Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Klempíř drakař 23-052-H

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12893

Název zakázky: Klempíř drakař 23-052-H

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 8. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: TechProAviation,s.r.o.

Sídlo zadavatele: Balbínova 214/22, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Martin Plachý
 • Telefon: +420608978129
 • E-mail: martin.plachy@techproaviation.com

IČ zadavatele: 47669802

DIČ zadavatele: CZ47669802

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Plachý
 • Telefon: +420608978129
 • E-mail: martin.plachy@techproaviation.com

Lhůta pro podání nabídek: 15. 8. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Balbínova 214/22, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je následující služba:

uskutečnění kurzu Klempíř - drakař 23-052-H, zakončenou zkouškou dle profesní kvalifikace pro 8 zaměstnanců společnosti TechProAviation,s.r.o. a to v minimálním rozsahu 432 hodin.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 790000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Jarmily Glazarové 561, Olomouc 779 00

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení předložených nabídek proběhne dle ekonomické výhodnosti, kdy kritériem jsou:

 • s váhou 50% je nejnižší cenová nabídka v Kč bez DPH

 • s váhou 20% místě provedení na specifických strojích v prostorách společnosti TechProAviation,s.r.o.

 • s váhou 30% autorizace MPO pro profesi Klempíř - Drakař 

Metody pro hodnocení kritérií:

Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, bude nejvhodnější nabídkou  ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu:

         hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (např. cena)

100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

          hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnoticí komise je povinna do zápisu dostatečně zdůvodnit své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

počet bodů, které hodnocená nabídka x váha kritéria vyjádřená v % v daném kritériu získala

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

O posouzení úplnosti a hodnocení bude sepsán „Zápis o posouzení a hodnocení nabídek“. Byla-li podána pouze jedna nabídka, nebude Zápis obsahovat hodnocení nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - příloha č.4.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel po dodavatelích požaduje, aby jejich nabídky obsahovaly informace a doklady vyjmenované v tomto článku.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku, která musí být předložena v listinné podobě zabraňující neoprávněné nakládání s jednotlivými listy nabídky (pevně sešito, nestačí kroužková forma) a v českém jazyce. Dále zadavatel požaduje dodání dokumentů, které budou obsahem nabídky, rovněž naskenované ve formátu .pdf na elektronickém datovém nosiči.

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat dodavatele, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady, které budou prokazovat dodavatelem tvrzené skutečnosti, nebo budou prokazovat jeho schopnost realizovat předmět veřejné zakázky řádně a včas.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje a informace deklarované dodavatelem v jeho nabídce. V takovém případě je povinností dodavatele poskytnout zadavateli řádnou součinnost tak, aby si deklarované údaje a informace mohl ověřit, a to i v případě, kdy bude potřeba součinnosti třetích osob.

Dodavatel musí ve své nabídce předložit:

1.      krycí list nabídky přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 3 těchto zadávacích podmínek. Do krycího listu vyplní dodavatel všechny požadované údaje,

2.      čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti přesně podle vzoru, který tvoří Přílohu č. 4 těchto zadávacích podmínek. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněná jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.),

3.      oprávnění k podnikání (živnostenský list) ve fotokopii v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Pokud je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku, předloží ve fotokopii výpis z obchodního rejstříku,

4.            poddodavatelské schéma formou čestného prohlášení, ve kterém dodavatel uvede všechny své poddodavatele, s jejichž pomocí bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu. U každého poddodavatele uvede dodavatel věcné plnění a rozsah stanovený v Kč a v %. Pokud poddodavatelské schéma nebude součástí nabídky dodavatele, resp. smlouvy o dílo, bude mít zadavatel za to, že plnění bude probíhat bez pomoci poddodavatelů. Zadavatel upozorňuje, že toto schéma bude součástí smlouvy o dílo s ustanovením, že změna poddodavatele je možná jen se souhlasem zadavatele. Vzor poddodavatelského schéma tvoří přílohu č. 6 těchto zadávacích podmínek.

5.   dodavatel předloží ve své nabídce návrh smlouvy v minimálním rozsahu dle Přílohy č. 7 těchto zadávacích podmínek. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za dodavatele (např. jednatel, předseda představenstva, ředitel společnosti na základě plné moci apod.),

7. Harmonogram plnění zakázky dle přílohy č. 9 výzvy k podávání nabídek.

Dodavatel musí svou nabídku doručit v uzavřené obálce. Obálka bude označena výrazně textem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky: VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

NEOTEVÍRAT!!!

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena musí být uvedena v členění – cena bez DPH, hodnota DPH a cena celkem včetně DPH.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Požadavek na písemnou formu nabídky: 
Nabídky se podávají v písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením. Písemná nabídka musí být v českém jazyce.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účasti v tomto řízení. Nabídky se dodavatelům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást Dokumentace o zadávacím řízení, a to i v případech, kdy zadavatel zadávací řízení zruší z jakéhokoliv důvodu.

Zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky nebo zrušení veřejné zakázky rozhodne nejpozději do 90 dní, když běh této lhůty začíná plynout dnem následujícím po dni doručení nabídek. Po celou dobu běhu této lhůty jsou dodavatelé svým návrhem smlouvy vázáni.

V případě, že bude nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější, je vybraný dodavatel povinen uzavřít smlouvu se zadavatelem nejpozději do 5 dnů ode dne převzetí výzvy zadavatele k uzavření Smlouvy o dílo. V případě, že odmítne vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, může zadavatel uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož cenová nabídka byla vyhodnocena jako druhá ekonomicky nejvýhodnější, resp. jako třetí v pořadí v případě, že odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem i dodavatel umístěný jako druhý v pořadí.

Předmětné zadávací řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek je neveřejné.

V případě, že se v zadávací dokumentaci a jejich přílohách objevuje odkaz na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory a další, upozorňuje zadavatel, že se jedná pouze o stanovení technických podmínek, které by byly bez takovéhoto odkazu nedostatečně srozumitelné nebo nepřesné. U každého takovéhoto odkazu tímto zadavatel stanovuje uchazeči možnost nabídnout rovnocenné řešení.

V případě akreditovaného kurzu zadavatel stanovuje, že akreditace kurzu musí být platná v době podání cenové nabídky minimálně do doby provedení vzdělávacího kurzu. Příslušné potvrzení o akreditaci přiloží dodavatel ke své cenové nabídce.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 790000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): METAL profesní vzdělávání Ostrava z.s. Jasenická 738/63, 792 01 Bruntál IČ:22607684

  Datum podpisu smlouvy: 20. 8. 2019

Datum ukončení: 20. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 8. 2019
 
Aktualizováno: 27. 8. 2019