Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13025

Název zakázky: Koncepční studie role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 10. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Svazek obcí Východní Krkonoše (SOVK)

Sídlo zadavatele: Národní 199, 541 01 Trutnov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Tomáš Eichler, předseda SOVK
 • Telefon: +420499803301
 • E-mail: eichler@trutnov.cz

IČ zadavatele: 71188371

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Magdaléna Bičová
 • Telefon: +420774878811
 • E-mail: repo@repo-rp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 10. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele, Národní 199, 541 01 Trutnov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je služba spočívající ve zpracování studie Role města Trutnova v cestovním ruchu východních Krkonoš a Podkrkonoší.

Cílem této studie je identifikovat hlavní rozvojové možnosti a potenciál města Trutnova, které by vhodně navazovaly na nabídku horských středisek zejména v oblasti cestovního ruchu. Dílčím cílem je odlehčit přetíženým horským a podkrkonošským střediskům od turistů nabídkou vhodných aktivit na území města Trutnova. Výstupem by tak měla být sada doporučení, která budou zohledňovat důležité postavení města Trutnova v turisticky výrazně exponovaném regionu (v bezprostřední blízkosti se nachází např. nejvyšší pohoří ČR – Krkonoše, skalní město Adršpach) a která budou vhodným východiskem pro další, již specializované strategie / koncepce na jednotlivé identifikované oblasti (např. sport, kultura, wellness apod.).

Město Trutnov by pak ve výsledku mělo mít jasnou představu, jak v podpoře identifikovaných oblastí koncepčně postupovat a jakým způsobem buď prostřednictvím vlastních organizací nabídku služeb pro obyvatele a návštěvníky zajišťovat, nebo vytvořit na svém území vhodné podmínky pro ostatní subjekty poskytující dané služby.

Předmět plnění veřejné zakázky malého rozsahu je blíže vymezen v příloze č. 1 – Závazném vzoru smlouvy a v příloze č. 2 – Specifikaci předmětu plnění.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 495867,78 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 10. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání je sídlo objednatele na adrese Národní 199, 541 01 Trutnov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídky stanovil zadavatel tato dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy:

Název kritéria                                                                    Váha v % 

1. Výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH                 60

2. Kvalita navrhovaného plnění                                           40

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 1 – „Výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH“ účastník ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu za celý rozsah plnění veřejné zakázky v Kč. Podkladem pro hodnocení bude údaj uvedený v závazném vzoru smlouvy. Předmětem hodnocení nabídky je celková výše nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Nejvýhodnější je ta s nejnižší cenou. Zadavatel stanovil, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

V rámci dílčího hodnotícího kritéria č. 2 – „Kvalita navrhovaného plnění“ bude zadavatelem posuzována zejména adekvátnost, úplnost a využitelnost navrhované formy a obsahu dokumentu dle užitečnosti použití dokumentu. Podkladem pro hodnocení bude zpracování vybrané části předmětu plnění, a to kapitoly Analýza poptávky cestovního ruchu. Návrh vypracovaný účastníkem a předložený v nabídce musí korespondovat a vhodným způsobem prezentovat celkový rozsah zadání dle těchto zadávacích podmínek. Zadavatelem budou posuzovány zejména tyto aspekty nabízeného řešení:

 • koncept navrženého dokumentu – jednoduchost, přehlednost a výstižnost uvedených údajů,
 • členění kapitol dle doporučených geografických oblastí,
 • zpracování s ohledem na odlišnost jednotlivých ročních období (zima, léto a vedlejší sezóna),
 • zpracování potenciálu okolních destinací a atraktivit (lokality jako Adršpach, Královédvorsko apod.),
 • přehled a množství zdrojů pro vytvoření analýzy poptávky cestovního ruchu (zejména statistické údaje oblastí, obcí, města, kraje atd.),
 • rozdělení analýzy poptávky na individuální a organizovanou turistiku.

Členové komise následně přidělí body od 1 do 100 bodů dle výše uvedených aspektů nabízeného řešení předložené části předmětu plnění. Nejlépe řešená nabídka získá od jednoho člena komise maximálně 100 bodů. Nejvýhodnější nabídka bude nabídka s největším počtem bodů. Výsledný přidělený počet bodů bude následně aritmetickým průměrem počtu bodů přidělených jednotlivými členy komise. Takto přidělené body pak budou vynásobeny váhou hodnotícího kritéria.

Způsob hodnocení nabídek byl zadavatelem stanoven takto:

 • Dílčí hodnotící kritérium se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě (nejvýhodněji řešené nabídce) je přiřazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
 • Bodová hodnota nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude násobena vahou kritéria a v každém dílčím kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku.
 • Součet redukovaných bodových hodnot ze všech dílčích kritérií určí výslednou bodovou hodnotu nabídky.
 • Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
 • V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek nabídková cena.

Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě se provede posouzení nabídky pouze u účastníka, se kterým má být dle provedeného hodnocení uzavřena smlouva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost bude prokázána předložením čestného prohlášení účastníka o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle přílohy č. 4 této výzvy.

Profesní způsobilost prokáže účastník předložením:

 • dokladu o oprávnění k podnikání (výpis z živnostenského rejstříku či živnostenský list), v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky, tj. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud právní předpisy zápis do takové evidence vyžadují

Technickou kvalifikaci prokáže účastník předložením seznamu významných služeb obdobného plnění poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Ze seznamu významných služeb musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu:

 • služby obdobného plnění, jako je předmět veřejné zakázky (zpracování strategického nebo koncepčního dokumentu pro obec, svazek obcí nebo organizaci destinačního managementu nejlépe se zaměřením na cestovní ruch) v hodnotě alespoň 300 tis. Kč včetně DPH kumulativně za služby za uplynulých 36 měsíců.

Seznam významných služeb účastník předloží v podobě tabulky, kde strukturovaně uvede následující údaje:

 • identifikaci objednatele,
 • cenu významné služby, dobu realizace významné služby,
 • kontakt na osobu, u které lze ověřit splnění požadavků zadavatele.

Doklady o kvalifikaci předkládají účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách v kopiích.

Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.

V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu dle příslušných ustanovení smlouvy.

Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce, popř. jeho dodatečném vysvětlení, ověřit.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Listy nabídky budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, uzavřené či zapečetěné způsobem, kterým bude vyloučena možná manipulace s obsahem obálky bez jejího porušení.

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.

Veškeré informace, které uvádí účastník v nabídce a při jakékoli komunikaci se zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky), musí odpovídat skutečnosti. V případě, že tento požadavek zadavatele nebude dodržen, bude nabídka, která tyto požadavky nesplňuje, vyřazena.

V případě, že zadavatel zjistí nedodržení tohoto požadavku až po uzavření smlouvy, resp. v průběhu plnění veřejné zakázky malého rozsahu, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy a vymáhat náhradu škody a smluvní pokutu dle příslušných ustanovení smlouvy.

Za tímto účelem si zadavatel vyhrazuje právo jakoukoli informaci uvedenou účastníkem v nabídce, popř. jeho dodatečném vysvětlení, ověřit.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Listy nabídky budou zajištěny proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podána v neprůhledné obálce, uzavřené či zapečetěné způsobem, kterým bude vyloučena možná manipulace s obsahem obálky bez jejího porušení.

Nabídka bude podána na adrese pro podání nabídek. Nabídku je možné doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence či kurýrní službou do podatelny v sídle zadavatele tak, aby byla doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídku není možné doručit elektronicky nebo prostřednictvím datových schránek.

Účastník použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto požadavků pro zpracování nabídky:

1. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).

2. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu nabídky účastník zadávacího řízení použije přílohu č. 3 této výzvy – Krycí list nabídky.

3. Smlouva a její přílohy. Pro doložení smlouvy a jejích příloh do nabídky bude účastník postupovat dle této výzvy.

Pokud jedná jménem či za účastníka zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

4. Doklady k prokázání kvalifikace. Účastník doloží dokumenty dle čl. 6 této výzvy.

5. Vypracovaná kapitola studie Analýza poptávky cestovního ruchu dle požadovaných kritérií a aspektů.

6. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.  Účastník předloží ostatní dokumenty požadované zadavatelem v těchto zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu doplněním čl. IV. závazného vzoru smlouvy na místech k tomu určeným a ve formátu tam uvedeném.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka zadávacího řízení související s realizací služby ve smyslu smlouvy.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách.

Nabídková cena bude účastníkem vyplněna v souladu s předepsaným formátem. Účastník není oprávněn tento formát měnit ani podmiňovat jinými skutečnostmi, proměnnými, či jinými neporovnatelnými podmínkami. Případné slevy z ceny je účastník povinen započítat již v jednotkové ceně a předložit tuto cenu jako jedinou (nikoli variantní), pevnou a nejvýše přípustnou.

Nabídková cena včetně DPH je parametrem pro hodnocení nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena ve dvou vyhotoveních, a to v originále a v kopii, v písemné formě a v českém jazyce. Nabídka bude zároveň obsahovat nepřepisovatelný nosič dat např. CD – R (nebo jiné paměťové médium) s požadovanými dokumenty.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Pro sestavení krycího listu nabídky účastník zadávacího řízení použije přílohu č. 3 této výzvy – Krycí list nabídky.

Požadavek na jednu nabídku:
Účastník může předložit pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník může podat písemně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí účastník doručit nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní email zadavatele: repo@repo-rp.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti viz výše. Současně vysvětlení zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je současně hodnotou maximální a nepřekročitelné ceny plnění. V případě, že účastník zadávacího řízení nabídne vyšší nabídkovou cenu, bude ze zadávacího řízení vyloučen z důvodu nedodržení podmínek této výzvy.

Zadávací podmínky, uvedené v této Výzvě a jejích přílohách (dále souhrnně též „výzva“ nebo „zadávací podmínky“), vymezují předmět veřejné zakázky malého rozsahu v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.

Zadávací podmínky jsou pro účastníky závazné.

Veškeré závazné obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném vzoru Smlouvy, která tvoří přílohu této výzvy. Obchodní podmínky není účastník oprávněn měnit.

V závazném vzoru smlouvy je účastník oprávněn pouze doplnit údaje, určené k doplnění (podbarvení, resp. označení „doplní účastník“ apod.). Účastník není oprávněn do závazného vzoru smlouvy jinak zasahovat.

Doplněný závazný vzor smlouvy bude na místě k tomu určeném podepsán účastníkem, resp. osobou oprávněnou za účastníka jednat, a bude spolu s požadovanými přílohami smlouvy předložen zadavateli jako součástí nabídky účastníka.

Účastníkem předložená smlouva a její přílohy musí po obsahové stránce odpovídat ostatním údajům obsaženým v nabídce účastníka.

Nabídku může účastník doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky vždy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod, v poslední den lhůty pouze do okamžiku uplynutí lhůty pro podání nabídek. V případě nepřítomnosti zástupců zadavatele lze vložit nabídku do schránky označené zadavatelem. Doručení musí být v uzavřených obálkách označených názvem zakázky, „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a označením „KONCEPČNÍ STUDIE ROLE MĚSTA TRUTNOVA V CESTOVNÍM RUCHU VÝCHODNÍCH KRKONOŠ A PODKRKONOŠÍ“ a adresou účastníka.

Rozhodující pro čas doručení nabídky je převzetí nabídky zadavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje, že účastníci budou o výsledku výběrového řízení, příp. o jeho zrušení a o příp. vyloučení nabídky vyrozumění prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Doporučení poskytovatele dotace

Datum ukončení: 23. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 10. 2019
 
Aktualizováno: 23. 3. 2020