Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepce dopravy Město Humpolec 2018

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12261

Název zakázky: Koncepce dopravy Město Humpolec 2018

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 18. 4. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Humpolec

Sídlo zadavatele: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jiří Kučera
  • Telefon: +420565518100
  • E-mail: jiri.kucera@mesto-humpolec.cz

IČ zadavatele: 00248266

DIČ zadavatele: CZ00248266

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Vít Zeman
  • Telefon: +420601372372
  • E-mail: vit.zeman@centrum.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 5. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace služeb na akci „Koncepce dopravy Město Humpolec 2018“.

Projekt bude realizován a spolufinancován ze zdrojů Evropské unie – Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Popis předmětu plnění

Plnění bude rozděleno do tří logických celků.

1) část ANALYTICKÁ

2) část NÁVRHOVÁ

3) část KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Detailní popis plnění je součástí zadávací dokumentace - příloha č. 2 Specifikace plnění zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1240000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.12.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky na základě těchto kritérií:

a) Celková nabídková cena za předmět zakázky (hodnocena bude cena v Kč s DPH) - váha 55 %

b) Složení řešitelského týmu nad rámec požadavků v rámci technické kvalifikace (bod 5.3 této zadávací dokumentace) - příloha č. 5 včetně příloh - váha 45 %

Metoda hodnocení ad a)

Celková nabídková cena za předmět zakázky

Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět zakázky je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu.

Počet bodů každého účastníka za toto dílčí kritérium se vypočte podle vzorce (výsledek bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa):

nejnižší celková nabídková cena v Kč s DPH

--------------------------------------------------------------------- x 100 (bodů) x 0,55 (váha kritéria 55 %)

hodnocená celková nabídková cena v Kč s DPH

Metoda hodnocení ad b)

Složení řešitelského týmu nad rámec požadavků v rámci technické kvalifikace (bod 5.3 této zadávací dokumentace) - příloha č. 6 doložená stručnými životopisy členů týmu a dokumenty dokládajícími jejich dosažené vzdělání nebo požadované osvědčení (prostá kopie)

 

Bodovací stupnice (maximálně 100 bodů):

Pozice

vzdělání

Praxe

Reference

Vedoucí realizačního týmu

5 bodů za vyšší vzdělání než SŠ s maturitou

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušenosti v oblasti dopravního plánování

Maximálně 10 bodů

2 body za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria (2 zakázky na jejich plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v posledních 3 letech pro obec s více jak 10 tis. obyvateli)

Maximálně 10 bodů

Specialista v oblasti dopravy

5 bodů za vyšší vzdělání než SŠ s maturitou

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušenosti s realizací projektových prací v oblasti dopravního plánování

Maximálně 10 bodů

2 body za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria (2 zakázky na jejich plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v posledních 3 letech pro obec s více jak 10 tis. obyvateli)

Maximálně 10 bodů

Specialista o oblasti životního prostředí

4 body za vyšší vzdělání než SŠ s maturitou

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušenosti v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní prostředí

Maximálně 8 bodů

2 body za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria (1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě)

Maximálně 8 bodů

Specialista v oblasti sociologie

4 body za vyšší vzdělání než SŠ s maturitou

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušenosti v oblasti provádění průzkumů veřejného mínění

Maximálně 5 bodů

2 body za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria (1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě)

Maximálně 6 bodů

Specialista v oblasti marketingu

4 body za vyšší vzdělání než SŠ s maturitou

1 bod za každý celý rok praxe navíc nad 3 roky zkušenosti v oblasti komunikace s veřejností a uvádění produktů na trh

Maximálně 5 bodů

2 body za každou referenci nad rámec kvalifikačního kritéria (1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě)

Maximálně 6 bodů

Počet bodů každého účastníka za toto dílčí kritérium se vypočte podle vzorce:

počet dosažených bodů u hodnocení nabídky (0-100 bodů) x 0,45 (váha kritéria 45 %)

Pořadí nabídek

Pořadí nabídek bude stanoveno dle součtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria nabídky každého účastníka, a to od nabídky s největším počtem bodů po nabídku s nejnižším počtem bodů. Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka, jehož nabídka obdrží při součtu bodů za všechna dílčí hodnotící kritéria nejvyšší počet bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace jsou platné pro všechny uchazeče.

Základní způsobilost

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona prostřednictvím předloženého podepsané čestné prohlášení osobou oprávněnou jednat za uchazeče (originál), které je přílohou 4 této zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost

Uchazeč prokáže splnění profesní způsobilost podle § 77 zákona doložením:

1) prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm zapsán, ne starší 3 měsíců

2) prosté kopie výpisu ze živnostenského rejstříku či živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců

3) prostou kopii dokladu osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, prostřednictvím doložení prosté kopie příslušného Osvědčení o autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, a to:

- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby – rozsah specializace doprava nekolejová (ID00, TD02, SD02),

Technická kvalifikace

1) Uchazeč prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona doložením přehledu složení řešitelského týmu, kterými jsou odborníci, kteří se budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky. V tomto přehledu musí být uvedeny osoby splňující minimálně níže uvedené požadavky:

Pozice

vzdělání

Praxe

Reference

Vedoucí realizačního týmu

SŠ s maturitou

3 roky zkušenosti v oblasti dopravního plánování

2 zakázky na jejich plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v posledních 3 letech pro obec s více jak 10 tis. obyvateli

Specialista v oblasti dopravy

SŠ s maturitou, autorizace dopravní technik

3 roky zkušenosti s realizací projektových prací v oblasti dopravního plánování

2 zakázky na jejich plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepce, strategie nebo plánování dopravy vč. prognózy intenzit IAD nebo MHD v posledních 3 letech pro obec s více jak 10 tis. obyvateli

Specialista o oblasti životního prostředí

SŠ s maturitou

3 roky zkušenosti v oblasti modelování a vyhodnocování negativních vlivů dopravy na životní prostředí

1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě

Specialista v oblasti sociologie

SŠ s maturitou

3 roky zkušenosti v oblasti provádění průzkumů veřejného mínění

1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě

Specialista v oblasti marketingu

SŠ s maturitou

3 roky zkušenosti v oblasti komunikace s veřejností a uvádění produktů na trh

1 zakázka na jejíž plnění se osoba podílela týkající se zpracování koncepcí nebo strategických dokumentů s komplexním zaměřením v dopravě

 

Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením:

- jmenného seznamu řešitelského týmu včetně uvedení jejich pozice v týmu (originál) viz příloha č. 5 této zadávací dokumentace

- profesních životopisů všech členů řešitelského týmu s uvedením referenčních zakázek (prostá kopie)

- dokladů prokazujících příslušné vzdělání členů týmu (prostá kopie)

- dokladu prokazujícího příslušnou autorizaci člena týmu (prostá kopie)

Zadavatel požaduje, aby se osoby, které účastník uvede do seznamu řešitelského týmu, skutečně podíleli na realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu své odbornosti. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele, přičemž nový člen řešitelského týmu musí splňovat stejnou odbornou způsobilost jako člen původní.

Řešitelský tým pro prokázání kvalifikace bude uveden v příloze 5 této zadávací dokumentace.

2) V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ požaduje zadavatel uvést a předložit v rámci čestného prohlášení o splnění kvalifikace seznam významných služeb, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných služeb byly alespoň 2 osvědčení na dokončené projektové práce stejného nebo obdobného charakteru provedené pro obce s minimálně 10 tis. obyvateli.

Zadavatel požaduje, aby v osvědčeních byla věcná plnění na projektové práce stejného nebo obdobného charakteru, včetně finančních objemů, jasně uvedena (a to i v případě, že příslušné věcné plnění bude součástí osvědčení vydaného na služby týkající se komplexní služby zahrnující více činností).

Z osvědčení musí být mimo shora uvedené - identifikační údaje objednatele včetně kontaktních údajů, datum dokončení zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

a) Nabídka bude předložena v 1 originále a 1 prosté kopii v písemné formě a ve formátu .pdf na CD nosiči.

b) Nabídka a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. Postup pro dokládání kvalifikace v jiném než českém jazyce je obsažen v Kvalifikační dokumentaci.

c) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel doporučuje, aby byla nabídka zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky, všechny listy nabídky včetně příloh doporučuje zadavatel řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

d) Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

e) V nabídce musí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči.

f) Zadavatel uchazečům doporučuje použít pořadí dokumentů specifikované níže

g) Nebude-li nabídka obsahovat všechny zadavatelem požadované údaje, nebo nebude splňovat požadavky zadávací dokumentace, bude vyřazena z dalšího hodnocení.

h) Zadavatel nebude vracet nabídky přijaté do soutěže.

 

Doporučené řazení dokumentů v nabídce uchazečů:

Krycí list nabídky

Podepsaný (př. 1) osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče a s uvedením celkové nabídkové ceny dle bodu 3 zadávací dokumentace.

Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) dle tohoto obsahu.

Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč použije závazný návrh smlouvy o dílo dle přílohy této zadávací dokumentace (př. 3). Do návrhu smlouvy o dílo uchazeč doplní pouze údaje v místech, která jsou ve smlouvě o dílo barevně vyznačeny (zejména identifikační údaje, údaje o ceně apod.) a doplní podpis osoby (osob) oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

Prokázání kvalifikace uchazeče, a to:

prokázání základních kvalifikačních předpokladů (př. 4)
prokázání profesních kvalifikačních předpokladů
prokázání technické kvalifikace (př. 5)

Řešitelský tým

Uchazeč použije závazný formulář (př. 5) a údaje v něm uvedené prokáže způsobem uvedeným v bodě 5 této zadávací dokumentace.

Seznam významných služeb

Uchazeč použije závazný formulář (př. 6) a údaje v něm uvedené prokáže způsobem uvedeným v bodě 5 této zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému a kvalitnímu provedení služby, včetně všech nákladů vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele (např. bezpečnostní opatření, pojištění, aj).

Nabídková cena bude stanovena celou částkou v CZK.

Nabídková cena bude uvedena ve formuláři Krycí list nabídky v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

Podmínky překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny (v rámci realizace díla) s výjimkou zákonných změn sazeb DPH nebo za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. textová část zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Ve stanovené lhůtě byly podány pouze neúplné nabídky

Datum ukončení: 9. 5. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 18. 4. 2018
 
Aktualizováno: 9. 5. 2018