Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

MSV STUDÉNKA s.r.o. soustavně vzdělává

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13324

Název zakázky: MSV STUDÉNKA s.r.o. soustavně vzdělává

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MSV STUDÉNKA s.r.o.

Sídlo zadavatele: Čs. armády 219/20, Bílovec 74301

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Radomír Surák, MBA
  • Telefon: +420556403614
  • E-mail: surak.radomir@msvstudenka.cz

IČ zadavatele: 26819112

DIČ zadavatele: CZ26819112

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Monika Jošková
  • Telefon: +420775979926
  • E-mail: joskova.monika@msvstudenka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 26. 2. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
MSV STUDÉNKA s.r.o., Čs. armády 219/20, Bílovec 74301

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je poskytování služeb spočívajících ve školení a vzdělávání zaměstnanců zadavatele. Předmět zakázky je rozdělen na 5 části:

1. Obecné IT a specializované IT

2. Měkké a manažerské dovednosti

3. Jazykové vzdělávání

4. Technické a jiné odborné vzdělávání

5. Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Přesný popis předmětu veřejné zakázky včetně rozsahu je uveden dále.

Dodavatel může podat nabídku na jednu část nebo na více částí předmětu zakázky, případně i na všechny části předmětu zakázky, vždy však na celou část.

Každá z částí bude hodnocena odděleně. Na jednu část plnění bude vždy vybrán pouze jeden dodavatel.

Zadavatel je oprávněn vzájemně zaměnit různé kurzy stejné části v rozsahu až do 10 % z jejich celkového počtu.

Realizace kurzů probíhá ve školicích prostorech zajištěných zadavatelem formou kurzů připravených na míru, s výjimkou některých technických kurzů a části ekonomických kurzů, kde se jedná o otevřené kurzy. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady uchazeče spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školicí pomůcky, materiály apod. 

Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby (hradí zadavatel). Výukové hodiny jsou myšleny v délce 60 min. u všech plánovaných kurzů. Školící den je myšlen v délce 8 hodin školení, bez přestávek. Přestávky účastník navrhne nad výše uvedený rozsah, a to v min. počtu 1 včetně pauzy na oběd.

Maximální počet osob ve skupině u kurzů připravených na míru je 12.

 

1. Obecné IT a specializované IT

- MS Excel

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití pokročilých funkcí kancelářského programu MS Excel, a to na práci s funkcemi, pokročilé formování, kontingenční tabulky, jednoduchá makra se specifiky využití těchto funkcí a jednoduché vzorce se specifiky využívání těchto funkcí.

Počet osob ve skupině: 11 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- AutoCAD –

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na praktické využití softwaru AutoCAD, 3D modelování primitiv těles, kompozitních těles a modelování těles s využitím uzavřených a neuzavřených čar, editace modelů, využití 3D modelů při tisku.

Počet osob ve skupině: 1 účastník

Cílová skupina: technolog

Počet skupin: 1

 

- JAVA – specializované IT

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení bude zaměřeno na základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik.

Počet osob ve skupině: 1 účastník

Cílová skupina: obchodní manažer

Počet skupin: 1

 

2. Měkké a manažerské dovednosti

- Kritické myšlení -

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: cílem je pomoci účastníkům zlepšit jejich rozhodování (rozpoznat situace, kdy máme tendenci se rozhodovat špatně) a schopnost analyzovat komplexní problémy

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Firemní kultura -

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Seznámit účastníky s modely pro budování zdravé firemní kultury a systémy sdílených hodnot. Dát jim praktická doporučení, jakými kroky v organizaci nastavit proces obnovy těchto hodnot, naučit účastníky pracovat s hodnotovým rámcem, který je jedním z pilířů firemní kultury.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Efektivní komunikace –

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Účastníci se seznámí se zásadami účinné komunikace na pracovišti, procvičí si komunikaci v různých situacích a získají doporučení jak zvýšit svou profesionální úspěšnost. Využití interaktivní metody výuky, praktická cvičení a konkrétní případové studie.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Vyjednávání a argumentace –

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Školení se bude zaměřovat na vyjednávání a argumentaci – klíčové kompetence každého zaměstnance. Jedná se o techniky, které jsou klíčem k efektivnímu přenosu informací a prosazování cílů. Schopný vyjednavač se dokáže adekvátně rozhodovat a prosazovat zájmy firmy. Tyto dovednosti pomohou zaměstnancům lépe zvládat každodenní situace a efektivně vyjednávat s protistranou.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Týmová spolupráce –

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Účastník kurzu bude schopen si více uvědomit svoji roli v týmu, budovat svoji neformální autoritu, identifikovat vlastní osobu, popsat rozvržení týmových rolí. Naučí se efektivněji uplatňovat svoje dovednosti, analyzovat dynamiku vývoje týmu, rozvíjet, motivovat a efektivně vést tým a lépe najít nejvhodnější přístup ke zvládání obtížných situací v týmu.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Vnitrofiremní komunikace –

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: V klidu a s nadhledem dosahovat prostřednictvím profesionální komunikace svých cílů. Osvojit si metody komunikace uvnitř skupiny. Rozklíčovat role uvnitř firmy a úrovně komunikace. Uvolnit se, když ostatní kolabují, umět formulovat ještě přesněji a efektivněji.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Stress management -

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: kurz si klade za cíl naučit účastníky metody, jak zvládat stres, příznaky stresu a reakce organismu, tělesné projevy stresové reakce, typické stresové situace na pracovišti – jak jim předcházet, nejčastější způsoby řešení konfliktů – základní chyby atd.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 2

 

- Jednání a vyjednávání -

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s možnými strategiemi pro vyjednávání a poznat, co to je vyjednávání a kdy má smysl vyjednávat a kdy už ne.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Štíhlá výroba -

Časová dotace: 16 hodin (dva dny)

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s moderními metodami štíhlé výroby a celkovým řízením podniku ve smyslu štíhlé organizace. Pochopení základních rozdílů a vhodnosti nasazení jednotlivých metod či principů.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

3. Jazykové vzdělávání –

- Anglický jazyk -

Časová dotace: 156 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: základní obchodní terminologie, procvičení každodenních komunikačních dovedností v obchodu, modelové situace, obchodní jednání, obchodní korespondence, cvičení k uvolnění komunikace

Počet osob ve skupině: 8 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

- Anglický jazyk pro manažery -

Časová dotace: 156 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: jazykový kurz angličtiny pro manažery je zaměřený na business angličtinu uplatnitelnou v řídící pozici ve firmě. Učí prezentovat, vyjednávat, diskutovat, obhajovat či poslouchat.

Počet osob ve skupině: 8 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa

Počet skupin: 1

 

4. Technické a jiné odborné vzdělávání

- Svařovací kurzy dle normy –

Časová dotace: 160 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: získat a rozšířit požadované odborné znalosti a způsobilost pro práci při tavném svařování kovů dle platné normy ČSN EN 287-1

Počet osob ve skupině: 5 účastníků

Cílová skupina: svářeči, zámečníci - svářeči

Počet skupin: každý účastník zvlášť

 

- Svařování - periodické přezkoušení dle platné normy –

Časová dotace: 160 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN ISO 9606-1, 2
Počet osob ve skupině: 5 účastníků
Cílová skupina: svářeči, zámečníci - svářeči
Počet skupin: každý účastník zvlášť

- Akademie pro plastikáře –

Časová dotace: 80 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s obchodními názvy materiálů a jejich zkratkami, prohloubení znalostí materiálových vlastností plastů, jejich chování při zpracování a seznámit se podrobněji s technologiemi vstřikování a vytlačování a prohloubit znalosti jednotlivých fází procesů.

Počet osob ve skupině: 3 účastníci

Cílová skupina: operátoři výroby

Počet skupin: 1 skupina

 

- Rychlé ohřevy v tepelném zpracování -

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: kurz je zaměřený na seznámení a prohloubení znalostí týkající se indukčního kalení, elektronového paprsku a povrchového kalení laserem

Počet osob ve skupině: 4 účastníci

Cílová skupina: operátor kalírny, materiálový inženýr, specialista recyklace, operátor výroby

Počet skupin: 1

 

- Tepelné zpracování -

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: kurz je zaměřený na seznámení a rozšíření znalostí obsluhy zařízení pro tepelné zpracování kovů.

Počet osob ve skupině: 4 účastníci

Cílová skupina: operátor kalírny, materiálový inženýr, specialista recyklace, operátor výroby

Počet skupin: 1

 

- Obráběcí systém pro pokročilé -

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s technikou podprogramů a programování složitých tvarů v systému Heidenhain

Počet osob ve skupině: 9 účastníků

Cílová skupina: obráběči

Počet skupin: 1

 

- Programování pomocí DXF -

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: vytvoření programu z načteného výkresu, připojení k PC pomocí Remote Desktop Manager, zobrazení modelů v řídicím systému TNC.

Počet osob ve skupině: 9 účastníků

Cílová skupina: obráběči

Počet skupin: 1

 

- Programování soustruhů –

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: naučit se zpracovat program dle výkresu a ovládání stroje v systému Heidenhain.

Počet osob ve skupině: 9 účastníků

Cílová skupina: obráběči

Počet skupin: 1

 

- Speciální funkce na systému TNC  –

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s principy frézování a soustružení, naučit se využívat speciálních funkcí systému TNC.

Počet osob ve skupině: 9 účastníků

Cílová skupina: obráběči

Počet skupin: 1

 

- Automatizace v průmyslu –

Časová dotace: 8 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti automatizace a robotizace

Počet osob ve skupině: 6 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení

Počet skupin: 1

 

- Laminování –

Časová dotace: 16 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámit účastníky s různými způsoby práce s laminátorem

Počet osob ve skupině: 2 účastníci

Cílová skupina: operátor výroby, zámečník

Počet skupin: 1

 

- Vazač břemen –

Časová dotace: 40 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz je zaměřený na teoretickou i praktickou přípravu pro výkon vazače břemen dle zvláštních předpisů, úkony s vázacími prostředky, vázání a zavěšování břemena pod jeřábem, přeprava a ukládání břemen

Počet osob ve skupině: 1 účastník

Cílová skupina: operátor výroby

Počet skupin: 1

 

- Výškové práce –

Časová dotace: 32 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz je zaměřený na teoretickou i praktickou přípravu pro výkon práce ve výškách, použití zajišťovacích prostředku, použití plošin aj.

Počet osob ve skupině: 4 účastníci

Cílová skupina: realizační oddělení

Počet skupin: 1

 

- Opakovací školení vazač, jeřábník –

Časová dotace: 8 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Periodický kurz vazačů a jeřábníků dle zvláštních předpisů

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: obráběči, zámečníci

Počet skupin: 1

 

- Výškové práce –

Časová dotace: 32 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Kurz je zaměřený na teoretickou i praktickou přípravu pro výkon práce ve výškách, použití zajišťovacích prostředku, použití plošin aj.

Počet osob ve skupině: max. 12 účastníků

Cílová skupina: paliči, jeřábníci

Počet skupin: 1

 

- Opakovací školení obsluhy MMV –

Časová dotace: 8 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: seznámení účastníků se specifiky vyplývající z provozu manipulačních vozíků na pozemních komunikacích

Počet osob ve skupině: 9 účastníků

Cílová skupina: vybraní zaměstnanci výroby

Počet skupin: 1

 

- Opakovací školení odborné způsobilosti v elektrotechnice -

Časová dotace: 24 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: získání odborné způsobilosti nebo obnova odborné způsobilosti v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb

Počet osob ve skupině: 1 účastník

Cílová skupina: obráběč kovů

Počet skupin: 1

 

- Kurz bezpečné jízdy –

Časová dotace: 8 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: kurz je zaměřen na ovládání firemního vozidla při různých klimatických podmínkách. Obsahuje teoretickou i praktickou část.

Počet osob ve skupině: 12 účastníků

Cílová skupina: realizační oddělení, administrativa, řidiči

Počet skupin: 1

 

- Obsluha tlakových nádob –

Časová dotace: 8 hodin / 1 účastník

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: školení obsluhy tlakových nádob je zaměřeno nejen na aktuální bezpečnostní předpisy a technické normy, ale i na praktické typy, čemu se při obsluze tlakových zařízení vyhnout a na co si dát pozor.

Počet osob ve skupině: 5 účastníků

Cílová skupina: vybraní zaměstnanci výroby

Počet skupin: 1

 

5. Účetní, ekonomické a právní kurzy

- Daňový řád -
Časová dotace: 16 hodin
Forma výuky: prezenční výuka
Požadavky na obsah kurzu: umět se orientovat v aktuálním daňovém procesu a získat přehled o připravovaných změnách.
Počet osob ve skupině: 1 účastník
Cílová skupina: účetní
Počet skupin: 1

 

- Teorie DPH -

Časová dotace: 16 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: cílem kurzu je rekapitulace a rozšíření znalostí z oblasti daně z přidané hodnoty.

Počet osob ve skupině: 1 účastník

Cílová skupina: účetní

Počet skupin: 1

 

- Příklady DPH -

Časová dotace: 16 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: Pomocí praktických příkladů procvičit uplatňování DPH v aktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona.

Počet osob ve skupině: 3 účastníci

Cílová skupina: účetní

Počet skupin: 1

 

- Příklady daně z příjmu -

Časová dotace: 16 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: zopakování a prohloubení znalostí o daních z příjmů.

Počet osob ve skupině: 3 účastníci

Cílová skupina: účetní

Počet skupin: 1

 

- Mzdové účetnictví -

Časová dotace: 86 hodin

Forma výuky: prezenční výuka

Požadavky na obsah kurzu: účastníky seznámit se základy personalistiky, s komplexní mzdovou agendou včetně výpočtů s tímto souvisejících.

Počet osob ve skupině: 2 účastníci

Cílová skupina: účetní

Počet skupin: 1

 

Součástí plnění bude vždy:

- Vzdělávací materiál ke každému tématu školení

- Vyhotovení prezenční listiny a zajištění podpisů účastníků

- Ukončení kurzu nebo školení formou pohovoru nebo testu dle dohody

- Dokumentace ke každému vzdělávacímu kurzu, která bude obsahovat min. název kurzu, obsahovou náplň, metody realizace, rozsah v hodinách, výčet vzdělávacích materiálů a doporučené literatury a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

- Vydání Osvědčení o absolvování kurzu

- Zajištění dopravy a ubytování školitelů

 

Předpokládaná hodnota zakázky za jednotlivé oblasti vzdělávání v Kč (bez DPH):

1. Obecné IT a specializované IT = 58.000,- Kč

2. Měkké a manažerské dovednosti = 430.000,- Kč

3. Jazykové vzdělávání = 468.000,- Kč

4. Technické a jiné odborné vzdělávání = 710.500,- Kč

5. Účetní, ekonomické a právní kurzy = 75.430,- Kč

 

Zadavatel stanovil cenu jako maximální a nepřekročitelnou.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1741930,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
březen 2020 - prosinec 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávací aktivity budou probíhat v sídle firmy MSV STUDÉNKA s.r.o., Ćs. Armády 219/20, Bílovec 743 01, s odpovídajícím technickým vybavením pro výuku jednotlivých vzdělávacích kurzů. Případně školící prostory dle kurzu a dohody s dodavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky uchazečů budou hodnoceny samostatně v pořadí dle jejich doručení, a to dle těchto hodnotících kritérií:

 

1. Celková nabídková cena bez DPH (váha 70 %)

2. Kvalita nabízených služeb (váha 30 %)

 

ad 1) Celková nabídková cena – váha 70% - číselné kritérium

Předmětem hodnocení bude cena za dílčí plnění zakázky bez DPH v Kč.

Jako výhodnější bude hodnocena nabídka toho uchazeče, jehož nabídková cena bude nižší oproti nabídkovým cenám ostatních uchazečů. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena.

Způsob hodnocení: zadavatel bude při hodnocení tohoto dílčího kritéria aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Každá další hodnocená nabídka obdrží počet bodů odpovídající poměru ceny nejvýhodnější nabídky k ceně hodnocené nabídky vynásobeno 100 (dále jen ,,bodová hodnota nabídky“).

Bodová hodnota každé nabídky vypočtená podle níže popsaného způsobu bude násobena

vahou kritéria (dále jen ,,body“ za kritérium).

 

                                                                    cena nejvýhodnější nabídky

Bodová hodnota hodnocené nabídky = --------------------------------------------- x 100 x 0,7

                                                                    cena hodnocené nabídky

ad 2) Kvalita služeb

Bude se vycházet z podkladu předloženého uchazečem v rámci jeho nabídky, v němž specifikuje a rozpracuje tyto aspekty:

A) Popis dílčích témat (věcný obsah kurzů a zaměření na cílovou skupinu)

- zda je navržený věcný obsah kurzů vhodný s ohledem na délku kurzu, cílovou skupinu a zohledňuje požadované cíle

- zda je navržený obsah v souladu s požadavkem na zvyšování úrovně kompetencí účastníků kurzů a odpovídá potřebám cílové skupiny

Z hlediska hodnocení zadavatel preferuje návrh obsahu kurzů, které budou akceptovat

odborné poznatky a současné trendy s ohledem na zaměření kurzu a cílovou skupinu,

jednotlivé části obsahu kurzů budou v logické obsahové posloupnosti a budou vhodně

strukturovány.

B) Aktivity při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb zadavatele (spolupráce při

přípravě školení)

C) Způsob komunikace se zadavatelem (popis plánu komunikace během realizace zakázky)

D) Popis kontrolních mechanismů pro řízení kvality dodávaných vzdělávacích programů,

odpovědností v rámci realizačního týmu dodavatele a způsob kontroly plnění zakázky

E) Referenční zakázky nad rámec povinné technické kvalifikace

Doložení referenčních zakázek, které se nejvíce přiblíží oboru podnikání zadavatele školení

pracovníků v daném dílčím plnění v rozsahu min. 10 školících dnů/rok v posledních 3 letech.

V tomto bodě bude uchazeči přiděleno10 bodů za každou další referenční zakázku.

Maximálně však 100 bodů.

Uchazeči, který nepředloží žádné další významné služby nad rámec kvalifikace, bude

přidělen 1 bod pro účely hodnocení.

F) Ukázka výukových materiálů – Uchazeč předloží kompletní ukázku výukových materiálů pro jedno téma z daného dílčího plnění.

 

Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100. Nabídce, která v uvedených bodech nejlépe popíše požadavky na prokázání kvality služeb, bude přiděleno 100 bodů za každou odrážku. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nabídce s nejvyšší bodovou hodnotou. Hodnotitelé jsou povinni do zápisu zdůvodnit své hodnocení.

Bodová hodnota každé nabídky stanovená výše popsaným způsobem bude násobena

vahou kritéria (dále jen ,,body za kritérium“). Na výši bodové hodnoty se komise buďto shodne jednomyslně, nebo bude zjištěna jako aritmetický průměr součtu bodů přidělených od jednotlivých členů komise.

 

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč prokáže kvalifikaci v tomto rozsahu:

1. Základní způsobilost

2. Profesní způsobilost

3. Technická způsobilost

 

1. Základní způsobilost:

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

a) který není v likvidaci,

b) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční

řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl

zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo

nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, to

jak České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení nebo na

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

 

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

 

2. Profesní způsobilost:

Profesní způsobilost splňuje uchazeč, který doloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci), zejména doklad prokazující živnostenské oprávnění: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Uchazeč prokáže profesní způsobilost výpisem z obchodního rejstříku, či jiné obdobné evidence.

Uchazeč je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

3. Technická způsobilost:

Technickou způsobilost splní ten dodavatel, který předloží:

-seznam významných dodávek v oblasti vzdělávání odpovídající předmětu zakázky v posledních třech letech s uvedením hodnoty a rozsahu zakázky

-přehled lektorského týmu, životopisy jednotlivých lektorů, ze kterých bude patrná lektorská praxe v minimální délce 5 let; seznam projektů, na kterých se podíleli, seznam firem, u kterých tato výuka probíhala;

-doklad (diplom, postačí jeho prostá kopie) prokazující skutečnost, že všichni lektoři lektorského týmu mají vysokoškolské vzdělání

 

Společná ustanovení kvalifikace:

-doklady dodavatel předkládá do nabídky v prostých kopiích, prokázat určitou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele), je možné.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel požaduje, aby nabídka účastníka byla předložena v následující struktuře:

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání není možné.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.

Nabídku doporučujeme včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázat do jednoho svazku a dostatečným způsobem zajistit proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem).

Doporučujeme, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené u fyzických osob uchazečem a u právnických osob bude potvrzené statutárním orgánem uchazeče dle způsobu podepisování za společnost zapsaným v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce.

Nabídka uchazeče musí plně respektovat podmínky stanovené ve výzvě k podání nabídek.

Nabídka uchazeče musí obsahovat všechny požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídek.

Uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž zadávacím řízení prokazuje způsobilost.

Zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla předložena v následující struktuře:

a) Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče, který bude podepsán

dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (příloha č. 1 ZD)

b) Doklady prokazující splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD)

c) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti

d) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů

e) Nabídková cena zpracována dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci

f) Představení uchazeče

g) Popis předmětu zakázky

h) Návrh řešení předmětu zakázky

i) Dva stejnopisy návrhu smlouvy o poskytování služeb (příloha č. 3 ZD), podepsané

oprávněnou osobou

j) Ostatní – zde uchazeč předloží dokumenty a uvede informace související s plněním

zakázky, které považuje za nezbytné sdělit.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek osobě, která je zmocněna k zastupování zadavatele v řízení a je zároveň kontaktní osobou, tj.: Mgr. Monika Jošková, mobil: +420 775 979 926, E-mail: joskova.monika@msvstudenka.cz. Žádost o písemné vysvětlení je potřeba zasílat písemně, nejlépe v elektronické formě na uvedený email. Všechna vysvětlení zadávacích podmínek včetně přesného znění požadavku, budou uveřejněna na portálu https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz. Z tohoto důvodu zadavatel vyzývá dodavatele, aby ve lhůtě pro podání nabídek obsah zakázky na portálu https://www.esfcr.cz/zadavaci-rizeni-opz průběžně sledovali.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1241110.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Modo Agency s.r.o., Nové sady 988/2, Brno 602 00, IČ 29310393

    Datum podpisu smlouvy: 28. 2. 2020

Datum ukončení: 28. 2. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 2. 2020
 
Aktualizováno: 2. 3. 2020