Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nájem školících prostor pro kurz ATLS 2021

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13791

Název zakázky: Nájem školících prostor pro kurz ATLS 2021

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 4. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sídlo zadavatele: Sokolská 581, Hradec Králové - Nový Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
 • Telefon: +420495831111
 • E-mail: fnhk@fnhk.cz

IČ zadavatele: 00179906

DIČ zadavatele: CZ00179906

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Vladimír Duchoň
 • Telefon: +420495832512
 • E-mail: vladimir.duchon@fnhk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
Oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové nebo elektronicky přes profil zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění školících prostor pro kurz „The Advanced Trauma Life Support®“ (dále jen „ATLS“), který bude probíhat v období od května 2021 do listopadu 2021 v Hradci Králové.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 173500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
květen 2021 až listopad 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Hradec Králové

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, přičemž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč vč. DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • V nabídce musí účastník doložit prosté kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, resp. způsobilosti.

   

  Splnění základní způsobilosti:

  Splnění základní způsobilosti prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka prokazující splnění základní způsobilosti, jehož vzor je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.

   

  Splnění profesní způsobilosti:

  Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží

  výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a
  doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Uvedeno v zadávací dokumentaci

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena musí být uvedena v Kč vč. DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu Ing. Vladimír Duchoň, oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin., nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky podané v elektronické podobě musí být podány prostřednictvím profilu zadavatele, dostupného z adresy https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 4. 2021
 
Aktualizováno: 16. 4. 2021