Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Media Investments

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12030

Název zakázky: Media Investments

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 1. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MEDIA INVESTMENTS a.s.

Sídlo zadavatele: Praha 4 - Nusle, K Sídlišti 1728/31, PSČ 14000

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Klápa, člen představenstva
  • Telefon: +420724110384
  • E-mail: jan.klapa@mediainvestments.cz

IČ zadavatele: 27885852

DIČ zadavatele: CZ27885852

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Bc. Milan Konečný
  • Telefon: +420605201156
  • E-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 1. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti MEDIA INVESTMENTS a.s. v následujících oblastech:

·         Měkké a manažerské dovednosti

·         Účetní, ekonomické a právní kurzy

·         Obecné IT

·         Jazykové vzdělávání

 

Předmětem projektu je kompletní zajištění vzdělávacích aktivit, tedy řešení plánu školení,

zajištění lektorů, zajištění výukových materiálů a didaktických pomůcek.

 

Pro všechny aktivity určené na podporu dalšího profesního vzdělávání platí, že jednotku představuje účast jedné osoby na dalším vzdělávání (kurzu) v délce 60 minut (osobohodina). Každý vzdělávací kurz má určenou maximální způsobilou délku trvání v hodinách.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU prostřednictvím výzvy 43 Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) „Podnikové vzdělávání zaměstnanců“, proto musí být dodrženy podmínky tohoto operačního programu. Podpora z OPZ je poskytována výhradně na prezenční vzdělávání s přesně vymezenou dobou výuky (jednoznačně odlišitelnou od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu) v učebně nebo na pracovišti za účasti lektora (resp. kouče, instruktora apod.).

Zadavatel požaduje uzavřené kurzy v počtu max. 12 osob na skupinu.

Dodavatel garantuje vést dokumentaci ke každému vzdělávacímu kurz, která obsahuje min.:

·         název vzdělávacího kurzu,

·         název vzdělávacího subjektu,

·         typ kurzu – uzavřený kurz, kromě konkrétních vybraných kurzů, kde je možno i otevřený

·         obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,

·         forma vzdělávání: prezenční forma

·         časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách,

·         vymezení, jaký podíl docházky musí každý úspěšný absolvent minimálně splnit, pokud je takový podíl stanoven v rozsahu větším než 70 % délky daného kurzu,

·         výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,

·         seznam doporučené studijní literatury,

·         způsob ověření znalostí/dovedností,

·         vzor dokladu o absolvování zveřejněném na portálu www.esfcr.cz.

Touto dokumentací k obsahu vzdělávacího kurzu může být sylabus, anotace, akreditace, program kurzu, norma, vyhláška anebo jiný obdobný dokument nebo dokumenty, které budou obsahovat výše uvedené náležitosti. Dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu musí být podepsána statutárním zástupcem příjemce, resp. osobou oprávněnou jednat za příjemce, a v případě externě zajišťovaných kurzů také statutárním zástupcem externího vzdělávacího subjektu, resp. osobou oprávněnou jednat za tento subjekt. V případě, že na straně dodavatele podpis připojuje zmocněnec, musí mít příjemce k dispozici (pro účely kontroly) originál či ověřenou kopii příslušné plné moci. K dokladování počtu absolvovaných hodin účastníků vzdělávacích kurzů slouží prezenční listiny, jejichž vzory budou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Vzorová dokumentace se může v průběhu realizace projektu měnit, aktualizovat apod. dle podmínek poskytovatele dotace. https://www.esfcr.cz/vyzva-043-opz

 

Rozsah a požadavky na jednotlivé moduly jsou stanoveny v příloze č. 1 výzvy, která slouží uchazečům rovněž k nacenění poskytovaného plnění.

 

Školicí den je myšlen v délce 8 hodin školení. Přestávky budou dodržovány v souladu se zákoníkem práce. Součástí předmětu této zakázky není zajištění ubytování účastníků vzdělávání, ani jejich doprava na místo školení. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady dodavatele vzdělávacích služeb spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály pro účastníky kurzů, prezentační technika

 

Bližší podrobnosti k jednotlivým kurzům jsou uvedeny v příloze Rozsah a specifikace školení včetně cenové tabulky.

Uchazeči musí nabídnout kompletní plnění zakázky, tzn. musí v nabídce nacenit veškeré části zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 800224,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Období vzdělávání: leden 2018 (dle ukončení zadávacího řízení) – květen 2019 Termíny jednotlivých školení budou smluvními stranami sjednávány průběžně vždy v dostatečném předstihu, přičemž po odsouhlasení oběma smluvními stranami jsou závazné.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo realizace školení bude v prostorách zadavatele nebo v dobře dostupném místě i hromadnou dopravou z Prahy do 1 hod cesty.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií:

1.          Nabídková cena                                                                     40 %

2.          Reference členů týmu                                                           30 %            

3.          Praxe lektorů                                                                          30 %

Podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 

 

Základní způsobilost

Uchazeč musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek. Splnění základních způsobilosti prokáže uchazeč předložením dokumentů stanovených v § 75 zákona o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii.

 

Dle § 74 zákona je způsobilým dodavatel:

a)    který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)    který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)     který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)    který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)    který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Dodavatel prokáže základní způsobilost předložením čestného prohlášení podepsaným oprávněnou osobou.:

a)    výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,

b)    potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

c)     písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,

d)    písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

e)    potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

f)      výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

 

Profesní způsobilost

Dodavatel prokáže profesní způsobilost předložením:

a)    výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

 

b)    oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci)  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

Ekonomická kvalifikace

Zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat dodavatele dosahoval 1.500.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).

Způsob prokázání je stanoven doložením výkazem zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele. Zadavateli dostačuje i předložení stran účetních dokumentů, ze kterých vyplývá celkový obrat uchazeče, není nutné dokládat kompletní dokumenty.

V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

 

Technická kvalifikace

Blíže viz výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako přílohu výzvy předkládá obchodní podmínky ve formě a struktuře návrhu smlouvy. Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikaci a nabídkovou cenu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako své návrhy smlouvy. Všechny ostatní změny mimo výše uvedené jsou nepřípustné a budou mít za následek vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na zakázce.

Jako přílohu návrhu smlouvy uchazeč vloží do nabídky oceněnou přílohu této výzvy: Rozsah a specifikace školení včetně cenové tabulky

 

Další požadavky zadavatele:

·         Uchazeč v nabídce doloží ukázku výukových materiálu z oblasti měkkých a manažerských dovedností

·         Uchazeč v nabídce doloží seznam členů realizačního týmu – seznam bude obsahovat minimálně jména osob, kterými uchazeč prokazuje technické kvalifikační předpoklady s uvedením pozice, na které se budou na zakázce podílet. Tento seznam bude přílohou smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za služby kalkulovaná na základě předmětu veřejné zakázky a tabulky, která je přílohou č. 1 této výzvy. Uchazeč doplní cenu do příslušné tabulky.

V celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato výzva stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v předepsaném členění. Celková nabídková cena bude uvedena v tabulce, která je přílohou této výzvy, dále na krycím listu nabídky (rovněž příloha této výzvy)

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, uznává zadavatel i doklady ve slovenském jazyce bez překladu a doklady o vzdělání v latinském jazyce bez překladu) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Svazek nabídky by měl být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy, a to opatřením každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které vyloučí možnost jejich neoprávněného nahrazení.Účastník je povinen nabídku doručit v listinné podobě v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepkami s podpisem, případně razítkem účastníka a zřetelně označena nápisem:NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Media Investments“Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje účastníka. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu na krycím listu nabídky (viz příloha výzvy)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

V případě, že uchazeč využije při plnění zakázky poddodavatele, je povinen předložit zadavateli v nabídce seznam poddodavatelů s identifikačnímu údaji poddodavatelů a informacemi o části zakázky, kterou bude poddodavatel realizovat.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Vybraný uchazeč si musí být vědom, že je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Uvedená povinnost se vztahuje i na všechny poddodavatele, pomocí kterých bude vybraný uchazeč plnit určitou část zakázky, nebo který poskytne vybranému uchazeči k plnění zakázky určité věci či práva a bude obsahem smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazeči bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán) činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Po skončení lhůty pro podání nabídek až do uplynutí zadávací lhůty, jsou nabídky podané uchazeči ve lhůtě pro podání nabídek, ve smyslu ustanovení § 1736 občanského zákoníku, neodvolatelnými.

Předložením nabídky v tomto výběrovém řízení berou uchazeči bez výhrad na vědomí, že v případě zrušení výběrového řízení, či neuzavření smlouvy s vybraným uchazečem, nevzniká žádnému z uchazečů nárok na náhradu škody ani úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s účastí uchazečů v tomto výběrovém řízení a ustanovení § 1729 občanského zákoníku se tak, v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku, na toto výběrové řízení neaplikuje.

Náklady účasti ve výběrovém řízení nese uchazeč.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.7), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 639100.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): OTTIMA s.r.o., Thámova 21/34, 186 00 Praha 8, IČ: 04279727, Ing. Barbora Krieglerová

    Datum podpisu smlouvy: 5. 3. 2018

Datum ukončení: 5. 3. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 1. 2018
 
Aktualizováno: 10. 6. 2019