Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Město Staré Město – mapový portál

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13929

Název zakázky: Město Staré Město – mapový portál

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 11. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Staré Město

Sídlo zadavatele: nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Kamil Psotka
 • Telefon: +420515538820
 • E-mail: budis@sport-tex.cz

IČ zadavatele: 00567884

DIČ zadavatele: CZ00567884

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Martin Budiš
 • Telefon: +420515538820
 • E-mail: budis@sport-tex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 12. 2021 11:00

Místo pro podání nabídek:
Město Staré Město, se sídlem: nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je dodání licencí základního geografického informačního systému města Staré Město. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je zajištění podpory po dobu 3 let.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 211062,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 90 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění veřejné zakázky je město Staré Město, náměstí Hrdinů 100.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková výše nabídkové ceny veřejné zakázky v Kč bez DPH stanovená účastníkem. Zadavatel, příp. jím ustanovená komise podle výše nabídkové ceny určí pořadí nabídek. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena bez DPH. Jako nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s celkovou nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rovnosti cen rozhodne losabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje prokázání:

  základní způsobilosti podle § 74,
  profesní způsobilosti podle § 77,
  technická kvalifikace podle § 79.

  Způsob prokázání kvalifikace je podrobně uveden v zadávací dokumentaci.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídky se podávají v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem účastníka zadávacího řízení, je-li fyzickou osobou, či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení, je-li právnickou osobou, označené NEOTVÍRAT – KONCEPCE KOMUNIKACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO S VEŘEJNOSTÍ, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle § 110 odst. 1 zákona. K nabídce, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se nepřihlíží. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz. Účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku. 

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami zadavatele, a to absolutní částkou v CZK. Účastník zadávacího řízení provede ocenění podle zadávací dokumentace a technické specifikace.

Celková nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Celkovou nabídkovou cenu, jakož i jednotlivé nabídkové ceny, uvede účastník zadávacího řízení v české měně se zaokrouhlením na celé Kč v členění na cenu bez DPH, samostatnou výši DPH a cenu včetně DPH.

Další podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 11. 2021
 
Aktualizováno: 16. 11. 2021