Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

JVP - Školení manažerské

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11976

Název zakázky: JVP - Školení manažerské

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 1. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: JVP Praha a.s.

Sídlo zadavatele: Thámova 21/34, 186 00 Praha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jiří Hampl
 • Telefon: +420605278324
 • E-mail: hampl@jvp.cz

IČ zadavatele: 64949125

DIČ zadavatele: CZ64949125

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Richard Andrle, MBA
 • Telefon: +420608883407
 • E-mail: andrle@dotace.org

Lhůta pro podání nabídek: 23. 1. 2018 15:00

Místo pro podání nabídek:
JVP Praha a.s., výrobní závod Žďárná, Žďárná 130, 679 52

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je provedení služby tj.: školení manažerské. V rámci názvosloví je irelevantní, zda bude školení nazýváno školením či kurzem.

 

Školení manažerské bude obsahovat:

 • Firemní kultura a hodnoty společnosti
 • Interní komunikace / řešení konfliktů
 • Time management/práce s prioritami
 • Přijímací pohovor/zpětná vazba/hodnocení
 • Prodejní dovednosti
 • Vyjednávání
 • Zjišťování potřeb/dotazování/naslouchání
 • Efektivní prezentace

Počet školených lidí a hodin:

Firemní kultura a hodnoty společnosti
6 lidí, každý po 16 hodinách (tj. celkem 96 hodin)

Interní komunikace / řešení konfliktů
10 lidí, každý po 16 hodinách (tj. celkem 160 hodin)

Time management/práce s prioritami
10 lidí, každý po 16 hodinách (tj. celkem 160 hodin)

Přijímací pohovor/zpětná vazba/hodnocení
4 lidi, každý po 16 hodinách (tj. celkem 64 hodin)

Prodejní dovednosti
1 člověk, 16 hodin

Vyjednávání
1 člověk, 16 hodin

Zjišťování potřeb/dotazování/naslouchání
1 člověk, 16 hodin

Efektivní prezentace
1 člověk, 16 hodin

 

Dále bude proškoleno 5 lidí v souhrnné hodnotě 384 hodin.
Min. počet hodin školení: 928 osobohodin

 

Obsah školení, úroveň školení, forma výuky:

Školení budou realizována formou prezenčních skupinových / individuálních tréninků. Tréninky budou vedeny interaktivní formou s co nejvyšším aktivním zapojením účastníků. V rámci probíraných témat bude kladen důraz na provázání s praxí, účastníci budou mít možnost si vše vyzkoušet při praktických modelových situacích. Školení bude obsahovat výklad, diskuze, praktické nácviky, modelové situace, případové studie, cvičení, testy, individuální práci i práci ve skupinách. Úroveň školení bude vždy přizpůsobena konkrétní cílové skupině účastníků.

Firemní kultura a hodnoty společnosti

 • Co znamená firemní kultura
 • K čemu slouží firemní hodnoty
 • Cíle, poslání, vize, hodnoty, kultura – vzájemné souvislosti
 • Dopady na obchodní výsledek firmy
 • Praktické tipy pro oživení firemních hodnot i kultury

Interní komunikace / řešení konfliktů

 • Komunikační model
 • Pravidla pro efektivní komunikaci
 • Jak předcházet konfliktům
 • Proč konflikty vznikají
 • Fáze vývoje konfliktu
 • Postup řešení konfliktu
 • Práce s emocemi

Time management/práce s prioritami

 • Praktické tipy a nástroje pro práci s prioritami
 • Metody plánování času
 • Krátkodobé a dlouhodobé plánování
 • Getting Thinks Done
 • Jak bojovat proti prokrastinaci
 • Boj s „časožrouty“

Přijímací pohovor/zpětná vazba/hodnocení

 • Výběr adeptů – koho pozvat na pohovor
 • Příprava na přijímací pohovor
 • Praktické tipy pro vedení přijímacího pohovoru
 • Kdy a proč poskytovat zpětnou vazbu
 • Klíčové zásady zpětné vazby
 • Příprava na hodnotící pohovor
 • Jak vést hodnotící pohovor

Prodejní dovednosti

 • Psychologie prodeje v praxi
 • Komunikační techniky a dovednosti pro úspěšné jednání se zákazníky
 • Nákupní motivace
 • Zákaznická typologie
 • Prodej jako proces
 • Nákupní signály a uzavírání obchodu

Vyjednávání:

 • Kdy vyjednávat
 • Strategie vyjednávání
 • Proces vyjednávání
 • Příprava na vyjednávání
 • Vyjednávací techniky a taktiky
 • Základní zásady vyjednávání

Zjišťování potřeb/dotazování/naslouchání

 • Zásady komunikace se zákazníkem
 • Budování vztahu se zákazníkem
 • Druhy otázek – na co a jak se ptát
 • Aktivní naslouchání
 • Motivace zákazníka
 • Empatický přístup prodejce

Efektivní prezentace

 • Cíl prezentace a příprava na prezentaci
 • Obsah a struktura prezentace
 • Jak zaujmout a udržet pozornost
 • Přesvědčivý projev
 • Účinná argumentace

Obecná ustanovení školení:

Jako jednotka byla zvolena účast zaměstnance na dalším vzdělávání (vzdělávacím kurzu) v délce 60 minut (tedy osobohodina). Pro potřeby školení je hodina nastavena takto (1 hodina školení je 60 min.)

Účastník musí obdržet potvrzení o absolvování dle vzoru, který dodavatel obdrží od zadavatele.

Před započetí každého kurzu se musí účastník podepsat na docházku (výkaz školení).

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů výhradně pro skupinu či skupiny zaměstnanců zadavatele v prostorách nacházejících se v provozovně společnosti.

 

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky, převážně odměna, cestovné, stravné a náklady na ubytování lektora, potřebné a vhodné školící pomůcky a materiály apod.

 

Zadavatel požaduje splnění těchto podmínek:

- Dodavatel poskytne účastníkům školení v potřebném počtu pro každý kurz výukové a podpůrné materiály.

- Harmonogram jednotlivých kurzů bude navržen účastníkem v předložené nabídce tak, aby byl dodržen termín konce realizace zakázky.

- U kurzů budou dodrženy počty hodin výuky dle jednotlivých požadavků.

- Součástí plnění je vydání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu.

- Plnění zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných, specializovaných a akreditovaných osob, přičemž dodavatel je vždy povinen zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci, specializaci či akreditaci byla vykonávána vždy takovými fyzickými osobami, které tyto náležitosti mají. Zadavatel je oprávněn tuto skutečnost ověřovat na místě školení a dodavatel poskytne k tomuto dostatečnou součinnost.

- Dodavatel zajistí součinnost v rámci vyplňování požadavků plynoucí z dotace OPZ

 

Součástí realizace kurzu vedle samotné realizace výuky je:

- Kompletní příprava kurzu, včetně konzultací se zadavatelem k zabezpečení kvalitní přípravy a průběhu školení.

- Zajištění veškerých potřebných školících materiálů individuálně připravovaných pro daný kurz/školení. Materiály musejí být zpracovány v souladu s pravidly publicity OPZ.

- Zajištění odpovídající didaktické techniky a didaktických pomůcek.

- Zajištění evidence realizace kurzu na základě prezenčních listin v souladu s publicitou, pravidly a vzory OPZ.

- Vyhodnocení kurzu a poskytnutí zpětné vazby zadavateli.

- Závěrečné ověření znalostí každého účastníka písemnou, ústní či dovední zkouškou.

- Příprava a předání certifikátů o absolvování okruhů každému účastníkovi zpracované v souladu s pravidly publicity a vzory OPZ.

 

Součástí služby je i splnění dodávek a činností, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro zhotovení a ukončení školení.

 

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace školení bude probíhat od data podpisu Smlouvy do data 30.07.2018 vždy v termínu PO až PÁ (v pracovních dnech) v rozmezí od 8:00 do 15:00 hod.

Místo dodání / převzetí plnění:
Výrobní závod Žďárná, Žďárná 130, 679 52

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocena bude nabídková cena bez DPH v CZK. Nabídky budou seřazeny podle nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude vítězná.

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude uchazeč vyzván k vysvětlení této skutečnosti.

Jestliže nabídka bude shledána jako nejasná nebo neúplná, může hodnotící komise vyzvat účastníka k jejímu doplnění nebo objasnění.

Nabídky podané v EUR budou při hodnocení přepočítány na CZK kurzem ČNB v poslední den lhůty pro podávání nabídek, v okamžik ukončení přijmu nabídek.

Zadavatel je oprávněn provést posouzení splnění podmínek výběrového řízení před hodnocením nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele zadavatel provede posouzení splnění podmínek výběrového řízení a hodnocení jeho nabídky vždy. V případě, že dojde po hodnocení k vyloučení vybraného účastníka, bude provedeno nové hodnocení zbývajících nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že došlo k naplnění § 48 odst. 2 – 6 a 8 ZZVZ.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Účastník prokáže základní způsobilost doložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za účastníka v originále či úředně ověřené kopii – viz příloha číslo 1 Zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost ve vztahu k České republice doloží účastník výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje (např. výpis ze živnostenského rejstříku). Dokládá se formou čestného prohlášení viz příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.

Je-li účastník zapsán v systému certifikovaných dodavatelů podle ZZVZ může prokázat splnění kvalifikace platným certifikátem – tento certifikát nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů. Je-li účastník zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ZZVZ, může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu – výpis ze seznamu nahrazuje prokázání kvalifikace účastníka v rozsahu v něm uvedených údajů.

V souladu s § 53 odst. 4 ZZVZ může dodavatel nahradit doklady prokazující splnění kvalifikace (základní i profesní způsobilost) čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Technická kvalifikace

Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže účastník, který předloží seznam významných služeb realizovaných účastníkem/dodavatelem v posledních 3 letech od okamžiku zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel k prokázání tohoto kvalifikačního kritéria stanovuje minimální úroveň alespoň 3 zakázky na služby obdobného charakteru. Minimální hodnota každé zakázky (bez DPH) ve výši minimálně ½ hodnoty nabídkové ceny.  

Seznam významných služeb (referenčních zakázek) bude podepsán statutárním zástupcem účastníka, nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče/účastníka.  V případě uvedení hodnoty v jiné měně než CZK, bude pro účely posouzení cena přepočtena na CZK dle kurzu ČNB, platnému k poslednímu dni termínu pro podání nabídek.

Ostatní informace:

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, před uzavřením smlouvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena písemně v jednom vyhotovení – 1x originál. 

Nabídka bude seřazena dle následujícího popisu:

 • Krycí list (viz příloha č.2)
 • Kvalifikační předpoklady – doložení příslušných dokumentů (vzor viz příloha č.1) základní, profesní, technické
 • Vlastní cenová nabídka
 • Navržený harmonogram
 • Podepsaný návrh smlouvy případně objednávky, zohledňujíc platební a obchodní podmínky

Ostatní náležitosti nabídky:

 • Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce
 • Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.
 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka.
 • Nabídka (tj. všechny listy nabídky včetně příloh) bude nerozebíratelně spojena a zabezpečena proti změnám jejího obsahu (např. provázkem nebo přelepením v rohu a označením razítkem).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v CZK nebo EUR bez DPH, samostatně vyčíslené DPH a celková cena včetně DPH.

Variantní nabídky nejsou přípustné.

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínek níže uvedených:

Výši nabídkové ceny je možno překročit za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem této zakázky.

Překročení výše nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části předmětu zakázky, který byl způsoben změnou sazeb na základě změny právních předpisů upravujících hladinu DPH. Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlasené zadavatelem.

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají na adrese zadavatele: JVP Praha a.s. výrobní závod Žďárná, Žďárná 130, 679 52. Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo osobně v pracovní dny od 9:00 hodin do 15:00 hodin. Rozhodující pro přijetí nabídky je datum doručení, nikoliv odeslání. Obálka s nabídkou musí být dobře uzavřena a zabezpečena proti změnám jejího obsahu a proti předčasnému seznámení se s jejím obsahem. Obálka bude viditelně označena nápisem: „VŘ MANAŽERSKÉ ŠKOLENÍ- NEOTVÍRAT“.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Místo plnění:

 • Výrobní závod Žďárná, Žďárná 130, 679 52

Termín/doba plnění:

 • Nejzazší termín plnění zakázky je do 30.07.2018. Výstupem projektu bude předávací protokol, jehož součást bude podepsaná prezenční listina všemi účastníky školení za celou dobu školení.

 Platební podmínky

Zadavatel připouští zálohy v tomto rozsahu:

 • První zálohová faktura ve výši max. 50% nabídkové ceny a to po absolvování (proškolení) min. 1/2 osobohodin (tj. min. 464 osobohodin).
 • Vyúčtovací faktura bude vystavena po ukončení celkového školení a vydání osvědčení všem účastníkům školení.
 • Splatnost všech faktur vč. zálohových min. 30 dní.
 • Fakturace je požadována v CZK nebo EUR.
 • Faktury budou vystaveny na adresu kupujícího/zadavatele. Na faktuře bude mimo náležitostí dané legislativou i informace o dotaci. Minimálně v rozsahu: číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005524, název projektu: Vzdělávání zaměstnanců JVP Praha a.s.- výrobní závod Žďárná a Mělčany

Ostatní: 
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Návrh smlouvy či objednávky:

Účastník předloží jako součást nabídky podepsaný vlastní návrh smlouvy či objednávky, která bude po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním zástupcem účastníka nebo osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat za účastníka.

V případě podpisu osobou pověřenou k zastupování osoby oprávněné jednat za účastníka musí být zmocnění této osoby přílohou návrhu smlouvy.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, může být tato skutečnost důvodem vyřazení nabídky a vyloučení účastníka z hodnocení.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem. Výběrové řízení se neřídí Zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. emailové komunikace) a to v Českém jazyce.

Zadávací lhůta činní 90 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podávání nabídek. Po skončení lhůty pro podávání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané dodavateli ve lhůtě pro podávání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu zrušit bez dalšího, či si nevybrat žádnou z obdržených nabídek.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese dodavatel.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 1. 2018
 
Aktualizováno: 8. 3. 2018