Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Městský úřad Králíky - Přívětivý úřad – Procesní analýza

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13911

Název zakázky: Městský úřad Králíky - Přívětivý úřad – Procesní analýza

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 11. 10. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Město Králíky

Sídlo zadavatele: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Václav Kubín, starosta města
 • Telefon: +420465670702
 • E-mail: kraliky@kraliky.eu

IČ zadavatele: 00279072

DIČ zadavatele: CZ00279072

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Deregio Tender, s.r.o., JUDr. Josef Kudrna
 • Telefon: +420511113244
 • E-mail: zakazky@deregio.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 10. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Deregio Tender, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je provedení procesní analýzy 20 předem vybraných procesů MěÚ Králíky z oblasti „evidence a oběh dokumentů“ (procesy navázané na spisovou službu MěÚ Králíky) a oblasti „rozhodování orgánů města“ (procesy související s realizací, hlasováním a zveřejňováním v rámci jednání orgánů města) a dále Návrh doporučení k optimalizaci procesů úřadu prostřednictvím automatizace / robotizace. Procesní analýza bude zpracována v tištěné i digitální podobě. Podrobně popsáno v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 260333,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
do 8 týdnů od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Králíky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena:

 • Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě jediného kritéria a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Toto kritérium tak bude mít v hodnocení váhu 100%.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:


Základní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů. Základní kvalifikační předpoklady nesplňuje dodavatel, který
a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení o jejich splnění.


Profesní způsobilost
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:
- výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.


Technická kvalifikace
a) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích pracovníků dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací.
Zadavatel stanoví limit pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:
Analytik
- musí mít minimálně 3 roky praxe v oblasti zpracování procesních analýz u subjektů veřejné správy (subjekty vykonávající státní správu a samosprávu), k prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby,
- musí mít zkušenosti s realizací alespoň dvou zakázek spočívajících ve zpracování procesní analýzy u subjektu veřejné správy (subjekt vykonávající státní správu nebo samosprávu) K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby,
- účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o tom, v jakém poměru je tato osoba k dodavateli (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…),
              Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci    

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Strany nabídky budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.

 Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:

 • Krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3Krycí list nabídky dodavatele„
 • Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. Vzor tohoto dokumentu tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti„. Účastník do uvedeného vzoru doplní požadované údaje.
 • Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti, dodavatel předloží prostou kopii originálů požadovaných dokumentů.
 • Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů, dodavatel předloží prosté kopie dokumentů k osobě Analytik.
 • doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě smlouvy o dílo respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo„
 • Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.
Celkovou nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět veřejné zakázky bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré dodávky, práce a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení požadovaných prací třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a dále její veškeré přílohy včetně návrhu smlouvy.
Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@deregio.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě smlouvy o dílo, která je přílohou této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá.
 • Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.
 • Přílohou zadávací dokumentace je vzorová podoba smlouvy o dílo, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vítězem zadávacího řízení. Zadavatel připouští pouze dále specifikované úpravy vzorové smlouvy dodavatelem v rámci přípravy návrhu smlouvy, který musí být součástí nabídky, a který musí být podepsán oprávněným zástupcem dodavatele. Tento návrh smlouvy musí v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a nesmí znevýhodňovat zadavatele.
 • Dodavatel do vzoru smlouvy pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny žlutým podbarvením „ “. Znění ostatních ustanovení vzoru smlouvy nesmí dodavatel měnit.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MIM Consulting s.r.o., Jeremenkova 1171/102b, 140 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 26326299

  Datum podpisu smlouvy: 26. 1. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 11. 10. 2021
 
Aktualizováno: 2. 6. 2022