Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12452

Název zakázky: Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 8. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Veltrusy

Sídlo zadavatele: Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Filip Volák, starosta města
 • Telefon: +420724181109
 • E-mail: starosta@veltrusy.cz

IČ zadavatele: 00237272

DIČ zadavatele: CZ00237272

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Kateřina Koláčková
 • Telefon: +420295565120
 • E-mail: zakazky@otidea.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 8. 2018 09:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zvýšení akceschopnosti a efektivity Městského úřadu Veltrusy (dále jen MÚ), v oblasti strategického plánování a operativního řízení. Dílčími cíli projektu jsou pak konkrétní aktivity vedoucí ke zvýšení využívání kapacit úřadu. Jedná se především o zvýšení kompetencí pracovníků a vybudování zázemí pro projektové a procesní řízení, vedení a řízení lidí cestou zlepšení interní komunikace, zvyšování kvality procesů.

1.2 Podmínky zpracování veřejné zakázky:

Na úřadě v současnosti dochází k vytvoření systému hodnocení kvality fungování úřadu s využitím rámce Common Assessment Framework a dalšími analytickými metodami. Tato aktivita je aktivitou zastřešující a rámuje celkový koncept rozvoje úřadu. Ostatní aktivity tak musí být se systémem hodnocení kvality konzistentní, zároveň výstupy aktivit CAF mohou být využity pro níže uvedené aktivity. Aktuální organizační struktura úřadu je v příloze č. 4

Základní principy, které je proto potřeba dodržet jsou:

Výstupy musí být vždy specifické pro podmínky úřadu Veltrusy
Základním principem je vytvářet obsah níže uvedených aktivit (1-14) ve vztahu k naplňování účelu pracovišť z perspektivy přidané hodnoty pro klienty/občany, kterým mají pracoviště sloužit.
Hodnocení vytíženosti a potenciálů bude odrážet dlouhodobou perspektivu rozvoje úřadu a jeho možnosti.
Je potřeba systematicky pracovat s konceptem vnitřní a vnější motivace. V rámci aktivit týkajících se zavádění modelu CAF bude na obě dimenze brát explicitní ohled a není možné realizovat níže uvedené aktivity (1-14) v konfliktu s aktivitami CAF.
Znalost a dodržování platné legislativy je v rámci zajišťování kvalitních služeb podmínkou nezbytnou, nikoliv dostačující pro naplnění potřeb klientů/občanů. Je tak potřeba vždy zohledňovat další aspekty vztahující se k výsledné kvalitě služeb z perspektivy klienta/občana.

Seznam aktivit, které budou v rámci veřejné zakázky realizovány

vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků s využitím benchmarkingu obdobných obcí
vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků s využitím technik development centra
vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků
audit personálních procesů včetně komplexních návrhů na jejich úpravu
audit organizační struktury
analýza a úprava pracovních smluv
analýza a úprava směrnic úřadu
tvorba kompetenčního modelu
aktualizace popisu pracovních míst
aktualizace popisu pracovních náplní, včetně systému zastupování
tvorba systému hodnocení a odměňování
workshopy pro zaměstnance pro stanovení hodnotících kritérií
vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vedení hodnotících pohovorů
vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti práce s lidskými zdroji

Seznam dokumentů, odevzdaných v rámci plnění veřejné zakázky

Vyhodnocení vytíženosti jednotlivých pracovníků, členění dle útvarů a rolí
Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí vedoucích pracovníků, členěno dle útvarů
Vyhodnocení úrovně potenciálu potřebných kompetencí řadových pracovníků, členěno dle útvarů a rolí v nich
Audit personálních procesů, případné komplexní návrhy na jejich úpravu
Nová organizační struktura (v případě zjištění potřebných změn)
Analýza pracovních smluv, případné komplexní nové návrhy
Analýza směrnic úřadu, případné komplexní nové návrhy
Kompetenční model úřadu
Popis pracovních míst
Aktualizované pracovní náplně, včetně zastupování a včetně rizik v případě absence zastupování
Systém hodnocení a odměňování

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 322000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz kapitola 1.3, ve vazbě na část veřejné zakázky je lhůta dodání od 9.měsíce 2018 do 1. měsíce 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší nabídkové ceny celkem bez DPH zpracované v souladu s bodem 5 zadávací dokumentace. Nabídky budou seřazeny od nejnižší po nejvyšší přičemž ekonomicky nejvýhodnější je nabídky s nejnižší nabídkovou cenou celkem bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže splnění:

  základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona
  profesní způsobilosti analogicky dle § 77 zákona
  technické kvalifikace analogicky dle § 79 zákona

   

  1. Základní způsobilost

  Způsobilý není dodavatel, který:

   

  a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

  b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

  c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

  d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

   

  Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení, z kterého bude patrné splnění výše uvedených podmínek.

   

  2. Profesní způsobilost

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

  dle ust. § 77 odst. 1 zákona, ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. 

   

  3. Technická kvalifikace

  K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů předloží Uchazeč následující doklady:

  seznam významných služeb poskytnutých Uchazečem v posledních 3 letech. Z předložených dokladů musí vyplývat, že Uchazeč v uplynulých 3 letech poskytoval alespoň 3 významné služby obdobného charakteru a rozsahu.

  Službou obdobného charakteru a rozsahu je míněna služba spočívající v provedení personálního auditu, pro 3 různé objednatele, a to v minimálním finančním objemu alespoň 150 000,- Kč bez DPH za každou takovou významnou službu. Součástí minimálně 1 významné služby přitom musí být též vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti práce s lidskými zdroji pro objednatele.

  V seznamu významných služeb uvede Uchazeč ohledně každé významné služby jejího objednatele, název významné služby, finanční rozsah (v Kč bez DPH; u plnění probíhajících, resp. zasahujících do budoucnosti uvede Uchazeč finanční rozsah plnění ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou pro účely posouzení prokázání splnění kvalifikace uznána), dobu poskytnutí a další relevantní informace tak, aby bylo možné posoudit, zda se jedná o významnou službu, jak je definována zadavatelem výše.

  Zadavatel upozorňuje, že z informací uvedených v seznamu musí výslovně plynout splnění požadavků Zadavatele ohledně konkrétní služby.

  Seznam významných služeb bude předložen ve formě čestného prohlášení Uchazeče.

  seznam členů odborného týmu, kteří se budou podílet na plnění Veřejné zakázky, a to bez zřetele na to, zda jsou zaměstnanci Uchazeče nebo v jiném vztahu k Uchazeči, a strukturované profesní životopisy jednotlivých členů odborného týmu.

  Ze seznamu členů odborného týmu musí vyplývat, že Uchazeč bude mít pro plnění Veřejné zakázky k dispozici odborný tým minimálně v níže uvedené struktuře. Ze strukturovaných profesních životopisů členů odborného týmu musí vyplývat splnění požadavků na členy odborného týmu stanovených níže Zadavatelem, zejména pak prokázání praxe v oboru. Přílohou životopisu musí být kopie požadovaných dokladů o vzdělání s tím, že pokud jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než slovenském, anglickém, německém nebo latinském, bude přiložen i překlad do českého jazyka.

  Splnění požadavku dle tohoto odstavce prokáže Uchazeč předložením seznamu s uvedením požadovaných informací a životopisů členů odborného týmu ve struktuře viz. Příloha č. 4 ZD.

  Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud prokáže, že má k dispozici pro plnění Veřejné zakázky minimálně následující členy:

  vedoucí realizačního týmu, který splňuje následující požadavky:

  má min. ukončené vysokoškolské vzdělání,
  má min. 2 roky praxe v oblasti provádění personálních auditů,
  má min. 1 zkušenost s provedením personálního auditu v minimálním finančním objemu 150 000 Kč bez DPH/audit, ve funkci vedoucí týmu.

  minimálně 1 člen realizačního týmu, kteří splňují následující požadavky:

  mají min. ukončené středoškolské vzdělání,
  mají min. 1 rok praxe v oblasti provádění personálních auditů,
  mají min. 1 zkušenost s provedením personálního auditu v minimálním finančním objemu 100 000 Kč bez DPH, jako člen pracovního týmu.

  Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené Uchazečem v seznamu členů odborného týmu skutečně přímo podílely na realizaci Veřejné zakázky, a to ve vztahu k požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při plnění Veřejné zakázky. Změna člena odborného týmu bude přípustná pouze po předchozím souhlasu Zadavatele za předpokladu, že nový člen odborného týmu bude splňovat všechny kvalifikační požadavky stanovené Zadavatelem na danou pozici.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Lhůta pro podání nabídek trvá do 30. 8. 2018 do 9:00 hodin.

 

2.1 Náležitosti podání

Zadavatel přijímá nabídky podané pouze v listinné podobě.

 

2.2 Listinné podání nabídky

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené obálce opatřené názvem veřejné zakázky, tzn.:

 

„Neotevírat: NABÍDKA – Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003"

 

Listinné nabídky se do výše uvedené lhůty pro podání nabídek podávají na adresu: 

Městský úřad Veltrusy, Palackého 9, 277 46 Veltrusy (úřední hodiny podatelny: Po a St 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hodin; Út a Čt 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00; Pá 8:00 - 12:00).

 

Zadavatel doporučuje, aby na obálce byla uvedena adresa, na níž je možné zaslat vyrozumění o pozdě podané nabídce.

 

2.3 Identifikační údaje

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka na základě plné moci, kontaktní poštovní adresa a e-mailová adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem v rámci daného zadávacího řízení.

 

2.4 Jazyk a návrh smlouvy

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, není-li stanoveno dále jinak, a musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

 

2.5 Vyhotovení

Účastník předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

 

2.6 Stránkování

Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. Nabídka musí být dobře čitelná a nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 

 

2.7 Společná nabídka

Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat (jako jediná) tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

 

2.8 Forma nabídky

Účastník předloží nabídku též v elektronické podobě na CD, a to ve formátu MS Office nebo kompatibilním, případně ve formátu *.pdf.

 

2.9 Struktura nabídky

Zadavatel doporučuje předložit nabídku v následující struktuře:

 

a) Úvodní strana

    Název veřejné zakázky, identifikační údaje účastníka, identifikační údaje zadavatele. 
 

b) Obsah

    Musí obsahovat všechny dále uvedené kapitoly nabídky dle požadovaného členění, ke kterým budou přiřazena čísla příslušných listů, příp. stránek.

 

c) Všeobecné údaje o účastníkovi

    Název účastníka, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, jména členů statutárního orgánu společnosti, kontaktní údaje dodavatele (telefon, ID datové schránky, e-mail, adresa), pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování a kontaktního emailu, který bude sloužit ke komunikaci se zadavatelem v rámci tohoto zadávacího řízení.

 

d) Krycí list nabídky

    Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název veřejné zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním a uvedení kategorizace velikosti podniku dle doporučení 2003/361/ES), nejvýše přípustná nabídková cena v členění podle zadávací dokumentace, datum a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka. Účastník může použít přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. 

 

e) Kvalifikace

    Doklady prokazující splnění kvalifikace dle bodu 4 zadávací dokumentace. 
 

f) Nabídková cena

    Nabídková cena v členění dle bodu 5 zadávací dokumentace. 

 

g) Hodnocení

    Relevantní údaje a informace pro účely hodnocení dle bodu 7 zadávací dokumentace.

 

h) Smlouva

    Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Forma uvedení nabídkové ceny

Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu, a to v následujícím členění cena v Kč bez DPH, sazba DPH v %, celková DPH v Kč a celková cena včetně DPH v Kč. Účastník je povinen uvést tyto hodnoty v krycím listě, příloze č. 1 zadávací dokumentace.

 

Rozsah nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky.

 

Změna nabídkové ceny

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou právních daňových předpisů týkajících se DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat: NABÍDKA – Moderní a otevřený úřad Veltrusy VZ003"“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel poskytne vysvětlení zadávací dokumentace na základě písemné žádosti. Písemná forma žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na následující adresu: OTIDEA avz s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo zakazky@otidea.cz, případně datovou schránkou: jsyfw2t a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 180000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): BDO Advisory, s.r.o., Karolinská661/4,Praha 8,18600IČO:27244784

  Datum podpisu smlouvy: 18. 9. 2018

Datum ukončení: 18. 9. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 8. 2018
 
Aktualizováno: 6. 11. 2018