériím a k hodnocení nabídek jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Veškeré požadavky na způsob a kritéria prokazování kvalifikace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována v souladu s požadavky stanovenými touto výzvou podle závazného formuláře nabídky, který je přílohou č. 3 výzvy. Dodavatel musí při zpracování nabídky respektovat požadavky a podmínky stanovené zadavatelem, zejména pak závazné obchodní podmínky, jakož i jakékoliv další požadavky, a takto úplná nabídka musí být řádně doručena zadavateli ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

 

K nabídkám doručeným v listinné podobě bude na datovém nosiči (např. flash disk) přiložena kompletní oskenovaná nabídku včetně podpisů.

 

Dodavatel může v rámci této zakázky podat pouze jednu nabídku v českém jazyce.

 

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě.

 

V případě společného podání nabídky budou na příslušných místech ve formuláři nabídky uvedeny identifikační údaje všech dodavatelů.

 

Pokud podává nabídku více dodavatelů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

 

Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

 

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

 

Nabídka bude obsahovat následující součásti:

 • Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace
 • Návrh smlouvy, který je přílohou č. 4 výzvy doplněný na barevně zvýrazněných místech.
 • Cenovou nabídku, která je součástí Formuláře nabídky, který je přílohou č. 3 výzvy, doplněnou na barevně zvýrazněných místech
 • Další doklady a dokumenty požadované zadavatelem

 

Zadavatel doporučuje akceptovat stanovené požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky, které mají zajistit přehlednost nabídek a tím usnadnit jejich posouzení.

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za plnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena ve členění: cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, výše DPH v Kč a cena v Kč s DPH. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost dodavatel.
Celková nabídková cena bude vyplněna na příslušných místech v návrhu smlouvy a v cenové nabídce.

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s realizací veřejné zakázky. Nabídková cena dále bude zahrnovat zisk dodavatele a veškeré náklady na práce a činnosti vyplývající pro dodavatele ze zadávacích podmínek, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí měl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení celého předmětu veřejné zakázky nezbytné.

 

Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – veřejná zakázka - Integrovaný systém podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů – iPodpora 3“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto formuláře.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí výzvy jako Příloha č. 4 výzvy.
 • Navýšení ceny je možné pouze v následujících případech: V případě legislativních změn výše DPH.
 • V případě, že některou z částí veřejné zakázky hodlá dodavatel realizovat pomocí poddodavatelů, uvede ve své nabídce jejich název, sídlo a IČO.
 • Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je součástí Formuláře nabídky, který je přílohou č. 3 výzvy.
 • Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 • Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 • Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení a to až do uzavření smlouvy.

 • Zakázka je spolufinancována z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010386

 • Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku jakýmikoli jinými podmínkami, než jsou uvedeny v podmínkách výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.12, účinnost od 1. 5. 2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 8. 2020
 
Aktualizováno: 9. 9. 2020