Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Lean ve výrobě

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13038

Název zakázky: Lean ve výrobě

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: OEZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Šedivská 339, Letohrad, 561 51

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

IČ zadavatele: 49810146

DIČ zadavatele: CZ49810146

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Zuzana Hottmarová
  • Telefon: +420602192170
  • E-mail: zuzana.hottmarova@siemens.com

Lhůta pro podání nabídek: 4. 11. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Siemensova 1, Praha 13 – Stodůlky, 155 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Zajištění vzdělávací aktivity – odborného školení: Lean ve výrobě.

Školení je požadováno pro společnost OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51.

 

Zakázka bude mít jednoho vybraného dodavatele.

 

Účastníci výuky:

Školení je požadováno pro 11 zaměstnanců zadavatele. Konkrétně se jedná o mistry ve výrobě, vedoucí dílen, vedoucí údržeb a výrobní logistiky, kteří se přímo podílejí na tokové hodnotě produktu.

 

Termín plnění předmětu zakázky: 1.11.2019 - 31.3.2020

 

Délka a četnost výuky: Vzdělávací aktivita se skládá z 5 výukových dnů po 8 hod., celkem 40 hodin, 19 hodin teorie, 19 hodin praxe a 2 hodiny závěrečného testu (1 vyučovací hodina = 60 min.) Vzdělávání bude probíhat max. 1 výukový den za týden, po dobu 5–8 týdnů dle potřeb a možností společnosti OEZ a vítězného dodavatele vzdělávací aktivity. Výukový den bude probíhat od 7:00 – 15:30, s půlhodinovou přestávkou na oběd (11:30 - 12:00).

 

Požadovaný obsah vzdělávací aktivy:

Cílem vzdělávací aktivity je: seznámit se se základním fungováním jednotlivých metod a nástrojů z oblasti průmyslového inženýrství a LEAN; představit postupové kroky implementace LEAN managementu; pochopit provázanost jednotlivých metod a jejich dopad na jednotlivá oddělení a procesy; detailně se seznámit s jednotlivými metodami a nástroji z oblasti průmyslového inženýrství a LEAN; vyzkoušet si použití jednotlivých metod formou případových studií.

 

Požadovaný obsah vzdělávací aktivity:

Úvod do Lean a štíhlé výroby:

Úvod; Plýtvání a ztráty: kvantifikace plýtvání; Cesty k identifikaci plýtvání: mapa plýtvání, snímek pracovního dne, procesní diagramy a špagetové diagramy; Systém zlepšování; Aplikační workshop

Optimalizace výrobních pracovišť, ergonomie a pohybová ekonomie

Metodika optimalizace výrobních pracovišť; Definování štíhlého pracoviště, zásady a metriky; LEAN audit výrobního pracoviště; Ergonomie a pohybová ekonomie: vhodná volba pracovní polohy, optimální pracovní výška, manipulační prostor a zóny dosahu, optimální zorné podmínky, ekonomie pracovních pohybů; Optimální layout pracoviště: vizualizace a standardizace pracoviště; Aplikační workshop

Efektivita strojních zařízení

Zvyšování efektivity strojních zařízení; Ukazatel celkové efektivity strojních zařízení (CEZ = OEE);  Měření a vyhodnocování efektivity strojních zařízení; Zkracování času přestaveb – metoda SMED (Single Minute Exchange of Die); Eliminace neplánovaných prostojů, preventivní údržba – metoda TPM (Total Productive Maintenance); TPM – Totálně produktivní údržba; Simulační hra, Případové studie

Štíhlá logistika, dílenské plánování a řízení výroby

Plánování a řízení výroby; Lead time: efektivní ukazatel řízení výroby; JIT principy: tahové systémy řízení: Kanban, DBR, Heijunka, JIT, JIS; Výroba v dávkách versus výroba v OPF a Kanban

Lean projekty, ekonomika podniku a projektové řízení

Shop Floor Management (SFM): definice a výpočet ukazatelů; Ekonomika pro Lean projekty: nástroje výrobního controllingu, KPI’s výroby

Praktický workshop (WS)

WS k definici změn a zlepšení

Závěr tréninku

Ověření znalostí pomocí závěrečného testu a vyhodnocení úspěšnosti.

 

Všichni úspěšní absolventi, kteří splní test a povinnou docházku, obdrží certifikát o absolvování kurzu.             

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 137500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.11.2019 - 31.3.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Šedivská 339, Letohrad, 561 51

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou, budou hodnoceny dle níže uvedeného kritéria:

 

Nabídková cena bez DPH s váhou 100 % - číselné kritérium

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH. V případě zahraničního uchazeče v EUR v tomtéž členění.  Hodnocena bude tedy celková nabídková cena, tj. nabídková cena za vzdělávací aktivitu bez DPH. 

Vítěznou nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH za vzdělávací aktivitu v CZK nebo v EUR. (Nabídky v EUR budou pro účely hodnocení přepočítávané kurzem Evropské centrální banky, ECB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek. Tzn. Pokud je cena nabídky vyčíslena v EUR není třeba do české verze nabídku přepočítávat do Kč.)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu (např. výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. (prostá kopie)

V případě zahraničního uchazeče bude zadavatel akceptovat doklad prokazující rovnocennou kvalifikaci, jako např. výše uvedený výpis z obchodního rejstříku apod.

 

2) Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

3) Předložení min. 3 referencí s realizovanou vzdělávací aktivitou za uplynulých 5 let z oblasti LEAN u společností s min. počtem zaměstnanců 500.

Splnění předpokladu bude prokázáno předložením čestného prohlášení dodavatele, kde bude uveden kontakt na osobu, která může referenci potvrdit.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. níže

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na s DPH a bez DPH, v případě zahraničního uchazeče v EUR s DPH a bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v českém jazyce, přičemž zadavatel doporučuje podání nabídky vždy ve dvou vyhotoveních (1x originál a 1x kopie), v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče a kontaktní osoba uchazeče pro převzetí nabídky. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli (kontaktní osobě zadavatele ve věci zakázky) doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

1) Platební podmínky

Platba za poskytnuté služby bude realizovaná bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem po ukončení vzdělávací aktivity. Faktura bude uhrazena do 30 dní od doručení zadavateli. Přílohou faktury musí být řádně vyplněná prezenční listina (evidence docházky) a ostatní dokumenty sloužící k řádné administraci projektu financovaného z ESF, a to zejména závěrečný protokol a evidence výuky. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 26-35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

 

2) Publicita

Faktura vystavená vzdělávacím zařízením bude opatřena textem: Vzdělávací aktivita byla   spolufinancována z prostředků POVEZ II, reg.č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053 z OPZ a stejně tak osvědčení o absolvování kurzu.

Dodavatel vzdělávací aktivity je povinen zajistit označení školicí místnosti v souladu s pravidly OPZ. (Podklad sloužící k výše uvedenému označení školicí místnosti dodavatel vzdělávací aktivity obdrží od zadavatele před zahájením vzdělávací aktivity. Dodavatel pouze zajistí vyvěšení příslušného dokumentu/podkladu.) 

 

3) Smlouva

Objednatel zašle vítěznému dodavateli smlouvu, kterou dodavatel písemně potvrdí viz. příloha č. 2. Spolu s podpisem výše uvedené smlouvy bude zadavatel také požadovat předložit doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom popř. jiné) včetně dokumentů, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti.

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 75000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Paul Advisory s.r.o., Klíčova 1261/2D, Černovice, 618 00, Brno, IČ: 05266521

    Datum podpisu smlouvy: 16. 12. 2019

Datum ukončení: 16. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2019
 
Aktualizováno: 17. 12. 2019