Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kurzy ve společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13616

Název zakázky: Kurzy ve společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 9. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: Zašovská 877, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Lenka Čaganová
 • Telefon: +420581650072
 • E-mail: lenka.caganova@bircher.com

IČ zadavatele: 26034671

DIČ zadavatele: CZ26034671

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Soňa Šamajová
 • Telefon: +420581650015
 • E-mail: sona.samajova@bircher.com

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2020 15:30

Místo pro podání nabídek:
Tovární 2147, 753 01 Hranice na Moravě

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV 80000000-4   Vzdělávání a školení
 
Jedná se o veřejnou zakázku na vzdělávací služby: předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance zadavatele. 
 
Z hlediska terminologie výzvy 97 OP Z jsou součástí veřejné zakázky kurzy z oblastí:
 
Část 1
- Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy
 
Část 2
- Technické a jiné odborné vzdělávání
 
Zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na 2 částí, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.
Využití poddodavatelů zadavatel umožňuje a nevymezuje žádnou specifickou část zakázky, kterou by nebylo možné zajistit poddodavatelem.
 
Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti zaměstnanců společnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 160 zaměstnanců žadatele. 
 
Bližší informace o počtech osob na jednotlivých kurzech, názvy konkrétních kurzů, délka jejich trvání, informace o jejich formě (otevřené a uzavřené kurzy, počty skupin apod.) jsou uvedeny v příloze č. 4 a 5 Tabulka kurzů, kterou může uchazeč použít také pro kalkulaci nabídkové ceny. 
 
Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám v počtech účastníků z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.). 
 
Vzdělávání bude realizováno formou kurzů (uzavřených nebo otevřených) zajištěných vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb. Součástí zajištění vzdělávání je organizační příprava, provedení kurzu kvalifikovaným lektorem, zabezpečení nezbytné související administrativy (prezenční listiny, dokumentace ke kurzům, certifikáty) a publicity podle pravidel OP Z (označení učeben, školicích materiálů apod.).
 
Zadavatel požaduje, aby výuka byla zaměřena s ohledem na potřeby účastníků, které vyplývají z oblasti činnosti společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o., která se zabývá zejména výrobou řídících zařízení pro automatizaci.
 
Obsahy kurzů, výukové metody, modelová situace, případové studie apod. by měly odrážet reálné situace, s nimiž naši zaměstnanci přichází ve své praxi do styku. Pro jednotlivé kurzy pak bude potřeba zohlednit i pracovní zařazení a pokročilost účastníků. Uchazeč ve své nabídce navrhne efektivní způsoby, jak potřeby a pokročilost účastníků zjistí.
 
Níže uvedené formy, metody a techniky výuky jsou jen rámcové. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu. Uchazeč v nabídce popíše metody, které chce pro vzdělávání použít.
 
Poptávané oblasti kurzů podle částí
 
Část 1
- Obecné IT kurzy
Cílová skupina: SW/HW engineer; pracovníci projektového managementu; pracovníci technického, nákupního, účetního/finančního, obchodního a výrobního oddělení, pracovníci středního a vyššího managementu
Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, procvičením u počítačů, řešení dílčích příkladů z praxe účastníků, individuální a skupinová výuka, dotazy a konzultace.
 
- Měkké a manažerské dovednosti
Cílová skupina: SW/HW engineer; pracovníci projektového managementu; pracovníci technického, nákupního, účetního/finančního, obchodního a výrobního oddělení, pracovníci středního a vyššího managementu
Forma výuky: prezentace lektora s tištěným výukovým materiálem, řešení případových studií a modelových situací (hraní rolí), praktické příklady z firemního prostředí, diskuse, workshopy, týmové a individuální projekty.
 
- Účetní, ekonomické a právní kurzy
Cílová skupina: pracovníci účetního/finančního a HR oddělení, pracovníci středního a vyššího managementu
Forma výuky: teoretický výklad s powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem,
řešení případových studií dle požadavků účastníků, praktické příklady z firemního
prostředí, týmové a individuální projekty.
 
Část 2 - Technické a jiné odborné vzdělávání
Cílová skupina: SW/HW engineer, pracovníci projektového managementu; pracovníci technického, nákupního a účetního/finančního oddělení; pracovníci na výrobních a dílenských pozicích
Forma výuky: teoretický výklad s tištěným výukovým materiálem, s důrazem na praktický nácvik ve výrobě, v provozech, praktické příklady.
 
Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815
Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:
− příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora, přičemž 1 školící hodina = 60
minut u všech kategorií kurzů uvedených výše. 
- 1 školící den = 8 x školící hodina + minimálně 30 minut přestávky na oběd
− odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
− poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,
− dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
− tisk a distribuci materiálů pro účastníky (skripta, hand outy, tištěné prezentace apod.); 
− zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která
bude podepsána všemi účastníky a lektorem,
− zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí
zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
− zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, podepsaných dle pravidel OP Z lektorem i zástupcem vzdělávacího subjektu
− veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.) a další náklady související se zjištěním školení (náklady na realizační tým, tisky, telefony apod.)

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1979826,23 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládané zahájení nejdříve 10/2020 (do 15 dnů od podpisu smlouvy). Předpokládané ukončení: 31. 12. 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění pro uzavřené kurzy bude Olomoucký, Zlínský kraj (ideálně Hranice, Valašské Meziříčí) a pro otevřené kurzy školící prostory na území celé ČR, vyjma Prahy. Prostory pro výuku včetně potřebného vybavení a techniky pro otevřené kurzy zajišťuje a hradí dodavatel vzdělávání. Administrativní úkony související s projektem budou probíhat na adrese Tovární 2147, 753 01 Hranice, dodavatel sem bude mj. směřovat veškerou tištěnou dokumentaci.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality

Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

Kritérium hodnocení                                                            Váha kritéria v %
Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH                                                    40 %
Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů                                             60 %


ZPŮSOB HODNOCENÍ

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:
V rámci tohoto kritéria „nabídková cena“ bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny
v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky.
Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.
b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:
V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. 
Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument „navržený způsob realizace kurzů“, kde popíše kvalitu navrhovaného plnění ve třech dimenzích dle následujícího vymezení:

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této zadávací dokumentaci a v Tabulce kurzů, která je přílohou č. 4 a 5 této výzvy, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance pro společnost Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k působnosti zadavatele.

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které využije za účelem splnění předmětu a cíle zakázky. Předloží návrh použití školících pomůcek, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů a podporu aplikace znalostí a dovedností z kurzu do praxe, tj. lépe bude hodnocena nabídka účastníka, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvýhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které účastník zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení.

Rozsah a kvalita služeb organizace a evaluace: účastník popíše a vysvětlí:
- organizačně-personální zajištění
popis organizačního a technického zajištění školení – role při zajištění školení, způsob komunikace se zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, rozsah a přehled činností zajištěných dodavatelem
- práce s cílovou skupinou
způsob zjišťování potřeb, očekávání a požadavků cílové skupiny, jejich sladění s potřebami zadavatele, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do osnovy a metodiky kurzů a do studijních podkladů, použité přístupy k posluchačům, způsob práce s účastníky při školení a mezi jednotlivými dny školení,
- evaluace kurzů
detailní popis metodiky zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, vyhodnocování výsledků vzdělávacího procesu (posunu účastníků), konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli,
- zpracovaný plán rizik
detailní popis možných rizik v průběhu realizace, včetně návrhu jejich eliminace.

Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů a nejvíce opatření k zajištění bezproblémového průběhu projektu, dosažení vzdělávacích cílů a eliminaci rizik.

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů a zřetelně jej označit, aby nemohlo dojít k sporům o to, jaké části nabídky mají být předmětem hodnocení.

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ EKONOMICKÉ VÝHODNOSTI NABÍDKY A JEHO POPIS
Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvýhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné. Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. 

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 40 %:
Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH
------------------------------------------------------------ X 100 (bodů)
hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 60 %:
U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.
Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší Výsledek):

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky
------------------------------------------------------------------- X 100 (bodů)
nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria, a tak bude
vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.
Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků dle následujících bodovacích kategorií.

Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:
− plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;
− účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky,
- struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby cílové skupiny a zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
− účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
− účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
− jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
− způsob nastavení organizačně-personálního zajištění je propracovaný, má jasně definované role realizačního týmu a fáze (kroky) spolupráce se zadavatelem – stanovené lhůty pro dny školení i mezi nimi;
− způsob nastavení komunikace s cílovou skupinou je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám; je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a je přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
− propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby,
- nadstandardní výstupy ze školení;
- vhodně a konkrétně popsán plán rizik, která mohou v průběhu realizace nastat, včetně návrhu na jejich eliminaci;
− navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
− navržený způsob řešení obsahuje nanejvýše drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.


Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení subjektivních bodů jsou následující:

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:
− navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu;
- evaluace vzdělávacího procesu je popsána a obsahuje konkrétnější výstupy a práce s nimi
- obecněji zpracovaný plán rizik s jejich eliminacemi;
− navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
− navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:
− navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
- evaluace kurzů je obecněji popsána bez konkrétních východisek pro další rozvoj;
- obecněji zpracovaný plán rizik s jejich eliminacemi, některá rizika nejsou zohledněna;
- navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
− navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností.

Návrh realizace kurzů nevyhovující:
− účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci účastníka nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
− účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu nepodává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
− způsob nastavení komunikace se zadavatelem a účastníkem je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;
- nedostatečně zpracovaná evaluace kurzů, která nemá konkrétní výstupy pro další rozvoj účastníků kurzů
- nedostatečně zpracovaný nebo chybějící plán rizik;
- navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že účastník bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč v nabídce předloží:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy)
 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje

Čestné prohlášení o neexistenci splatných nedoplatků a výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

 • Kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, nebo jiné ekvivalentní oprávnění

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele;
 1. Významnou službou se rozumí služba, jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených (uznat lze jen kurzy řádně dokončené, ne ty teprve plánované v rámci větších zakázek nebo rámcových smluv)
 2. ze seznamu musí vyplývat, že dodavatel úspěšně dodal:

pro část 1

 • minimálně 1 službu zahrnující školení na obecné IT o objemu v min. hodnotě 45.000,- Kč bez DPH; z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 160 osobohodin;
 • minimálně 2 služby zahrnující školení na měkké dovednosti o objemu v min. hodnotě 750.000,- Kč bez DPH za každou z nich a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 1000 osobohodin;
 • minimálně 1 službu zahrnující školení na právní a účetní kurzy o objemu v min. hodnotě 18.000,- Kč bez DPH; a z toho min. 1 služba bude současně zahrnovat minimálně proškolených 40 osobohodin;

pro část 2

 • minimálně 2 služby zahrnující technické a jiné odborné kurzy o objemu v min. hodnotě 80.000,- Kč bez DPH;

Seznam významných služeb je dodavatel povinen předložit ve formě čestného prohlášení obsahující minimálně následující údaje:

 • název objednatele a kontaktní údaje na objednatele,
 • název významné služby,
 • bližší specifikaci - popis poskytovaných služeb,
 • celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč); u plnění zasahujících do budoucnosti
 • uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání
 • nabídky, budoucí plnění nebudou uznána,
 • dobu realizace služeb.
 • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud realizační tým dodavatele, bude splňovat níže uvedené kvalifikační požadavky:
 • všichni lektoři budou mít minimálně středoškolské vzdělání a tříletou praxi v oboru, který mají vyučovat (uznává se odborná praxe = výkon dané činnosti i lektorská = výuka daných témat) a současně doloží alespoň 5 referenčních zakázek v dané oblasti:

pro část 1

 • min. 2 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení obecného IT v délce min. 3 let;
 • min. 8 lektorů bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení měkkých dovedností v délce min. 5 let, a z toho min. 3 lektoři budou disponovat vysokoškolským vzděláním min. bakalářského stupně v humanitních vědách, ekonomii nebo blízkých oborech;
 • min. 1 lektor bude disponovat prokazatelnou praxí v oblasti školení na právní a účetní kurzy v délce min. 3 let a vysokoškolským vzděláním právního směru min. bakalářského stupně;

pro část 2

 • min. 3 lektoři budou disponovat prokazatelnou praxí v oblasti technického a jiného odborného vzdělávání v délce min. 3 let.

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

 • Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci
 • Zpracovaný profesní životopis, který musí obsahovat u každé uváděné osoby:
 1. jméno a příjmení,
 2. nejvyšší dosažené vzdělání
 3. přehled a dobu profesní praxe v požadované oblasti.

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to analogicky a za podmínek stanovených v ust. § 83 zákona.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém nebo slovenském jazyce. Uznávány jsou také vysokoškolské diplomy českých vysokých škol v latinském jazyce. Jakékoli další dokumenty v jiném než českém nebo slovenském jazyce musí být zároveň doplněny o český překlad.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Účastník předloží nabídku v originále a v jedné kopii v písemné podobě a dále v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu pdf.

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za službu kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky stanoveného ve Výzvě k podání nabídek a v příloze č. 4 a 5 Tabulka kurzů pro příslušnou část.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v kalkulaci (ve struktuře podle přílohy č. 4 a 5) jako cena v Kč bez DPH za kurz (pro všechny položky) a navrhovaná cena celkem v Kč bez DPH. Dále bude celková nabídková cena v členění cena celkem bez DPH, DPH samostatně a celková cena vč. DPH uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 této výzvy) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 3 této výzvy).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení poskytování služeb dojde ke změnám sazeb DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Kurzy ve společnosti Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na příslušnou část nebo jednu nabídku na všechny části.Zadavatel nepřipouští variantní plnění ani dílčí plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do2 pracovních dnů po doručení žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 3 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit. V případě, že ve smlouvě nebo výzvě narazí na rozpor nebo chybu, nechť se obrátí formou žádosti o doplňující informace na zadavatele, nebo ať tuto výhradu uvede do nabídky a zřetelně ji označí.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky.

Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník výběrového řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dle ust. §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 9. 2020
 
Aktualizováno: 5. 10. 2020