Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Jazykový kurz (odborná angličtina) - Hotel Všetice s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13001

Název zakázky: Jazykový kurz (odborná angličtina) - Hotel Všetice s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Hotel Všetice s.r.o.

Sídlo zadavatele: Revoluční 1081/4, 110 00 Praha1

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ondřej Malák
  • Telefon: +420777764149
  • E-mail: malak@city-center.cz

IČ zadavatele: 27438414

DIČ zadavatele: CZ27438414

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Jana Rolečková
  • Telefon: +420605583333
  • E-mail: kancelar@vsetice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 15. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Hotel Všetice, Všetice 6, 257 44 Netvořice. Nabídky se doručují na výše uvedenou adresu osobně a to v pracovních dnech mezi 9 a 15 hodinou.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti Hotel Všetice, s.r.o.. Cílem této aktivity je podpořit znalost anglického jazyka v jednotlivých úsecích hotelového provozu. Předmětem jazykového vzdělávání bude anglický jazyk v úrovni A1-C1.

Dodavatelem může být fyzická i právnická osoba s prokázanou kvalifikací k výuce anglického jazyka.

Na základě zpracované analýzy vzdělávací potřeby anglického jazyka zaměstnanců firmy Hotel Všetice, s.r.o. bylo definováno celkem 6 skupin, z nichž každá má specifické potřeby vzdělání v anglickém jazyce.

Podrobné požadavky na obsah jazykových kurzů jsou uvedeny v příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění.

Počet účastníků kurzu:  15

Rozsah výuky: 112 výukových hodin + 1 hodina zkoušky na jednoho zaměstnance v délce 60 minut realizovaná v 6ti po sobě jdoucích měsících od zahájení realizace zakázky.

Základní jednotkou pro potřeby této zakázky je osobohodina v délce 60 minut.

 

Požadovaná forma výuky:

- uzavřené jazykové kurzy v délce minimálně 4 hodiny týdně (individuální program pro každého z 15ti vzdělávaných zaměstnanců, který je připraven dodavatelem na míru)

- termíny a časy výuky pro jednotlivé zaměstnance budou vždy připravovány v koordinaci se zadavatelem maximálně měsíc dopředu dle rozpisu směn zaměstnanců Hotelu Všetice s.r.o.   

- pro dosažení maximální kvality vzdělávání dodavatel vyžaduje, aby vzdělávací zakázku realizovali maximálně dva lektoři

- vzhledem ke vzdělávacím potřebám (80% konverzačních dovedností) preferujeme, aby výuku těchto témat zajišťoval rodilý mluvčí

- zadavatel si vyhrazuje právo na přesun jednotlivých lekcí 24 hodin předem a dodavatel je povinen nabídnout náhradní termín pro lekci v následujících 24 hodin

- kurzy budou realizovány v provozovně zadavatele na adrese: Hotel Všetice, Všetice 6, 257 44  Netvořice

- dodavatel vytvoří studijní materiály v tištené i elektronické podobě a zajistí distribuci těchto materiálu všem účastníkům kurzu na jeho začátku

- absolvování kurzu je podmíněno ověřením získaných znalostí účastníka a udělením certifikátu o absolvování

Zadavatel si vyhrazuje právo na další dodatečné konkretizace obsahové náplně a harmonogramu vzdělávacích aktivit realizovaných na míru dle specifických požadavků a vzdělávacích potřeb zaměstnanců firmy, v zájmu zachování bezproblémového chodu firmy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 847500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
předpokládaná doba trvání zakázky: listopad 2019 - duben 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Hotel Všetice, Všetice 6, 257 44 Netvořice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou vyhodnoceny dle 3 kritérií:

- 1. kritériem je ekonomická výhodnost cenové nabídky za osobohodinu, která má váhu 40% 

- 2. kritériem je časová flexibilita a ochota dodavatele ke změnám výukového programu pro zachování bezproblémového chodu podniku, které má váhu 40%

- 3. kritériem je odborná kvalifikace lektrora/ů s váhou 20%

Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která byla účastníkem zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění nabídkové ceny.

Nabídková cena bude stanovena jako cena bez DPH a celková cena za kompletní realizaci daného plnění zakázky.

Nabídková cena musí být stanovená jako nejvýše přípustná, není možné jí překročit.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu plnění veřejné zakázky. 

Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, zejména odměny lektorů, cestovní náklady, stravné lektorů a školící pomůcky pro účastníky. 

Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek, budou hodnoceny dle výše uvedených kritériích (3). 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

- krycí list (příloha č. 2)

- čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti (příloha č. 3)

- čestné prohlášení profesní způsobilosti (příloha č. 4)

- podepsaný návrh smlouvy (příloha č. 5)

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena musí být stanovená jako nejvýše přípustná, není možné jí překročit.

Nabídková cena musí být uvedená v korunách českých (CZK).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce. Nabídka bude podána ve dvou písemných vyhotoveních (jeden originál, jedna kopie) a jedenkrát v elektronické podobě na přenosném médiu (USB, flash disk). Všechny listy nabídky včetně všech příloh budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly zabezpečeny před vyjmutím nebo vložením listu. K nabídce budou zvlášť přiložena další dvě vyhotovení návrhu smlouvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel podpisem návrhu smlouvy bere na vědomí, že platba za dodané služby proběhne ve dvou částech. 1. část platby bude obsahovat služby dodané v roce 2019, datum vystavení faktury daňového dokladu bude po poslední provedené lekci 2019 a bude mít splatnost 90 dnů.  2. část platby proběhne po dodání poslední lekce (tj. nejpozději do 6ti měsíců od zahájení vzdělávání 2020 a bude mít splatnost 90 dnů .

Dodavatel podpisem návrhu smlouvy bere na vědomí, že je seznámen s výši smluvní pokuty (viz příloha č. 5 - Návrh smlouvy).

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu výběrového řízení, na základě dotazů uchazečů ve výběrovém řízení, zadavatel zjistil nevhodně nastavené zadávací podmínky výběrového řízení a taktéž nevhodně nastavené podmínky žádosti o podporu vzdělávání. V konečném důsledku zadavatel usoudil, že na základě žádosti o podporu a následném výběrovém řízení není schopen takto realizovat zakázku.

Datum ukončení: 29. 10. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 10. 2019
 
Aktualizováno: 29. 10. 2019