Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Manažerské dovednosti v IT 2

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13357

Název zakázky: Manažerské dovednosti v IT 2

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 3. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Internet BillBoard a.s.

Sídlo zadavatele: Novoveská 1262/95, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Michal Matula
 • Telefon: +420553620666
 • E-mail: info@ibillboard.com

IČ zadavatele: 25842404

DIČ zadavatele: CZ25842404

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jan Niemiec
 • Telefon: +420725091636
 • E-mail: niemiec@ctyrioci.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 3. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
Internet BillBoard a.s., Beethovenova 2, 746 01 Opava

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Témata:
Předmětem zakázky je poskytnutí vzdělávacích služeb týkajících se měkkých dovedností pro pracovníky na různých pracovních pozicích napříč společností
Jedná se o školení:

 1. Komunikační dovednosti – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 3 skupiny 
 2. Vyjednávání a moderování diskuzí a schůzek – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 5 skupin
 3. Prezentační dovednosti – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 5 skupin
 4. Manažerské dovednosti – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 2 skupiny
 5. Týmová spolupráce – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 4 skupiny
 6. Osobnostní rozvoj a emoční inteligence – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 5 skupin
 7. Mentoring a koučing – délka 12 vyuč. hod. v min. 2 dnech / 2 skupiny

Podrobné požadavky na minimální obsahovou náplň školení a použité metody obsahuje příloha č. 4.
 

Rozsah:
Rozsah školení je uveden výše (12 hod.), vyučovací hodinou je myšleno 60 minut. Každé téma bude členěno do min. 2 dnů, na základě vzájemné dohody může být v případě operativních potřeb zadavatele členěno do více dnů.

Účastníci školení – cílové skupiny:
Školení se zúčastní zaměstnanci pracující na pozicích:

 • programátoři,
 • tým supportní podpory zákazníků, zaměstnanci obchodního oddělení, marketingu,
 • management.

Účastníci jednotlivých školení budou rozdělení do skupin (blíže viz příloha č. 4). Dodavatel je povinen přizpůsobit obsah a použité metody příslušným skupinám. 

Jazyk: Školení bude probíhat v českém jazyce.

Forma: Školení bude prezenční formou v provozovně zadavatele. Minimální požadavky na formu školení jsou uvedeny v příloze č. 4.

Ostatní: Školení v rámci této veřejné zakázky jsou realizována v rámci projektu, který je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím výzvy 97 Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II“, proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu). 
Dodavatel zaručuje, že bude vést ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci, která bude obsahovat min.:

 • název vzdělávacího kurzu, 
 • název vzdělávacího subjektu, 
 • typ kurzu – otevřený/uzavřený kurz, 
 • obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu, 
 • forma vzdělávání: prezenční forma 
 • časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách, 
 • vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu, 
 • výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek, 
 • seznam doporučené studijní literatury, 
 • způsob ověření znalostí/dovedností, 
 • vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz. 

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem zadavatele (resp. objednatele), resp. osobou oprávněnou jednat za zadavatele (resp. objednatele), a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory budou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz. 
Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace školení měnit, aktualizovat apod. dle podmínek poskytovatele dotace https://www.esfcr.cz/vyzva-097-opz.

Toto výběrové řízení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti Internet BillBoard a.s. reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013630

Viz Výzva vč. příloh

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dle termínů realizace jednotlivých školení (viz příloha č. 4)

Místo dodání / převzetí plnění:
Internet BillBoard a.s., Beethovenova 2, 746 01 Opava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanoví, že nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovuje pravidla pro hodnocení nabídek, a to kritéria hodnocení, váhu kritérií a metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích. 
Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky.
Zadavatel stanovil následující kritéria hodnocení (dle jejich důležitosti ve vztahu k charakteru, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky).

Kritérium hodnocení Hodnota Váha kritéria
Nabídková cenav Kč bez DPH  70 %
Kvalita navrženého obsahu školeníbody15 %
Kvalita navržených metod výukybody15 %

 

Nabídková cena:
Bude hodnocena nabídková cena v Kč bez DPH uvedena v návrhu smlouvy.


Kvalita navrženého obsahu školení
Hodnocení bude provedeno na základě návrhu obsahu školení ve formátu přílohy č. 4 a případně dalších specifikací a popisů obsahu školení uvedených v nabídce. Dodavatel navrhne obsah školení, který musí zahrnovat povinný minimální obsah. 
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena vhodnost a přínosnost obsahové stránky navržených školení ve vztahu k cílovým skupinám a specifikovaným cílům vzdělávání. Toto hodnocení bude zpracováno na základě jednotlivých dílčích školení za všechna školení společně.
Při hodnocení zadavatel bude jako lepší hodnotit takový obsah školení, který bude zohledňovat odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření školení a cílové skupiny, jednotlivé části školení budou na sebe logicky navazovat, budou vhodně strukturovány, aby nejvíce odpovídaly definovaným cílům výuky a budou zároveň adekvátní z hlediska potřeb cílových skupin a časové dotaci kurzu. 
 
Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 10 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnotící komise přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria dle škály:
1 bod kvalita je zcela nevyhovující
2 body kvalita je mimořádně špatná
3 body kvalita je velmi špatná
4 body kvalita je špatná
5 bodů kvalita je splněna jen v základních rysech
6 bodů kvalita je splněna jen s výhradami
7 bodů kvalita je splněna dobře
8 bodů kvalita je splněna velmi dobře
9 bodů kvalita je splněna téměř dokonale
10 bodů kvalita je naprosto dokonalá


Kvalita navržených metod výuky
Hodnocení bude provedeno na základě návrhu metod výuky jednotlivých školení ve formátu přílohy č. 4 a případně dalších specifikací a popisů navržených metod výuky uvedených v nabídce. Dodavatel navrhne metody výuky, který budou zahrnovat povinné minimální metody. 
V rámci tohoto kritéria bude hodnocena vhodnost a přínosnost navržených metod výuky ve vztahu k cílovým skupinám a specifikovaným cílům vzdělávání s ohledem na jejich efektivnost, využitelnost a uplatnitelnost při výkonu práce a rozvoji profesních kompetencí. Toto hodnocení bude zpracováno na základě jednotlivých dílčích školení za všechna školení společně
Při hodnocení zadavatel bude jako lepší hodnotit takové metody výuky, které budou jasně definované, přispějí co nejvíce k osvojení nabytých znalostí a budou zajišťovat co největší efekt nabytých znalostí a dovedností, bude směřovány na praktické využití účastníky při výkonu jejich práce. Jako lepší bude hodnoceno zapojení praktických prvků a procvičování, jako jsou modelové situace, hry, týmová práce, videoukázky, poskytování praktických pomůcek a návodů apod. 
 
Pro hodnocení tohoto kritéria bude použita bodovací stupnice v rozsahu 1 až 10 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude na základě rozhodnutí hodnotící komise přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto dílčího hodnotícího kritéria dle škály:
1 bod kvalita je zcela nevyhovující
2 body kvalita je mimořádně špatná
3 body kvalita je velmi špatná
4 body kvalita je špatná
5 bodů kvalita je splněna jen v základních rysech
6 bodů kvalita je splněna jen s výhradami
7 bodů kvalita je splněna dobře
8 bodů kvalita je splněna velmi dobře
9 bodů kvalita je splněna téměř dokonale
10 bodů kvalita je naprosto dokonalá

Metoda hodnocení nabídek
Hodnocení provede komise jmenovaná zadavatelem. 
Hodnocení nabídek může být provedeno před jejich posouzením. V takovém případě dojde k pouze k posouzení nabídky, která byla podána dodavatelem, se kterým má být uzavřena smlouva (nikoliv všech nabídek). 

Metody pro hodnocení kritérií:
a) Pro hodnocení kritéria nabídkové ceny, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu bude počet bodů přidělen dle následujícího vzorce
Body(k,x) = 100 x nabídka(min.) / nabídka(x) x váha kritéria vyjádřená v %
Body(k,x)….. počet přidělený bodů pro kritérium k (nabídkovou cenu), nabídku x
Nabídka(x)…..hodnota daného kritéria nabídky x
Nabídka(min.)….nejnižší hodnota pro dané kritérium v rámci přijatých nabídek
Váha kritéria vyjádřena v % …. výše uvedená váha kritéria

b) Pro hodnocení kritérií, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (kvalita navrženého obsahu školení, kvalita navržených metod výuky) bude počet bodů přidělen dle následujícího vzorce:

Body(k,x) = 100 x nabídka(x) / nabídka(max.) x váha kritéria vyjádřená v %
Body(k,x)….. počet přidělený bodů pro kritérium k, nabídku x
Nabídka(x)…..hodnota daného kritéria nabídky x
Nabídka(max.)….nejvyšší hodnota pro dané kritérium v rámci přijatých nabídek (dle výše uvedneého bodování 1-10 bodů)
Váha kritéria vyjádřena v % …. výše uvedená váha kritéria

Viz Výzva vč. příloh

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky. Zadavatel může účastníka, který neprokáže splnění kvalifikačních kritérií z výběrového řízení vyloučit.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

 • prokáže základní způsobilost dle čl. 5.1 výzvy, 
 • prokáže profesní způsobilost dle čl. 5.2 výzvy, 
 • prokáže technickou kvalifikaci dle čl. 5.3 výzvy v níže uvedeném rozsahu.

K prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob, v rámci nabídky podané více účastníky společně a pro ostatní touto výzvou neupravené záležitosti se použijí příslušná ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přiměřeně.

Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci (§ 187 občanského zákoníku), proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č.  182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.), vůči   němuž   byla   nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů)  nebo  v  obdobné  situaci  podle právního řádu země sídla dodavatele.


Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat:

 • tato právnická osoba, 
 • každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 • osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu:

 • zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 • české právnické osoby, musí podmínku podle prvního odstavce písm. a) splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

Způsob prokázání:
Účastník prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášením, které bude potvrzovat výše uvedené požadavky (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 3). Doklad prokazující tuto základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
 

Profesní způsobilost
a) Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Způsob prokázání:

Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Doklad prokazující tuto profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

b) Dále dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením dokladu, že je:

 • oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména předložením výpisu ze živnostenského rejstříku, prokazujícího: o živnostenské oprávnění v rozsahu živnosti volné (Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona).

(Platí, že dodavatel, který disponuje živnostenským oprávněním v rozsahu živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, je bez ohledu na obory činnosti uvedené ve výpisu z živnostenského rejstříku, oprávněn k podnikání ve všech oborech patřících do živnosti volné, včetně oboru s názvem Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti)
 

Způsob prokázání:
Dodavatel předloží prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku.
Povinnost předložit doklad dle písm. a) a b) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. V souladu s tímto ustanovením k prokázání profesní způsobilosti postačí uvedení odkazu na informace uvedené např. ve veřejném rejstříku na krycím listu nabídky, v takovém případě dodavatel nemusí do nabídky přikládat výpis z obchodního rejstříku v listinné podobě.

 

Technická kvalifikace

Zadavatel stanovil kritéria technické kvalifikace za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.   


Seznam významných služeb
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení rozsahu a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. K prokázání lze využít vzorový formulář seznamu významných služeb, který je uveden v příloze č. 3 Výzvy.


Minimální úroveň:
Předložený seznam významných služeb musí prokazovat, že účastník v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení realizoval alespoň:

 • 6 významných služeb, jejichž předmětem byla realizace školení měkkých dovedností obdobných, jako je předmět této zakázky, každé v rozsahu alespoň 12 vzdělávacích hodin (v délce min. 45 min.) a 
 • 3 významných služeb, jejichž předmětem byla realizace školení měkkých dovedností obdobných, jako je předmět této zakázky, každé v rozsahu alespoň 12 vzdělávacích hodin (v délce min. 45 min.), která byla určena pro osoby působící v oblasti IT, tvorby stránek, ERP systémů, dodávek hw/sw apod.)

Školení měkkých dovedností pro účastníky působící v oblasti IT, tvorby stránek, ERP systémů, dodávek hw/sw apod. podle druhé odrážky výše mohou být současně použita k prokázání školení měkkých dovedností podle první odrážky výše. Dodavatel tedy vše prokáže min. 6 významnými službami.

 

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat
K prokázání technické kvalifikace zadavatel požaduje předložení seznamu osob podílejících se na realizaci zakázky – lektorů, a dokladů o jejich vzdělání, kvalifikaci a praxi. 
K prokázání lze využít vzorový formulář osob podílejících se na realizaci zakázky – lektorů, přílohou k němu musí být doklad o absolvování studia (diplom), doklad prokazující odbornou kvalifikaci v oblasti vzdělávání dospělých či a životopis, na jehož základě bude možné posoudit splnění níže uvedené minimální úrovně).

 

Minimální úroveň:
Každý z lektorů podílejících se na realizaci zakázky musí mít:

 • vysokoškolské vzdělání
 • odbornou kvalifikaci v oblasti vzdělávání dospělých potvrzenou certifikátem, osvědčením, vysvědčením či jiným obdobným dokladem lektora dalšího vzdělávání či dokladem dokládajícím úspěšné absolvování studia, kurzu, školení v oblasti vzdělávání dospělých či absolvování odborného školení týkajícího se tématiky, jež bude příslušný lektor zajišťovat,
 • praxi v oblasti vzdělávání dospělých se zaměřením na měkké dovednosti v délce min. 5 let před zahájením výběrového řízení,
 • praxi v oblasti vzdělávání dospělých v rozsahu realizace v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení min.
  - 6 školení měkkých dovedností obdobných, jako je předmět této zakázky, každé v rozsahu alespoň 12 vzdělávacích hodin (v délce min. 45 min.) a
  - 3 školení měkkých dovedností obdobných, jako je předmět této zakázky, každé v rozsahu alespoň 12 vzdělávacích hodin (v délce min. 45 min.), která byla určena pro osoby působící v oblasti IT, tvorby stránek, ERP systémů, dodávek hw/sw apod.)


Školení měkkých dovedností pro účastníky působící v oblasti IT, tvorby stránek, ERP systémů, dodávek hw/sw apod. podle druhé odrážky výše mohou být současně použita k prokázání školení měkkých dovedností podle první odrážky výše. Lektor tedy požadovanou kvalifikaci prokáže min. 6 školeními.

 

Prokazování kvalifikace
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v prostých kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

Doklady prokazující základní a profesní způsobilost podle čl. 5.1 a 5.2 písm. a) Výzvy musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před podáním nabídky.

Ostatní podmínky prokazování kvalifikace
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země,  ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle čl. 5.1 Výzvy a profesní způsobilost podle čl. 5.2 písm. a) Výzvy každý dodavatel samostatně.

Dodavatel oprávněn prokázat určitou část požadované technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 5.2 písm. a) Výzvy jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle 5.1 Výzvy jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby  je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.   Pro ostatní postupy a podmínky prokazování kvalifikace se použijí přiměřeně ustanovení zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Viz Výzva vč. příloh

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zpracovaná nabídka musí být předložena v originále v českém nebo slovenském jazyce a v souladu se zadávacími podmínkami obsaženými v zadávací dokumentaci.
Veškeré dokumenty či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu kteréhokoliv dokladu či prohlášení osobou oprávněnou jednat za dodavatele (tj. osobou pověřenou zastupováním osoby oprávněné jednat jménem dodavatele), musí dodavatel ve svazku předložit plnou moc pro takovou osobu v originále či v úředně ověřené kopii nebo jiný platný pověřovací dokument. 
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 


Veškeré části musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádná část nabídky nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

Nabídka:

 • bude předložena v jednom originále v listinné podobě, v českém nebo slovenském jazyce, 
 • bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTEVÍRAT, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení u nabídky podané po uplynutí lhůty, 
 • nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
 • bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka,
 • nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby:

 • své nabídky zabezpečili proti manipulaci,
 • všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, 
 • všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 

Zadavatel doporučuje, aby zpracovali nabídku v následujícím členění:

 • krycí list (Příloha č. 1)
 • návrh smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb (Příloha č. 2)
 • doklady k prokázání způsobilosti/kvalifikace účastníka (čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti + výpis z obchodního rejstříku + výpis z živnostenského rejstříku + čestné prohlášení o splnění technických kritérií kvalifikace – příloha č. 3 vč. dokladů o vzdělání a životopisů lektorů)
 • specifikace nabízených školení (Příloha č. 4)
 • seznam poddodavatelů včetně uvedení části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit (příloha č. 5).

Zadavatel žádá dodavatele, aby v nabídce předložili CD s nabídkou v elektronické podobě.

Zadavatel si může vyžádat, aby vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel již nebude mít k dispozici již k dispozici. Předložení těchto dokladů je v takovém případě podmínkou uzavřením smlouvy.

Viz Výzva vč. příloh

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí být stanovena na základě jednotkových cen za jeden běh školení a počtů běhů školení, které budou uvedeny v příloze č. 1 krycím listu a příloze č. 4: Specifikaci školení.

Účastník stanoví nabídkovou celkovou cenu v Kč. Celková nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena vč. DPH. 

Nabídková cena bude obsahovat veškeré poplatky, obchodní a jiné přirážky, daně, pojištění, licenční poplatky, kromě daně z přidané hodnoty splatné v České republice, která bude uvedena samostatně.

Nabídková cena vč. DPH bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná zahrnující veškeré náklady související s touto veřejnou zakázkou.

Všechny ceny (celková cena a jednotkové ceny) a sazby nabídnuté účastníkem budou pevné po dobu, než budou závazky ze Smlouvy splněny, a nebudou předmětem žádných úprav, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Viz Výzva vč. příloh

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Viz Výzva vč. příloh

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu (na krycím listu). Viz Výzva vč. příloh

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Viz Výzva vč. příloh

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz. Kontaktní osoba zadavatele:Ing. Jan Niemiec, tel.: +420 725 091 636, email: niemiec@ctyrioci.cz Viz Výzva vč. příloh

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  K tomuto je možné použít vzorový formulář uvedený v příloze č. 5.

Viz Výzva vč. příloh

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.. Pokud je ve výzvě a jejich přílohách uveden odkaz na zákon, má se za to, že se tato zakázka řídí daným ustanovením přiměřeně a odkaz na zákon je uveden pro přesnější specifikaci podmínek.Viz Výzva vč. příloh

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 826800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Mgr. Daniel SikoraHasičská 3030, Frýdek-Místek, PSČ 738 01IČO 73290319

  Datum podpisu smlouvy: 27. 4. 2020

Datum ukončení: 27. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 3. 2020
 
Aktualizováno: 28. 4. 2020