Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

IS HELIOS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14095

Název zakázky: IS HELIOS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 8. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: BOHEMIAFLEX CS, s.r.o.

Sídlo zadavatele: U Cukrovaru 1645/2a, Kateřinky, 747 05 Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lukáš Lenc
 • Telefon: +420553731844
 • E-mail: bohemiaflexskoleni@seznam.cz

IČ zadavatele: 62363476

DIČ zadavatele: CZ62363476

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Radek Doležel
 • Telefon: +420776059001
 • E-mail: dolezelradek@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 8. 2022 14:00

Místo pro podání nabídek:
Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Služba ve formě školení pro zaměstnance zadavatele. Dodavatel je povinen dodržovat podmínky projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

 

Předmětem zakázky je školení v následujícím rozsahu:

1 vyučovací hodina= 60 minut

 

IS HELIOS INUVIO – Účetnictví

Počet hodin: 54

Počet účastníků:4

Počet osobohodin: 216

Obsah školení: dle přílohy č. 1

 

IS HELIOS INUVIO – Provoz, administrativa

Počet hodin:54

Počet účastníků:5

Počet osobohodin:270

Obsah školení: dle přílohy č. 1

 

IS HELIOS INUVIO – Výroba

Počet hodin:54

Počet účastníků:9

Počet osobohodin:486

Obsah školení: dle přílohy č. 1

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 777600,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
19.9.2022-31.1.2023

Místo dodání / převzetí plnění:
U Cukrovaru 1645/2a, Kateřinky, 747 05 Opava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

 

Kritéria hodnocení

Jediným hodnoticím kritériem je nabídková cena bez DPH.

 

Metoda vyhodnocení nabídek

Kritérium bude hodnoceno jako nabídková cena bez DPH za celý soubor školení uvedený v příloze číslo 1. Vítěznou nabídkou bude nabídka toho uchazeče, která bude obsahovat nejnižší cenu bez DPH za celý soubor školení.  

 

Váha kritéria

Nabídková cena bez DPH za celý soubor školení v rozsahu dle přílohy č. 1 je jediným hodnoticím kritériem s váhou 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní kvalifikační požadavky

  Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištěn nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

   

  Požadavky na profesní kvalifikaci

  Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání na úplatu

  -Např. výpis z OR nebo ŽR, zejména uvedení živnosti: mimoškolní výchova a vzdělávání pořádání kurzů školení včetně lektorské činnosti

  Doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom)

  Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti, je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné podobě.

Zadavatel doporučuje podat nabídku v následující struktuře:

1) Krycí list nabídky (příloha č. 3)

2) Doklad prokazující splnění základní kvalifikace (čestné prohlášení volnou formou)

3) Doklady prokazující splnění profesní kvalifikace (dle kapitoly výše)

4) Podepsaný a doplněný návrh smlouvy o dílo (příloha č. 2)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel do cenové nabídky zahrne veškeré náklady na realizaci vzdělávací aktivity (školení). Tzn. že nabídka bude obsahovat náklady na lektory, dopravu, učební a výukové materiály, prezentační techniku apod.

 

Cena bude obsahovat jen jednu položku, tedy celkovou cenu vzdělávací aktivity (školení).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou vymezeny v příloze č. 2 Návrh smlouvy

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 777600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CATHEDRAL Software, s.r.o.Netušilova 1622/3, 796 01 ProstějovIČ 27742482

  Datum podpisu smlouvy: 30. 8. 2022

Datum ukončení: 30. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 8. 2022
 
Aktualizováno: 2. 9. 2022