Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Liberec plánuje chytře a zodpovědně – GIS

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13695

Název zakázky: Liberec plánuje chytře a zodpovědně – GIS

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Liberec

Sídlo zadavatele: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radka Loučková Kotasová
 • Telefon: +420485243167
 • E-mail: louckova.radka@magistrat.liberec.cz

IČ zadavatele: 00262978

DIČ zadavatele: CZ00262978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Jana Kolomazníková
 • Telefon: +420485243497
 • E-mail: kolomaznikova.jana@magistrat.liberec.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 11. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese https://zakazky.liberec.cz/

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb a dodávky software pro rozvoj a doplnění stávajícího geografického informačního systému, který obsahuje zejména prostorová data. Jedná se o zakázku v rámci projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“ (registrační č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676), spolufinancovaného z prostředků Evropské unie – Operačního programu Zaměstnanost – Efektivní veřejná správa.

Řešení softwarových nástrojů, které je předmětem plnění zakázky, bude provozováno ve stávajícím provozním hardwarovém (dále jen „HW“) a softwarovém (dále jen „SW“) prostředí informačního systému (dále jen „IS“) zadavatele.

Předmět plnění bude zahrnovat následující dílčí činnosti:

 • Vytvoření informačního systému s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku (parcele). Předmětem této dílčí činnosti je vytvoření informačního systému integrující webovou aplikaci umožňující informaci o pozemku (parcele) z provázaností na katastr nemovitostí; registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“); stávající územní plán; územně analytické poklady; informace o technické infrastruktuře (vyjádření o existenci sítí) a další relevantní informace navázané k pozemku (parcele). Systém umožňující vyjadřování o existenci sítí technické infrastruktury v návaznosti na datový sklad územně analytických podkladů (dále jen “ÚAP“) s provázaností na vyjadřovací povinnost vlastníků technické infrastruktury, a to primárně v rozsahu správního území obce s rozšířenou působností Liberec umožňující, aby jeho výstupy mohly být plně, (prostřednictvím nastavení stávajícího prostředí zadavatele a jeho služeb), sdíleny jinými obdobnými systémy.
 • Vytvoření systémového nástroje k tvorbě automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov. Předmětem této dílčí činnosti je tvorba a dodávka SW nástroje (webové aplikace), která bude automatizovaně vytvářet atlas ulic a budov pro správní území obce s rozšířenou působností Liberec na podkladě účelových výstupů z databáze RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Podrobné vymezení rozsahu předmětu plnění v následujícím rozsahu jednotlivých etap plnění:

Cílový koncept navrhovaného řešení – vytvoření popisu (dokumentu) obsahující minimálně:

 • Časový harmonogram – časový rozpis (rozvrh) nebo časový plán prací (kroků) a činností, které je nutné provést k úspěšné realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky. V případě potřeby může být harmonogram doplněn technickými a organizačními pomůckami, kupříkladu síťovými grafy, které postup všech prací (kroků) a činností znázorňují přehledným způsobem v grafické podobě a kde mohou být zobrazeny vazby. Harmonogram bude také obsahovat popisnou část, kde budou jednotlivé kroky a činnosti případně vazby podrobně popsány.
 • Věcnou specifikaci implementace – podrobný popis jednotlivých činností a prací, které je nutné provést k úspěšné realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky. Obsahem bude také definice rolí jednotlivých zástupců zadavatele i dodavatele, resp. poddodavatelů dodavatele, podrobný postup dosažení požadovaných cílů, specifikace potřebných vstupů apod.
 • Seznam rizik jednotlivých etap – dodavatel identifikuje sadu rizik, které vycházejí z cílů předmětu této veřejné zakázky a to včetně navržených opatření k eliminaci či snížení daného rizika.

               Výstupem cílového konceptu je zadavatelem schválený návrh celkové implementace SW nástroje. Cílový koncept projektu musí respektovat všechny procesy, funkcionality, specifikace a požadavky této ZD. Podkladem pro zpracování cílového konceptu projektu bude nabídka dodavatele.

               Výstupem etapy cílového konceptu je tedy zadavatelem schválený návrh celkové koncepce, architektury a popis funkcí systému s časovými plány, detailními rozpisy prací a s plány zdrojů nutných k úspěšné realizaci zakázky.

Předimplementační analýza

Zpracování analýzy, která odhalí možná rizika implementace, zjistí přesná očekávání všech zainteresovaných stran (uživatelé, řízení) a pomůže nastavit proces vlastní implementace. Cílem je, aby byla přijata všechna opatření, která pomohou k vytvoření řešení, se kterým budou jeho uživatelé spokojeni a zabránit tak neefektivní implementaci a využití všech jeho možností. Jedná se o kvalitní procesní analýzu, která bude předcházet finanční neekonomičnosti a časové neefektivnosti na straně zadavatele (objednatele) i dodavatele (zhotovitele).

Vytvoření softwarových nástrojů

Zadavatel požaduje poskytnout softwarové řešení pro vytvoření informačního systému s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku a vytvoření nástroje k tvorbě automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov. Softwarové řešení bude splňovat minimální požadavky popsané v Příloze č. 4 (Technická specifikace). Softwarové řešení bude umožňovat další rozvoj geografického informačního systému zadavatele. Dodavatel zajistí pro zadavatele licence k autorským dílům svým i třetích osob, jestliže jsou nutné k užívání nabízeného řešení. Náklady na tyto veškeré licence musí být součástí celkové nabídkové ceny. Dodavatel poskytne nebo zajistí právo užívat nabízené řešení; a to včetně studií, přípravných materiálů, návrhů dokumentů, SW, licenčních práv; vytvořené dodavatelem nebo jeho poddodavateli.

Kompletní implementace

Výstupem této etapy je vytvoření funkčních softwarových řešení formou kompletní implementace do stávajícího provozního prostředí zadavatele. Součástí implementace musí být dokumentace k nabízenému řešení (SW nástrojům), která musí obsahovat systémovou a uživatelskou příručku (manuál, jež bude popisovat práci s aplikacemi), a to v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být také dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT).

Zkušební provoz

Zadavatel požaduje před zahájením etapy „Produktivní provoz s dohledem“ realizaci zkušebního provozu, který bude mít za cíl praktické ověření. Zkušební provoz bude proveden minimálně v rozsahu 10 pracovních dnů. Veškeré nedostatky, které se ve zkušebním provozu projeví, je dodavatel povinen evidovat a řešit takovým způsobem, aby se ve stanoveném termínu spustil produktivní provoz s dohledem. Zkušební provoz bude realizován nejpozději v termínu do šesti (6) měsíců od zahájení plnění této veřejné zakázky (tj. od účinnosti smlouvy o dílo) a bude ukončen nejpozději do 30 dnů od zahájení etapy „Zkušební provoz“.

Produktivní provoz s dohledem

Zadavatel požaduje při zahájení produktivního provozu s ohledem zajištění osobní účasti pracovníků dodavatele v místě plnění veřejné zakázky. Pracovníci budou k dispozici a nápomocni uživatelům systému, tak aby mohli okamžitě pomoci se vzniklým problémem a zahájení produktivního provozu tak bylo bez větších obtíží. Produktivní provoz s dohledem bude realizován po dobu 30 dní, přičemž etapa „Produktivní provoz s dohledem“ bude zahájena následující pracovní den po dni ukončení etapy „Zkušební provoz“.

Produktivní provoz

Zadavatel zahájí etapu „Produktivní provoz“ následující pracovní den po dni ukončení etapy „Produktivní provoz s dohledem“. Nabízené řešení musí respektovat požadavky minimálního plnění na SW nástroje uvedené v Příloze č. 4 této ZD (Technická specifikace). Nabízené řešení musí respektovat požadavky a specifikace uvedené v Příloze č. 5 této ZD (Specifikace provozního prostředí). Nabízené řešení musí být ve všech ohledech vždy v souladu s platnou legislativou ČR a dále dle požadavků v této ZD.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1400000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejdéle do osmi (8) měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Místo dodání / převzetí plnění:
Liberec, nám. Dr. E. Beneše 183/22, 460 01 (budovy Magistrátu města Liberec)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Účastník, který podá nabídku do výběrového řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace.  Každý účastník musí splnit kvalifikaci, tím že prokáže:

1.Základní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení splňovali základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona. Splnění základní způsobilost se prokazuje předložením čestného prohlášení.

Způsobilým není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2.Profesní způsobilost

Účastník prokáže profesní způsobilost analogicky dle § 77 zákona v následujícím rozsahu:

 • Účastník předloží ve smyslu § 77 odst. 1 zákona výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

Účastník předloží seznam významných obdobných zakázek poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení. V seznamu  budou uvedeny alespoň následující údaje:

 • název a předmět obdobné zakázky;
 • finanční objem zakázky;
 • doba plnění významné zakázky;
 • název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.

Tento kvalifikační předpoklad splní účastník, který doloží výše uvedeným způsobem alespoň 3 obdobné zakázky s finančním objemem každé z nich min. 460 000 Kč bez DPH, realizovaných účastníkem za poslední 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení. Obdobnými zakázkami se rozumí zakázky spočívající v realizaci dodávky SW aplikace obsahující geografická data.  

Jako rovnocenný doklad k prokázání splnění technické kvalifikace je analogicky dle § 79 odst. 5 zákona možné doložit smlouvu s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení podávali nabídky POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese  https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Pro podání nabídky v elektronické podobě je nutná dokončená registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK. Podrobné informace k registraci naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele https://zakazky.liberec.cz/manual.html. Registrace dodavatele je bezplatná. V manuálu dále naleznete veškeré informace týkající se softwarových požadavků nezbytných k úspěšnému podání nabídky.

Velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (maximální velikost souboru si dodavatel může ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). V jedné nabídce je však možné odeslat více souborů. Nahrávání elektronické nabídky může trvat i několik minut v závislosti na velikosti vkládaných souborů, proto zadavatel doporučuje dodavatelům odeslat nabídku s dostatečným předstihem před koncem lhůty pro podání nabídek.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění:

 • Titulní list nabídky – obsahující identifikační údaje o účastníkovi a celkovou nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 ZD)
 • Obsah nabídky – s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce
 • Doklad prokazující způsob podepisování za účastníka
 • Doklady k prokázání kvalifikace – čestné prohlášení (viz příloha č. 2 ZD)
 • Návrh smlouvy (viz příloha č. 3 ZD)
 • Technická specifikace
 • Přílohy (nepovinné)

Nabídka musí být datována a na „titulním listu“ podepsána účastníkem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka (u právnických osob v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci), příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží účastník v nabídce kopii plné moci. Účastník podpisem „titulního listu“ vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s veškerým obsahem (veškerými částmi) nabídky.

Veškeré dokumenty předkládané v rámci nabídky je účastník oprávněn předložit jako prosté skeny podepsaných dokumentů.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek, a to bez přítomnosti veřejnosti. Zadavatel sděluje, že otevírání nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena na titulním listu nabídky (viz příloha č. 1 ZD) v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky dle článku II. (Předmět plnění veřejné zakázky).

V návrhu smlouvy o dílo, v článku V. Cena a platební podmínky, bude celková nabídková cena dále rozdělena ve struktuře:

Předmět plnění

Cena bez DPH

(v Kč)

DPH

(v Kč)

Cena včetně DPH

(v Kč)
Vytvoření IS s webovou aplikací umožňující informaci o pozemku (parcele)   
Vytvoření systémového nástroje k tvorbě automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov   
Celkové náklady   

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění zakázky. Veškeré související náklady musí účastník zahrnout do ceny zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel požaduje, aby účastníci výběrového řízení podávali nabídky POUZE V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK určeného k elektronickému podávání nabídek, umístěného na adrese https://zakazky.liberec.cz/, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „Manuály“ v zápatí), linka technické podpory +420 538 702 719.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 660000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 430 03 Pardubice, IČ: 15049248

  Datum podpisu smlouvy: 11. 2. 2021

Datum ukončení: 11. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 11. 2020
 
Aktualizováno: 16. 2. 2021