Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepce, pasporty a strategie města Uherský Brod – KOMPAS UB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12499

Název zakázky: Koncepce, pasporty a strategie města Uherský Brod – KOMPAS UB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Uherský Brod

Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 100 Uherský Brod 688 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Černá
 • Telefon: +420573034265
 • E-mail: mciservis@mciservis.eu

IČ zadavatele: 00291463

DIČ zadavatele: CZ00291463

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: MCI SERVIS s.r.o.
 • Telefon: +420739301356
 • E-mail: mciservis@mciservis.eu

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, podatelna

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování vybraných dílčích segmentových koncepcí a strategií, které pomohou naplánovat další rozvoj města a naplnit tak vizi udržitelného rozvoje města. Zpracování segmentových dokumentů (strategií, pasportů) pomůže v návaznosti na Program rozvoje města na období 2015-2021 vybrat správné krátkodobé projekty a u dlouhodobějších záměrů strategie poslouží jako podklad pro další program rozvoje města od roku 2022.

Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na 10 částí:

a) Část A: Strategie Smart City města Uherský Brod

b) Část B: Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod

c) Část C: Koncepce rozvoje a podpory sportu, sportovišť a hřišť ve městě Uherský Brod

d) Část D: Strategie rozvoje cestovního ruchu

e) Část E: Aktualizace pasportu veřejného osvětlení

f) Část F: Aktualizace pasportu místních komunikací

g) Část G: Aktualizace pasportu zeleně

h) Část H: Strategie ochrany osobních údajů ve veřejné správě

i) Část I: Informační koncepce městského úřadu Uherský Brod

j) Část J: Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Uherský Brod

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: Celkem 3 790 090,85 Kč bez DPH z toho:

- část A činí 165 289,25 Kč bez DPH

- část B činí 298 256,19 Kč bez DPH

- část C činí 247 933,88 Kč bez DPH

- část D činí 165 289,25 Kč bez DPH

- část E činí 950 413,22 Kč bez DPH

- část F činí 661 157,02 Kč bez DPH

- část G činí 661 157,02 Kč bez DPH

- část H činí 371 900,82 Kč bez DPH

- část I činí 82 644,62 Kč bez DPH

- část J činí 186 049,58 Kč bez DPH

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 3790090,85 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.11.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Uherský Brod

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

  Podané nabídky budou v případě částí A až C a E až J veřejné zakázky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídek:

      Nejnižší nabídková cena včetně DPH

      Komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Před stanovením pořadí úspěšnosti nabídek komise posoudí nabídkové ceny, nejsouli cenami mimořádně nízkými.

Výjimka pro část D veřejné zakázky

 • Podané nabídky budou v případě části D veřejné zakázky hodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky tak,

jak zadavatel stanovil ve výzvě a zadávací dokumentaci.

Kritéria hodnocení a jejich váha:

a) Nejnižší nabídková cena včetně DPH 80 %

b) Kvalita a rozsah popisu návrhu metodiky výzkumu – metodologie,velikost vzorku 20 %

Zadavatel rozhodl o způsobu hodnocení nabídek tak, že stanovil hodnotící kritéria a jejich váhu, s tím že bude použita bodovací metoda. Komise bude hodnotit hodnotící kritéria bodovací metodou. Hodnocení podle bodovací metody provede komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení dílčích kritérií vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že nejvýhodnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší hodnoty bodů. Pokud v celkovém hodnocení získají dvě nebo více nabídek shodný počet bodů, rozhodne o pořadí nabídek jejich umístění v kritériu nejnižší nabídkové ceny.

Hodnocení kritéria nejnižší nabídkové ceny:

V rámci tohoto kritéria bude komise hodnotit nabídkové ceny včetně DPH tak, že komise přidělí body od 0 do 100, přičemž 100 bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Každé následující nabídce přidělí zadavatel bodové ohodnocení (zaokrouhleno na jedno desetinné místo), které vyjadřuje míru splnění předmětného kritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce, dle vzorce:

Nejnižší nabídková cena včetně DPH

100x ____________________________

Nabídková cena dodavatele včetně DPH

Hodnocení kritéria kvalita a rozsah nabízeného popisu návrhu metodiky výzkumu:

Zadavatel bude hodnotit kvalitu a rozsah nabízeného řešení v těchto subkritériích s níže uvedenou váhou

jednotlivých subkritérií:

1) Zvolená metodologie 55 %

2) Velikost vzorků 45 %

V rámci tohoto dílčího kritéria a jednotlivých subkritérií bude nabídka hodnocena ve vztahu k zadavatelem vymezeným cílům dotazníkového šetření. Nejlépe v rámci jednotlivého subkritéria bude hodnocena nabídka, která v největším rozsahu naplní požadavky a cíle stanovené zadavatelem v této zadávací dokumentaci, a to z hledisek popsaných dále v rámci jednotlivých subkritérií:

Ad1, Zadavatel bude posuzovat vhodnost navržené metodiky výzkumu (zvolená metodologie, aplikované výzkumné metody, popis rozsahu analytických prací a použitých výzkumných a interpretačních metod) vč. zdůvodnění zvoleného postupu s ohledem na výzkumné a marketingové cíle Zadavatele a s ohledem na dostupné výsledky relevantních výzkumů – popis návrhu bude na minimálně 3 A4 normostrany + minimálně 1 strana A4 normostrany ukázky zpracování otázek dotazníku specificky v oblastech: 1. záměry, charakter, důvody,motivace, bariéry návštěvy, 2. znalost značky (spontánní, podpořená), 3. hodnocení jednotlivých položek služeb a infrastruktury cestovního ruchu. Součástí předaného návrhu části dotazníku bude i zdůvodnění výběru typu otázek (uzavřené, otevřené), použité struktury a to, jak otázky umožní získat informace požadované v zadání a cílech výzkumu. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena taková metodika, která dle bežné praxe nejlépe odpovídá předmětu a cíli výzkumu. Návrhem metodologie prokáže dodavatel vyhovující znalost problematiky.

Ad2, Velikost vzorků respondentů vč. popisu sběru dat, popisu výběru místa sběru dat, popis způsobu kontrukce výběrového souboru a kontroly sběru dat – popis návrhu bude na min. 1 A4 normostranu. Komise bude, v rámci shora uvedených subkritérií, hodnotit každý návrh výše uvedeným postupem, kdy napřed tento posoudí pomocí jednotlivých měřítek s přihlédnutím k jejich vzájemným souvislostem a posléze komise přidělí počet bodů s využitím postupu bodového hodnocení uvedeného níže. Pro hodnocení shora uvedených subkritérií, která nelze vyjádřit číselně bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí komise přidělena bodová hodnota, která odráží výhodnost předmětné nabídky v rámci každého jednotlivého subkritéria příslušného hodnotícího kritéria. Komise sestaví pořadí nabídek v každém subkritériu od nejvýhodnější k nejméně vhodné, označí nabídku s nejvyšším počtem bodů jako nejvýhodnější a přiřadí ji 100 bodů. Každé následující nabídce pak přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění subkritéria ve vztahu k nejvýhodnější nabídce. Na výši bodové hodnoty se komise buď shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od všech členů komise.

Na základě míry naplnění jednotlivých subkritérií dle dílčích měřítek, zadavatel resp. jím jmenovaná komise, přiřadí jednotlivým nabídkám v každém subkritériu příslušný počet bodů, a to následujícím způsobem:

Bodová hodnota odrážející výhodnost předmětné nabídky v rámci subkritéria a zdůvodnění přidělení počtu bodů:

„Nejvýhodnější nabídka“

100 bodů

Nejvýhodnější nabídka (odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci subkritéria) s ohledem na předmět hodnocení popsaný pro konkrétní subkritérium.

„vysoká“

99 až 75 bodů

Nabízené plnění je srovnatelné (kvalitativně) s nejvýhodnější nabídkou a zadavatel nemá k nabízenému plnění připomínky z hlediska naplnění preferencí zadavatele, nabídka naplňuje sledované cíle částečně v porovnání s nejvýhodnější nabídkou.

„nadprůměrná“

74 až 50 bodů

Nabízené plnění je s nejvýhodnější nabídkou srovnatelné (kvalitativně) pouze částečně, zadavatel má k nabízenému plnění drobné připomínky z hlediska naplnění preferencí zadavatele a nabídka naplňuje sledované cíle částečně v porovnání s nejvýhodnější nabídkou.

„průměrná“

49 až 25 bodů

Nabízené plnění je s nejvýhodnější nabídkou srovnatelné (kvalitativně) pouze částečně, zadavatel má k nabízenému plnění podstatné připomínky z hlediska naplnění preferencí zadavatele a nabídka naplňuje sledované cíle pouze omezeně v porovnání s nejvýhodnější nabídkou.

„podprůměrná“

24 až 0 bodů

Nabízené plnění není srovnatelné (kvalitativně) s nejvýhodnější nabídkou, zadavatel má k nabízenému plnění velké množství zásadních připomínek z hlediska naplnění preferencí zadavatele a nabídka nevyhovuje sledovaným cílům v porovnání s nejvýhodnější nabídkou.

U každé nabídky budou sečteny body, které daná nabídka získala v rámci všech subkritérií hodnotícího kritéria kvalita a rozsah popisu návrhu metodiky výzkumu – metodologie, velikost vzorku.

Po provedeném součtu získá nabídka, které byl v rámci dílčího hodnotícího kritéria přiřazen největší počet bodů, jako nejvýhodnější nabídka sto (100) bodů. Další nabídky získají bodovou hodnotu, která bude vypočtena jako násobek 100 a poměru bodů, které získala hodnocená nabídka k bodům, které získala nabídka nejvýhodnější (zaokrouhleno na jedno desetinné místo).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • a) základní způsobilost dle § 74 zákona - platí pro všechny části nerozdílně

  b) profesní způsobilost dle § 77 zákona

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

  - výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,

  - dokladu, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

  Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží:

  • Příslušné živnostenské oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (příslušné části);

  - pro část E zadavatel požaduje, aby člen řešitelského týmu, který bude provádět „Obsluhu a práci na elektrických zařízeních“ v rámci aktualizace pasportu veřejného osvětlení splňoval a doložil následující profesní kvalifikační předpoklad:

  • osvědčení dle § 14 a 15 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, pro samostatnou činnost dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 50/1978Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

  - pro část F zadavatel požaduje:

  • doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdější předpisů) pro obor dopravní stavby.

  - pro část G zadavatel požaduje:

  • doložit doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdější předpisů) pro Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.

  Doklady o profesní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky profesní způsobilosti.

  Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona (Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) – e) ve vztahu k České republice předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k písmenu a), b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b), c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b), d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c), e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d), f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).

  Doklady o základní způsobilosti předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

 • c) technická kvalifikace dle § 79 zákona

  Dodavatel předloží seznam významných služeb (obdobného charakteru jako je předmět veřjné zakázky – příslušné části) poskytnutých za poslední 3 roky/5 let (dle požadavků pro konkrétní část veřejné zakázky) před zahájením zadávacího řízení (rozumí se v této době dokončených).

  V seznamu bude uveden rozsah (stručný popis služeb), cena, doba jejich poskytnutí (zahájení – ukončení). V seznamu bude dále uvedena identifikace objednatele, kterému byly služby poskytnuty, včetně uvedení kontaktní osoby.

  Seznam služeb dodavatel doloží formou čestného prohlášení podepsaného osobou/osobami oprávněnou zastupovat dodavatele.

  Pro část A: Strategie Smart City města Uherský Brod

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 1 významnou službu – „zpracování strategie Smart City“, která byla v ceně min. 100.000,- Kč bez DPH.

  Pro část B: Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 1 významnou službu – „zpracování strategie přímo týkající se změny klimatu, která může být nahrazena 3 významnými službami v oblasti environmentální, ochrany životního prostředí“, která byla v ceně min. 100.000,- Kč bez DPH.

  Pro část C: Koncepce rozvoje a podpory sportu, sportovišť a hřišť ve městě Uherský Brod

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let poskytl min. 3 významné služby – „zpracování koncepce rozvoje zahrnující mimo jiné i téma sportu, sportovišť a hřišť“, které byly v ceně min. 100.000,- Kč bez DPH/každá.

  Pro část D: Strategie rozvoje cestovního ruchu

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 4 významné služby – podílení se na zpracování strategického dokumentu v oblasti cestovního ruchu, jehož součástí byl: alespoň jeden výzkum zaměřený na analýzu turistické poptávky v jednom městě nebo turistické oblasti, kde bylo min. 1000 respondentů a dotazováni byli jak tuzemští, tak zahraniční turisté.

  Pro část E: Aktualizace pasportu veřejného osvětlení

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 3 významné služby – „zpracování pasportu nebo aktualizace pasportu veřejného osvětlení“, které byly v ceně min. 500.000,- Kč bez DPH a s minimálním počtem 1000 světelných bodů/každá.

  Pro část F: Aktualizace pasportu místních komunikací

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let poskytnul min. 3 významné služby – „zpracování pasportu nebo aktualizace pasportu místních komunikací“, které byly v ceně min. 200.000,- Kč bez DPH/každá.

  Pro část G: Aktualizace pasportu zeleně

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 3 významné služby – „zpracování pasportu nebo aktualizace pasportu zeleně nebo dendrologický průzkum“, které byly v ceně min. 200.000,- Kč bez DPH/každá.

  Pro část H: Strategie ochrany osobních údajů ve veřejné správě

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 3 významné služby – „zpracování strategie ochrany osobních údajů ve veřejné správě“, které byly v ceně min. 150.000,- Kč bez DPH/každá.

  Pro část I: Informační koncepce městského úřadu Uherský Brod

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za poslední 3 roky poskytnul min. 3 významné služby – „zpracování informační koncepce orgánu veřejné správy nebo obdobné IT strategie“, které byly v ceně min. 50.000,- Kč bez DPH/každá.

  Pro část J: Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Uherský Brod

  Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud za posledních 5 let poskytnul min. 3 významné služby nebo spoluúčast na zpracování 3 plánů rozvoje sociálních služeb (nebo obdobných dokumentů v sociální oblasti). V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona požaduje zadavatel prokázání kritéria technické kvalifikace.

  Rozsah, způsob prokázání a minimální úroveň pro splnění technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písm. b) zákona:

  Dodavatel doloží seznam osob, které budou služby poskytovat a jejich vedoucích pracovníků a přiloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci. To vše pro tyto osoby:

  Pro část A: Strategie Smart City města Uherský Brod

  Vedoucí řešitelského týmu má zkušenosti se zaváděním smart řešení (veřejného nebo soukromého sektoru) do praxe. K prokázání splnění tohoto požadavku doloží seznam dvou objednatelů, pro které zavedl smart řešení do praxe, včetně uvedení kontaktní osoby.

  Ke každému z hlavních témat konceptu Smart City č. 1, 3, 4, 5 dle Přílohy č. 1 SOD zadavatel požaduje doložení kvalifikované osoby (odborného garanta pro dané téma ze strany dodavatele). Dodavatel předloží jmenný seznam osob k jednotlivým tématům, které musí splňovat následující podmínky:

  a) VŠ vzdělání,

  b) celková délka praxe min. 5 let v oblasti zpracování konceptu Smart City pro dané téma č. 1, 3, 4, 5 dle Přílohy č. 1 SOD.

  Tuto podmínku může splňovat i vedoucí řešitelského týmu.

  Pro část B: Místní strategie adaptace na změnu klimatu města Uherský Brod

  Vedoucí řešitelského týmu (osoba věcně odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky) musí splňovat následující podmínky:

  a) VŠ vzdělání,

  b) celková délka praxe min. 5 let v oblasti strategického plánování nebo životního prostředí.

  Pro část C: Koncepce rozvoje a podpory sportu, sportovišť a hřišť ve městě Uherský Brod

  Zadavatel nepožaduje.

  Pro část D: Strategie rozvoje cestovního ruchu

  Vedoucí řešitelského týmu (osoba věcně odpovědná za plnění předmětu veřejné zakázky) musí splňovat následující podmínky:

  a) VŠ vzdělání,

  b) celková délka praxe min. 10 let v oblasti výzkumu trhu nebo marketingu/médií,

  c) a z toho alespoň 4 roky na seniorní pozici klientského servisu.

  Dva další členové týmu musí splňovat následující podmínky:

  a) celková délka praxe min. 5 let, z toho alespoň jeden člen v oblasti výzkumu trhu, druhý člen pak v oblasti výzkumu trhu nebo marketingu/médií.

  Zadavatel požaduje, aby řešitelský tým dále splňoval následující podmínky:

  a) alespoň 1 člen týmu musí ovládat anglický jazyk na pokročilé úrovni.

  Dodavatel připojí profesní životopis, který musí být zpracován minimálně v níže uvedené struktuře a vlastnoručně podepsán příslušným členem týmu:

  a) jméno a příjmení,

  b) dosažené vzdělání,

  c) aktuálně zastávaná funkce (pracovní zařazení u dodavatele nebo poddodavatele),

  d) délka a popis praxe.

  Pro část E: Aktualizace pasportu veřejného osvětlení

  Zadavatel nepožaduje.

  Pro část F: Aktualizace pasportu místních komunikací

  Zadavatel nepožaduje.

  Pro část G Aktualizace pasportu zeleně

  Zadavatel nepožaduje.

  Pro část H: Strategie ochrany osobních údajů ve veřejné správě

  Zadavatel požaduje realizační tým:

  Vedoucí realizačního týmu musí splňovat následující podmínky:

  a) VŠ vzdělání,

  b) zkušenosti a praxe v oblasti procesního řízení, organizačních auditů, zpracováním procesních a organizačních analýz a optimalizace procesů,

  c) prokazatelná praxe 5 let.

  Ostatní dva členové realizačního týmu musí splňovat následující podmínky:

  Člen týmu :

  a) VŠ vzdělání,

  b) zkušenosti a praxe s procesy zpracování a ochrany osobních údajů ve veřejné správě nebo

  c) samosprávě v délce nejméně 3 let.

      IT specialista :

      a) VŠ vzdělání,

      b) zkušenosti a praxe v oblasti ochrany dat a zavádění bezpečnostních opatření a postupů, v délce 5 let.

     Dodavatel připojí profesní životopis, který musí být zpracován minimálně v níže uvedené struktuře a vlastnoručně

     podepsán příslušným členem týmu:

     a) jméno a příjmení,

     b) dosažené vzdělání,

     c) aktuálně zastávaná funkce (pracovní zařazení u dodavatele nebo poddodavatele),

     d) délka a popis praxe.

    Pro část I: Informační koncepce městského úřadu Uherský Brod

    Zadavatel nepožaduje.

    Pro část J: Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Uherský Brod

    Vedoucí realizačního týmu musí splňovat následující podmínky:

    a) VŠ vzdělání,

    b) zkušenosti a praxe v oblasti sociální práce, sociální politiky, regionálního rozvoje, sociologie nebo obdobných oborů,

    c) prokazatelná praxe 5 let.

    Způsob prokázání splnění kritéria technické kvalifikace:

   Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením (z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadovaná kritéria technické kvalifikace) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou/osobami oprávněnou zastupovat účastníka.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace je uvedena v části zadávací dokumentace - podmínky kvalifikace.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Vybraný dodavatel je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě stanovené zadavatelem, jinak bude dle § 122 odst. 7 zákona vyloučen ze zadávacího řízení.

Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pomocí kterých vybraný dodavatel prokazuje kvalifikace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla podána dodavatelem písemně ve dvou vyhotoveních, které

musí být zpracovány dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno

vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky

bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky.

Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky.

2. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém

nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o

vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském

jazyce.

3. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele v souladu s § 28 odst. 1 písm. g) zákona,

a to v krycím listu a v návrhu smlouvy o dílo.

4. Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat dodavatele

(dále čl. IX zadávací dokumentace).

5. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto

účelem podají společnou nabídku, musí být v nabídce, smlouva, ve které je obsažen závazek

všech dodavatelů podávajících společnou nabídku nést odpovědnost společně a nerozdílně

(§ 103 odst. 1 písm. f zákona).

6. V případě, že má být splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázáno prostřednictvím

poddodavatele, musí být v nabídce písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d)

zákona.

7. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje, aby

dodavateli podali nabídku s jednotlivě očíslovanými listy zabezpečenými proti manipulaci.

Doporučuje se převázat šňůrkou a přelepit volné konce a opatřit razítkem případně podpisem

dodavatele v místě přelepu. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy

(fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci

za vlastní nabídkou dodavatele. Jednotlivé přílohy budou postupně číslovány a jednotlivé listy

budou rovněž očíslovány v návaznosti na číselnou řadu vlastní nabídky.

8. Zadavatel doporučuje, aby nabídka, pro každou část samostatně, byla předložena v tomto členění:

A. Obsah nabídky (bude uveden počet listů a počet příloh)

B. Krycí list nabídky (vyplněný krycí list - v tištěné formě) – vzor je přílohou č. 1 zadávací

dokumentace) a dále:

a) plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba

b) smlouva dle § 103 odst. 1 písm. f) zákona, v případě, že předmět veřejné zakázky má být

plněn společně několika dodavateli

c) písemný závazek poddodavatele dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona v případě, že část

kvalifikací bude prokázána pomocí poddodavatele

C. Návrh smlouvy o dílo včetně příloh. V případě, že dodavatel podává nabídku do více částí

veřejné zakázky, předloží v této části nabídky návrhy smluv pro jednotlivé části ve vzestupném

pořadí. Tento návrh smlouvy o dílo musí být v souladu se zadávacími a obchodními

podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci.

- Přílohou č. 1 pro část A- J bude „Vymezení předmětu veřejné zakázky„ (příloha č. 4

zadávací dokumentace).

- Přílohou pro část D bude „Kvalita a rozsah popisu návrhu metodiky výzkumu –

metodologie, velikost vzorku“ (hodnotící kritérium č. 2)

D. Poddodavatelské zajištění zakázky (vyplněná tabulka - v tištěné formě) – vzor je přílohou

č. 2 zadávací dokumentace

E. Prokázání splnění kvalifikace dodavatele (doklady a informace)

Elektronické zpracování nabídky

Elektronické zpracování nabídky bude obsahovat:

a) sken kompletní nabídky ve formátu vícestránkové PDF

b) samostatný návrh smlouvy v otevřeném formátu doc nebo docx

c) všechny přílohy smlouvy v otevřeném formátu .doc nebo docx, .xls nebo xlsx

CD nebo DVD nosič bude popsán názvem veřejné zakázky a bude v zalepené obálce, která bude

přilepena v části F nabídky. V případě rozporu mezi tištěnou formou nabídky a elektronickou

formou nabídky, má přednost tištěná forma.

Vzory - přílohy č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 A-J zadávací dokumentace jsou pro dodavatele závazné.

Zadavatel si dle § 105 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. Zadavatel stanoví podmínku, že nesmí být poddodavatelsky prováděny práce: kompletace finálního dokumentu, účast na pracovních jednáních, veřejných projednáních, prezentace – pracovní jednání pro radu a zastupitelstvo města (zadavatele).

Dodavatel v nabídce uvede seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí chce realizovat plnění veřejné zakázky.

Dodavatel využije přílohu č. 2 zadávací dokumentace – Poddodavatelské zajištění zakázky, kde je povinen vyplnit všechny požadované údaje. Dodavatel doloží příslušnou tabulku i v případě, že zakázka nebude plněna poddodavatelsky. V tom případě dodavatel tabulku v příslušných kolonkách proškrtne nebo nevyplní. Tabulka musí být datována, s otiskem razítka (pokud dodavatel používá razítko) a podepsaná dodavatelem – osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost oznámení rozhodnutí o vyloučení dodavatelů uveřejněním na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnění oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.

1. Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Technické podmínky (charakteristiky a požadavky na služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem) jsou součástí přílohy zadávací dokumentace č. 4 – Vymezení předmětu veřejné zakázky a součástí obchodních podmínek pro příslušnou část veřejné zakázky.

1. Zadávací dokumentací se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

2. Přílohy zadávací dokumentaci tvoří:

Dokument Forma Příloha č.

Krycí list nabídky elektronická 1

Pododavatelské zajištění veřejné zakázky elektronická 2

Obchodní podmínky v podobě smlouvy o dílo elektronická 3

Vymezení předmětu veřejné zakázky pro část A-J elektronická 4

Pasport komunikaci-datovy_model – pro část F elektronická 5

Pasport VO - datový model – pro část E elektronická 6

3. Součástí zadávací dokumentace je „část“ podmínky kvalifikace. Podmínky kvalifikace obsahují podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v návrhu smlouvy o dílo pro příslušnou část veřejné zakázky.

Nabídkovou cenu dále uvede dodavatel v příloze zadávací dokumentace č. 1 – Krycí list nabídky.

V případě, že bude v nabídce rozpor mezi hodnotou nabídkové ceny zapsané v krycím listu nabídky a hodnotou nabídkové ceny zapsané v textu návrhu smlouvy, bude pro hodnocení nabídek použita nabídková cena zapsaná v textu návrhu smlouvy.

2. Dodavatelé zpracují nabídkovou cenu za předmět příslušné části veřejné zakázky v souladu se zadávacími a obchodními podmínkami této zadávací dokumentace, a to absolutní částkou v českých korunách.

3. Nabídková cena musí být zpracována jako cena platná po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky až do protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, není-li dále uvedeno jinak.

4. Nabídková cena bude uvedena v členění pro každou část:

- cena předmětu veřejné zakázky bez DPH,

- DPH v zákonné výši ke dni podání nabídky,

- celková nabídková cena včetně DPH.

5. Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout přímo do nabídkové ceny.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek tj. ode dne následujícího po dni odeslání výzvy k podání nabídky do dne 2.10.2018 do 9:00 hod, buď osobně do sídla zadavatele - město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod, podatelna v prac. dnech od 8:00 hod do 15:00 hod, poslední den lhůty do 9:00 hod, nebo doporučeně poštou do sídla zadavatele.Nabídka bude předána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, s heslem „NEOTEVÍRAT“ a opatřené na přelepu razítkem, případně podpisem dodavatele – osoby oprávněné zastupovat dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o doručení nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Nabídku podanou po lhůtě pro podání nabídek komise neotevírá a zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nabídku podá dodavatel písemně ve dvou vyhotoveních, které musí být zpracovány dle zadávacích podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Jedno vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „ORIGINÁL“, druhé vyhotovení nabídky bude předloženo a označeno jako „KOPIE“. ORIGINÁL i KOPIE budou dány do jedné obálky. Předmětem posuzování je originál tištěné nabídky. Nabídka musí být zpracována jen v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném, než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny překladem do českého jazyka). Výjimku tvoří doklady o vzdělání, které, jsou-li požadovány, lze v souladu s § 45 odst. 3 zákona předkládat v latinském jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Pravidla pro účast v částech VZ:Dodavatel může podat nabídku na jednu, na více nebo na všechny části veřejné zakázky. Zadavatelúčast v jednotlivých částech veřejné zakázky neomezuje.Pravidla pro zadání částí VZ:Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně dle hodnotícího kritéria stanoveného prokonkrétní část veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky je možné vybrat jiného dodavatele.Jeden dodavatel může být vybrán i pro více částí veřejné zakázky. Zadavatel nestanovuje omezujícípravidla pro zadání částí veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel v případě vysvětlení zadávací dokumentace bude postupovat dle § 53 odst. 3 zákona. Zadavatel uveřejní na svém profilu vysvětlení zadávací dokumentace min. 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.Dodavatel je oprávněn dle § 98 odst. 3 zákona po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena do sídla zmocněné osoby nejpozději3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace, jinak zadavatel nenípovinen vysvětlení poskytnout.

Zadávací řízení se řídí:
Na toto zadávací řízení se aplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 2674529.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akademie digitální ekonomiky, s.r.o.; Blažkova 186, Praha 10, 104 00, IČ: 05610761. Pro část A.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): EKOTOXA s.r.o. za společnost ,,EKOTOXA-RADDIT;EKOTOXA s.r.o. (jako vedoucí společník) se sídlem: Fišova 403/7, 602 00 Brno - Černá Pole; IČ: 64608531. RADDIT consulting s.r.o. (jako společník) se sídlem: Fojtská 574, 73924 Krmelín; IČ: 27811221Část B.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/1, Karlín, 186 00 Praha 8; IČ: 27244784. Část C.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice, IČ: 25588303. Část E.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MAPA Slovakia Digital s.r.o.se sídlem: Dvojkrižna 49, 821 06 Bratislava, Slovensko; IČ; 45325600. Část F.

  Datum podpisu smlouvy: 3. 4. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Doc. Ing. Pavel Šimek; se sídlem: Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod, IČ: 13697129. Část G.

  Datum podpisu smlouvy: 22. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ: 27244784. Část H.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8. IČ: 27244784. Část J.

  Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2019

Zrušené části zakázky: Část D. Část I.

Datum ukončení: 3. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 9. 2018
 
Aktualizováno: 11. 4. 2019