Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti Ingeteam

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13853

Název zakázky: Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti Ingeteam

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Ingeteam a.s.

Sídlo zadavatele: Technologická 371/1, Ostrava - Pustkovec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Valášek
 • Telefon: +420725866696
 • E-mail: sabina.zidkova@ingeteam.com

IČ zadavatele: 47673141

DIČ zadavatele: CZ47673141

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Sabina Žídková
 • Telefon: +420725866696
 • E-mail: sabina.zidkova@ingeteam.com

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2021 14:30

Místo pro podání nabídek:
Nabídku může dodavatel doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídek poštou, prostřednictvím přepravních společností nebo osobně na recepci v budově sídla zadavatele v pracovních dnech: pondělí – pátek: 8:30 – 14:30. Při doručení poštou rozhoduje datum a čas doručení nabídky.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace Jazykového vzdělávání zaměstnanců společnosti Ingeteam

Jazykové vzdělávání, předpokládaná hodnota 50 800,-Kč

Podrobné vymezení předmětu zakázky a náležitosti jazykového kurzu jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 50800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení: nejdříve 1. 9. 2021 Termín ukončení: nejpozději 31. 3. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo společnosti Ingeteam, Technologická 371/1, Ostrava - Pustkovec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat samostatně dle jejich ekonomické výhodnosti nabídek na základě:

nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny. (viz bod 7 této výzvy - požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny) bez DPH, kdy nejvýhodnější nabídka bude s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě, že jsou podány dvě nebo více stejných cenových nabídek s nejnižší nabídkovou cenou, bude o nejvýhodnější nabídce rozhodnuto losem. V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

  1. Prokáže základní způsobilost doložením:

  - čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost v rozsahu přílohy č. 4  této výzvy k podání nabídek. Čestné prohlášení bude podepsáno dodavatelem či osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

  2. Prokáže profesní způsobilost doložením:

  a) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (např. výpis ze živnostenského rejstříku);

  b) výpisu z obchodního rejstříku, je-li dodavatel do tohoto rejstříku zapsán.

  3. Prokáže technickou kvalifikaci doložením:

  a) seznamu významných služeb obdobného rozsahu a charakteru jako je předmět této veřejné zakázky realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu (předmětu plnění), doby plnění, fin. objemu a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na objednatele.

  Z doloženého seznamu musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanoveném období realizoval:

  - min. 3 služby s předmětem plnění této veřejné zakázky, a to zajištění  realizace jazykových kurzů v obdobném rozsahu, charakteru a počtu účastníků uvedeném v předmětu zakázky, pokud tuto část nabízí.

  Dodavatel použije přílohu č. 5 této výzvy k podání nabídek pro doložení výše uvedeného.

  b) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky nebo jeho části jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů.

  Minimální úroveň pro splnění tohoto kvalifikačního kritéria je stanovena na:

  každý člen realizačního týmu, který se bude podílet na realizaci vzdělávacího kurzu nebo jeho části jako lektor, musí mít zkušenosti s lektorováním alespoň tří vzdělávacích kurzů obdobného charakteru v posledních třech letech.

  Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů jsou:

  seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky nebo její části jako lektoři jednotlivých vzdělávacích kurzů (použijte přílohu č. 6 této výzvy k podání nabídek) a předložením profesního životopisu každého z uvedených členů týmu. Profesní životopis bude zpracován v minimálním rozsahu a členění:

  - jméno a příjmení lektora,

  - nejvyšší dosažené vzdělání

  - přehled a doba profesní praxe včetně praktické zkušenosti s lektorováním kurzů obdobného charakteru

  - relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel

  2) čestné prohlášení k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů a přímé účasti na realizaci zakázky jako lektor (použijte přílohu č. 7 této výzvy k podání nabídek).

  V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob, požaduje zadavatel předložení písemného závazku jiné osoby k poskytnutí plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění celé nebo části veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

  Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v prostých kopiích.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název zakázky, název dodavatele, kontaktní adresa dodavatele i zadavatele výběrového řízení a nápis „NEOTVÍRAT“.

Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce, 1 originál. Nabídka musí být zároveň předložena i v digitální podobě na datovém nosiči = naskenovaná kompletní nabídka.

Nabídka – veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsané osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky.

Listy nabídky včetně příloh budou číslovány vzestupnou číselnou řadou.

Jako úvodní list nabídky účastník závazně použije přílohu č. 2 výzvy – Krycí list nabídky.

Návrh smlouvy o poskytování služeb (podle přílohy č. 3 výzvy) musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupovaní dodavatele).

Doporučené řazení součástí nabídky:

Krycí list nabídky (příloha č. 2 výzvy)
Obsah nabídky, včetně cenové nabídky a podrobné kalkulace
Návrh smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 výzvy)
Doklady k prokázání kvalifikace (příloha č. 4 a 5 výzvy)
Seznam realizačního týmu (příloha č. 6 výzvy)
Čestné prohlášení člena realizačního týmu (příloha č. 7 výzvy)
Seznam poddodavatelů (příloha č. 8 výzvy)
Ostatní přílohy podle zvážení dodavatele (nepovinné)

 

Dodavatelé nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

- nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),

- samostatně příslušná sazba DPH,

- nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena jako „nejvýše přípustná“. Veškeré ceny dohodnuté na základě výsledků tohoto výběrového řízení jsou ceny v korunách českých (CZK).

Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky.

 

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou zájemci oprávněni zaslat kontaktní osobě zadavatele písemně na email, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení bude všem zájemcům odesláno v českém jazyce nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Zájemci v žádosti o vysvětlení uvedou svůj kontaktní email, na který budou doručovány odpovědi na dotazy. Za správnost a funkčnost poskytnutých emailů nese plnou odpovědnost zájemce. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Kontaktní osoba pro případ poskytování vysvětlení: Ing. Sabina Žídková, E-mail: sabina.zidkova@ingeteam.com, Tel.: 725 866 696

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky stanoví zadavatel formou návrhu smlouvy o poskytování služeb. Text návrhu smlouvy je přílohou č. 3 výzvy k podání nabídek a dodavatel je povinen jej předložit jako součást nabídky. Dodavatelé nejsou oprávnění měnit, doplňovat či jinak upravovat návrh smlouvy, vyjma údajů, u nichž z obsahu textu návrhu smlouvy vyplývá povinnost jejich doplnění. Smlouva musí být ze strany dodavatele podepsána osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele či za dodavatele. 

· Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, s výjimkou změny ceny v závislosti na případné změně výše DPH.

· Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

· Zadavatel vyloučí dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat zadávací podmínky.

· Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, a to v souladu s kap. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14) – dostupné na www.esfcr.cz .

· V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele dodavatel povinen provést písemný rozklad cenové nabídky a výši své nabídkové ceny vysvětlit.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto výběrového řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 50778.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Skřivánek, s.r.o., 8. Května 6, 779 00 Olomouc, DIČ:CZ60715235

  Datum podpisu smlouvy: 16. 8. 2021

Datum ukončení: 16. 8. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2021
 
Aktualizováno: 18. 8. 2021