Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepce obnovy veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13060

Název zakázky: Koncepce obnovy veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Roudnice nad Labem

Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Padělek, starosta města
  • Telefon: +420416850102
  • E-mail: starosta@roudnicenl.cz

IČ zadavatele: 00264334

DIČ zadavatele: CZ00264334

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Zdena Tlapáková, projektový manažer OSPŘ
  • Telefon: +420416850257
  • E-mail: ztlapakova@roudnicenl.cz

Lhůta pro podání nabídek: 12. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu sídla zadavatele. V případě osobního podání se nabídky podávají na podatelnu městského úřadu Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dopracování koncepce obnovy veřejného osvětlení ve vlastnictví zadavatele Města Roudnice nad Labem.

 

Přesná specifikace plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 580000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpoklad zahájení plnění – 01. 02. 2020 Předpoklad ukončení plnění – 30. 04. 2020 Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Roudnice nad Labem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Pravidla pro hodnocení nabídek:

i) Kritéria hodnocení nabídek a váha daného dílčího kritéria

A.    Nabídková cena v Kč bez DPH = 60 %.

B.    Počet realizovaných (dokončených) projektů za poslední 3 roky před zahájením zadávacího  

       řízení pro územní samosprávné celky = 40 %.

ii) Metoda vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích

a.    nabídková cena v Kč bez DPH - nabídková cena bude hodnocena následujícím způsobem: Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou bude přiděleno 100 bodů, ostatním nabídkám bude přidělen počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky s nejnižší nabídkovou cenou k nabídkové ceně hodnocené nabídky se zaokrouhlením na jedno desetinné místo.

Při hodnocení Nabídek je v kritériu Nabídková cena vždy uvažována její výše bez DPH.

b.    počet realizovaných (dokončených) veřejných zakázek (dále „VZ“) s předmětem plnění koncepce či generel veřejného osvětlení s velikostí zakázky ve výši alespoň 200 000,- Kč bez DPH.

Dodavatel prokáže počty realizovaných (dokončených) VZ předložením seznamu významných služeb. Seznam musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Seznam bude obsahovat: název zakázky, popis předmětu plnění, identifikační údaje objednatele (zejm. pak kontaktní osobu objednatele, u které je možné si předložené informace ověřit), finanční objem, místo plnění a termín plnění.

Zadavatel porovná konkrétní údaje o počtu realizovaných VZ v jednotlivých nabídkách, přičemž každé VZ, která byla realizována, přidělí 10 bodů. Zadavatel přidělí výše uvedené body za každou VZ,  s tím, že zadavatel stanovil maximální počet realizovaných (dokončených) VZ na 10. Bude-li nabídka obsahovat větší počet dokončených VZ, bude za konečný počet považováno 10 VZ.

Pro účely celkového hodnocení bude nabídce uchazeče s nejvyšším počtem získaných bodů dle předchozího odstavce přiřazeno 100 bodů, ostatním nabídkám bude přiřazen počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru získaných bodů za realizované VZ hodnocené nabídky a počtu získaných bodů za realizované VZ u nejlepší nabídky. Výsledek bude zaokrouhlen na jedno desetinné místo.

iii) Celkové hodnocení

Bodová hodnocení dílčích kritérií jsou vynásobena vahou daného kritéria podle vzorce: Počet bodů kritéria A/B*váha kritéria A/B v %. Všechny výsledné hodnoty jednotlivých nabídek jsou sečteny. Nejúspěšnější je nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty.

V případě, že budou podány dvě nebo více nabídek, které naplní všechny závazné zadávací podmínky, se stejným výsledným počtem bodů dle předchozího odstavce, který bude současně nejvyšší bodovou hodnotou v rámci všech nabídek, bude jako nejvýhodnější vybrána z těchto nabídek ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu. Pokud ani v takovém případě nebude možné vybrat jednu nejvhodnější nabídku, bude vítězná nabídka vybrána losem mezi nabídkami dosahujících nejvyšší bodové skóre.

 

V případě losu se budou moci losování účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat. Termín losování bude těmto dodavatelům sdělen minimálně 3 pracovní dny předem.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Prokázání kvalifikace při podání nabídky

Uchazeč spolu s nabídkou předkládá dokumenty dle výzvy k podání nabídek, z jejichž obsahu bude zřejmé, že splňuje všechny kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem. Originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace se předkládají před uzavřením smlouvy, pokud již nebyly obsaženy v nabídce.

Pravidla pro prokázání kvalifikace

Při prokazování kvalifikace je vybraný uchazeč povinen se řídit následujícími pravidly:

a) Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

1. doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 1) výzvy k podání nabídek poddodavatelem.

2. smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

b) Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesního kvalifikačního předpokladu dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 1) výzvy k podání nabídek. Splnění ostatních kvalifikačních předpokladů dle profesních kvalifikačních předpokladů odst. 2), Ekonomické a finanční způsobilosti k plnění zakázky a technických kvalifikačních předpokladů výzvy k podání nabídky musí prokázat všichni dodavatelé společně. Dále jsou takoví dodavatelé povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

d) Pokud není uchazeč z objektivních důvodů schopen prokázat splnění ekonomických, finančních, technických a kvalifikačních předpokladů způsoby stanovenými v jednotlivých bodech, je oprávněn je prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

e) Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládají uchazeči v původním jazyce s připojením překladu do českého jazyka, pokud v této zadávací dokumentaci není výslovně stanoveno jinak. V případě pochybností o správnosti překladu si zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka.

f) Dojde-li do doby konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci uchazeče, která by znamenala nesplnění kvalifikace dle této zadávací dokumentace, je uchazeč povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a zároveň předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

g) Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace. Uchazeč je povinen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem a uvést na jednotlivé požadavky zadavatele jednoznačné odpovědi.

h) Zadavatel v zadávací dokumentaci vymezuje parametry v české měně CZK (Kč). V případě, že uchazeč počítá údaje v jiných měnách než v CZK, použije pro přepočet na CZK poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny k CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni zahájení zadávacího řízení.

i) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů se předkládají v prosté kopii, nestanoví-li zadavatel v konkrétním případě jinak.  Čestná prohlášení však předkládá uchazeč vždy v originále. 

j) V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

k) Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

l) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby uchazeč při podání nabídky doložil splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který:

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat:

tato právnická osoba
každý člen statutárního orgánu této právnické osoby
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu české právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat i vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění výše uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, ze kterého bude vyplývat (uchazeč čestně prohlásí) naplnění výše uvedených podmínek (viz příloha č. 2)

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel při podání nabídky předložením čestného prohlášení a kopiemi následujících dokladů:

1)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky.

2)    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci vztahující se k předmětu plnění této veřejné zakázky.

Ekonomická a finanční způsobilost k plnění zakázky

Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti k plnění této veřejné zakázky.

Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel předloží seznam významných zakázek ve formě čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel provedl v posledních 3 (třech) letech před koncem lhůty pro podání nabídek min. 2 (dvě) zakázky, jejichž předmětem bylo vyhotovení koncepce či generel veřejného osvětlení, přičemž celková hodnota všech prokazovaných zakázek bude činit min. 200.000,-Kč (slovy: dvěstětisíc korun českých) bez DPH. Dodavatel v seznamu u každé významné zakázky uvede: popis zakázky, jejího objednatele, kontakt na objednatele, dobu poskytnutí a cenu poskytnutí.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1) Nabídka bude podána v listinné podobě v 1 originále a současně v elektronické podobě na  

       CD či DVD, které musí obsahovat elektronickou formu kompletní nabídky ve formátu  

       pdf, xls nebo doc.

2) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
3) Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu uchazeče, a to včetně kontaktní adresy a  

        emailové adresy.

4) Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek uvedené zadavatelem.
5) Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a  

       nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

6) Součástí výzvy jako příloha č. 3 je návrh smlouvy, tento návrh smlouvy obsahuje závazné  

        obchodní podmínky pro uchazeče. Návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou    

        oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a v této podobě předložen jako součást nabídky   

        uchazeče.

7) Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky uchazeče, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

•          celková nabídková cena bez DPH,

•          samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání   

            nabídky

•          celková nabídková cena včetně DPH.

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Další požadavky:

Celková nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce (obálkách), či jiném obalu označeném na přední straně následovně: v levém horním rohu obálky (obalu) bude poštovní adresa uchazeče, uprostřed bude nápis „Koncepce obnovy veřejného osvětlení města Roudnice nad Labem“ a „NEOTEVÍRAT“ a v pravém dolním rohu bude adresa zadavatele. Nabídky lze zaslat poštou nebo doručit osobně na podatelnu městského úřadu Karlovo náměstí 21 Roudnice nad Labem, přízemí č. dv. 4. A to v úředních hodinách zveřejněných na internetových stránkách města Roudnice nad Labem: www.roudnicenl.cz.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Za účelem zajištění transparentnosti zadávacího řízení stanoví zadavatel následující pravidla pro podávání dotazů týkajících se zadávacího řízení a veřejné zakázky a odpovídání na tyto dotazy.Dotazy mohou být zadavateli zasílány poštou nebo elektronickou poštou, a to kontaktní osobě pro účely zadávacího řízení, a to nejpozději 4 pracovní dny před vypršením lhůty pro podávání nabídek, tj. do 12. 11. 2019. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Odpovědi, včetně znění dotazu bez identifikace tazatele, zašle zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali vysvětlení podmínek výzvy nebo kterým byla výzva poskytnuta a současně uveřejní odpověď na portálech, kde byla uveřejněna výzva.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

 
Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, právo změnit nebo zrušit výběrové řízení a právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, dále si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výzvy a konzultovat předložené nabídky s odborníkem. Tyto činnosti bude zadavatel činit vždy v souladu se závaznými předpisy.
Zruší-li zadavatel výběrové řízení, je povinen o tom uchazeče bezodkladně informovat. Bude-li výzva zrušena ještě před otevřením nabídek, budou neotevřené nabídky vráceny uchazečům.
Zadavatel je oprávněn si ponechat všechny nabídky, které byly řádně podány a byly otevřeny.
 Zadavatel není odpovědný za jakékoli škody, ani za případný ušlý zisk, které souvisí se    

       zrušením výběrového řízení, ani v případě, že zadavatel byl uchazečem informován o  

       možnosti vzniku škody.

 Zadavatel požaduje po vybraném uchazeči při realizaci zakázky splnění povinností  

       vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace nebo   

pro podání neúplné nebo nepřijatelné nabídky a v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnější

 nabídky doručovat uchazečům prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ELTODO OSVĚTLĚNÍ, s.r.o, Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ:25751018

    Datum podpisu smlouvy: 20. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 10. 2019
 
Aktualizováno: 2. 3. 2020