Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Jazykové vzdělávání pracovníků společnosti Wintter

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11332

Název zakázky: Jazykové vzdělávání pracovníků společnosti Wintter

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: WINTTER, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Bantice 76, PSČ 67161

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Aleš Svoboda, jdnatel

IČ zadavatele: 16325451

DIČ zadavatele: CZ16325451

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Michaela Kopecká
  • Telefon: +420739029630
  • E-mail: kopecka.michaela@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 7. 2017 17:00

Místo pro podání nabídek:
Sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je poskytování služeb jazykových kurzů v anglickém a německém jazyce v místě sídla zadavatele formou skupinové výuky pro až 10 osob v následujícím rozsahu:

Anglický jazyk pro začátečníky 1
Anglický jazyk pro začátečníky 2
Anglický jazyk pro středně pokročilé 1
Anglický jazyk pro středně pokročilé 2
Anglický jazyk pro pokročilé 1
Anglický jazyk pro pokročilé 2
Německý jazyk pro začátečníky 1
Německý jazyk pro začátečníky 2
Německý jazyk pro pokročilé 1
Německý jazyk pro pokročilé 2

 

Každý z výše uvedených jazykových kurzů bude realizován v délce trvání dvou na sebe navazujících lekcí = osobohodin v délce trvání 45 min., tj. celkem souvislých 90 min. jednou týdně. Celkový rozsah každého výše uvedeného jazykového kurzu bude 104 osobohodin.

Zadavatel požaduje, aby výuka jednotlivých jazyků neprobíhala ve stejný den, tj. v jednom dni se předpokládá uskutečnění lekcí v jednom jazyce a v jiném dni ve druhém jazyce.

Zaměření výuky ve všech výše v písm. a. – j. specifikovaných úrovních se požaduje na obecný jazyk
+ oborové zaměření do automobilového průmyslu, obchodu, logistiky a kvality. Získané znalosti pracovníků zadavatele budou ověřeny závěrečným testem.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 414000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění bude probíhat v předpokládaném termínu od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky veřejné zakázky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, a to podle kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění. Nejvýhodnější nabídkou je ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Účastník prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle vzoru v příloze č. 2 k zadávací dokumentaci

  • Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

  • Účastník dále předloží doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na překryvu uzávěru razítkem či podpisem účastníka, označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy „Neotvírat“, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné analogicky k ustanovení § 110 odst. 2 zákona vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty. Účastník může podat pouze jednu nabídku. 

V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o účastníkovi a dále nabídková cena či další údaje pro účely hodnocení nabídky. Nabídka musí být zpracována ve všech částech v českém jazyce a podepsána oprávněnou osobou.

Nabídky budou přijímány v pracovních dnech a v čase od 08.00 hodin do 15.00 hodin v budově sídla zadavatele. Nejpozději však do 25. 7. 2017 do 17.00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídky k hodnocení. Při převzetí bude nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem a časovým údajem převzetí.

Účastník v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem.

Účastník předloží nabídku též v elektronické podobě na CD – obsahem bude sken kompletní podepsané nabídky.

Ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastníci stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné absolutní částkou v českých korunách bez DPH.

Nabídkovou cenou se rozumí cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a bude vypočítána dle tabulky v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plnění veřejné zakázky při dodržení doby plnění podle požadavků zadavatele. Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena zahrnuje všechny náklady související s požadovanými službami tak, jak je zakázka vymezena v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentaci.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny.

Veškeré platby budou provedeny v českých korunách na základě daňových dokladů vystavených dle obecně závazných právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady podléhají kontrole zadavatele. Při zjištění chyby bude daňový doklad vrácen dodavateli k opravě a bude běžet nová lhůta splatnosti.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 273312.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): PRO EDUCATION International s.r.o., Hany Meličkovej 4, 841 05 Bratislava, IČ 47372281

    Datum podpisu smlouvy: 15. 8. 2017

Datum ukončení: 15. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 7. 2017
 
Aktualizováno: 16. 8. 2017