Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kurz leštění II. – pětidenní kurz pro pokročilé

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12918

Název zakázky: Kurz leštění II. – pětidenní kurz pro pokročilé

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MONTIX, a.s.

Sídlo zadavatele: nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: ing. Oldřich Svoboda
  • Telefon: +420585154510
  • E-mail: info@montix.cz

IČ zadavatele: 29447020

DIČ zadavatele: CZ29447020

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: ing. Šárka Goldmannová
  • Telefon: +420602754288
  • E-mail: info@apcconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 9. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
MONTIX, a.s. nám. Osvobození 6/14, 783 35 Horka nad Moravou

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity pro vybrané zaměstnance společnosti MONTIX, a.s.  Jedná se o odborné technické vzdělávání v oblasti zrcadlového leštění forem, které se vkládají do lisů, které je rozšiřující vzdělávání a které dále rozvine aktuální znalosti a dovednosti účastníků vzdělávací aktivity.

Cílem vzdělávací aktivity je získat odborné znalosti a dovednosti v oblasti povrchových úprav oceli do zrcadlového lesku (odstranění grot, navrácení stávajícího lesku, odstranění mlhoviny a rysek, údržba zrcadlové plochy), které se využívají v automobilovém průmyslu.

Rozsah:

Celkem 40,5 hodin, z toho 40 hodin výuky (6 hodin teorie, 34 hodin praxe) a 0,5 hod. závěrečná zkouška. Délka jedné hodiny je 60 minut.

Počet účastníků a počet skupin:  4 osoby (1 skupina) – nástrojař a nástrojař specialista.

Obsah vzdělávací aktivity:

Teoretická část:

definice pojmů broušení, leštění, lapování a leštění

posouzení povrchu plochy před leštěním, pojem drsnost povrchu Ra, Rmax, vliv legujících prvků na leštitelnost oceli
zhodnocení rozsahu poškození leštěné plochy a volba vhodného postupu při opravě
metody leštění a jejich použitelnost v závislosti na leštěném povrchu
sortiment přístrojového vybavení vhodného pro leštění povrchů
teorie navařování „za studena“, seznámení a obsluha navařovacího přístroje
volba vhodných nástrojů a materiálů
postupy při opravě na horkých formách

Praktická část:

leštění rovné plochy do vysokého lesku metodami Ring-Finich, Joke-Magic, Speed-Lap
leštění kulové plochy až do zrcadlového lesku použitím nejmodernějších přístrojů a nástrojů na leštění
praktické zvládnutí postupu při leštění povrchu do vysokého lesku
postupy při běžné údržbě forem
oprava lehce poškozené plochy s vysokým leskem
oprava více poškozených ploch a hran forem po navaření tvaru
oprava zkorodované plochy
leštění povrchu imitující horkou formu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 150000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
5 pracovních dnů v říjnu 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Olomouc – prostory dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Způsobilým pro splnění zakázky je dodavatel, který:

splní podmínky základní způsobilosti
splní profesní způsobilost a
splní kritéria technické kvalifikace

Základní způsobilost

a)  účastník výběrového řízení (a v případě právnické osoby i každý člen statutárního orgánu) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového  řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený viz níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

     Trestným činem pro účely prokázání splnění základní způsobilosti  se rozumí:

            - trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti
         na organizované zločinecké skupině,
       - trestný čin obchodování s lidmi,
       - tyto trestné činy proti majetku:
                   1. podvod,
                   2. úvěrový podvod,
                   3. dotační podvod,
                   4. podílnictví,
                   5. podílnictví z nedbalosti,
                   6. legalizace výnosů z trestné činnosti,
                   7. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti.
       - tyto trestné činy hospodářské:
                   1. zneužití informací a postavení v obchodním styku,
                   2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
                   3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
                   4. pletichy při veřejné dražbě,
                   5. poškození finančních zájmů Evropské unie.
       - trestné činy obecně nebezpečné,
       - trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
       - tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
                   1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
                   2. trestné činy úředních osob,
                   3. úplatkářství,
                   4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

b)  účastník výběrového  řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani,

c)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)  účastník výběrového řízení nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)  účastník výběrového řízení není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník výběrového řízení prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 4.

 

Profesní způsobilost

a) dodavatel prokáže profesní způsobilost ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dodavatel předloží doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis ze živnostenského rejstříku pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti nebo obor činnosti Výchova a vzdělávání dospělých. V případě, že dodavatel nebude z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit zadavatelem požadovaný doklad, může předložit doklad rovnocenný, zejm. v případě, kdy oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky je možné prokázat dokladem prokazujícím živnostenské oprávnění pro jinou činnost, než kterou výše stanovil zadavatel.

Technická kvalifikace

a) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu významných služeb poskytnutých (tj. realizovaných a dokončených) za poslední tři roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů (název objednatele). Limit pro splnění kvalifikace: realizace alespoň tří služeb (zakázek) odborného vzdělávání obdobného předmětu zakázky (tj. kurzy leštění) ve finančním objemu min. 75 tis. Kč bez DPH za každou zakázku. Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení a podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení;

b) dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením seznamu lektorů, kteří se budou podílet na plnění zakázky. V tomto seznamu musí být uvedeny min. 2 osoby splňující níže uvedené požadavky: min. 3 odučené kurzy ve vzdělávání v oboru dle předmětu zakázky (tj. vzdělávání týkající se leštění). Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení a podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka výběrového řízení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje podat nabídku v jednom písemném listinném vyhotovení a rovněž v elektronické podobě na CD-ROM (kompletní naskenovaná nabídka ve formátu pdf, soubory na datovém nosiči doporučujeme o velikosti max. 2MB, větší soubory doporučujeme rozdělit do více samostatných souborů.)  Nabídky se podávají písemně v listinné podobě a v uzavřené obálce zabezpečené proti otevření (opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy/názvu, razítkem) s uvedením výzvy „Neotevírat“.  Na obálce musí být uveden název zakázky a také adresa dodavatele.

Nabídka musí obsahovat datum a bude podepsána oprávněnou osobou jednat za účastníka výběrového řízení (tj. statutární zástupce účastníka nebo osoba pověřená plnu mocí vystavenou statutárním orgánem).

Zadavatel doporučuje účastníkům výběrového řízení, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Účastník výběrového řízení v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem výběrového řízení a zadavatelem.

Nabídka i veškeré další doklady požadované zadávacími podmínkami musí být předloženy v českém jazyce nebo ve slovenském jazyce, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka (prostý pracovní překlad).

Zadavatel doporučuje předložení nabídky v následující struktuře:

1. krycí list nabídky;

2. doklady prokazující splnění základní způsobilosti;

3. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti;

4. doklady prokazující splnění technické kvalifikace;

5. návrh smlouvy na realizaci vzdělávacích aktivit podepsaný oprávněnou osobou (statutární orgán nebo osoba statutárním orgánem zmocněná v souladu se způsobem zastupování dodavatele) včetně předepsaných příloh;

6. doklady o poddodavatelích;

7. CD-ROM

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník výběrového řízení stanoví nabídkovou cenu jako nejvýše přípustnou celkovou cenu za předmět zakázky v souladu s touto výzvou, a to absolutní částkou v Kč. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč v tomto členění:

celková nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH

nabídková cena za 1 účastníka bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena za 1 účastníka vč. DPH.

Součástí nabídkové ceny budou veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Ocenění zakázky je třeba provést pro uvedený rozsah služeb, požadované kvalitativní parametry a dobu a místo plnění.

Účastník je povinen do ceny promítnout veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci zakázky očekávat. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky.

Překročení nabídkové ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Adresa pro doručování žádostí o vysvětlení zadávacích podmínek:APC Consulting s.r.o., Příční 861/4, 750 02 Přerov, e-mail: info@apcconsult.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky jsou uvedeny v př. č. 2 – Smlouva na realizaci vzdělávacích aktivit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Pokud dodavatel předpokládá plnit zakázku nebo její část prostřednictvím poddodavatele/-ů požaduje zadavatel, aby účastník výběrového řízení v nabídce určil části zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi a uvedl, kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Pro uvedení poddodavatelů dodavatel použije formulář uvedený v př. č. 3.  V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat poddodavateli žádnou část zakázky, předloží o tom ve své nabídce čestné prohlášení. Dodavatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splnění všech povinností vyplývajících dodavateli z uzavřené smlouvy o realizaci vzdělávací aktivity. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni v předloženém seznamu poddodavatelů a kteří se následně zapojí do plnění zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění zakázky poddodavatelem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 8. 2019
 
Aktualizováno: 10. 9. 2019