Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup 2 osobních vozidel pro terénní pracovníky DH Athelas

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13706

Název zakázky: Nákup 2 osobních vozidel pro terénní pracovníky DH Athelas

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 12. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie

Sídlo zadavatele: K. Čapka 589, 397 01 Písek

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Daniela Nechvátalová
 • Telefon: +420602125560
 • E-mail: nechvatalova@hospic-pisek.cz

IČ zadavatele: 03663353

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Samková Věra
 • Telefon: +420725757422
 • E-mail: samkova@hospic-pisek.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele - Domácí hospic Athelas, K. Čapka 589, 397 01 Písek

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks osobních automobilů pro potřeby terénních pracovníků Domácího hospice Athelas. Osobní automobily budou mít níže uvedené požadované technické parametry:

Typ: Osobní automobil combi nebo hatchback

Palivo: Benzín

Motor: 1,0 - 1,5,  max. 110 kW

Typ pohonu: 6 - stup.mech.

Objem kufru: min. 415l

Kola: min. 14" a max.17"

Počet dveří: 5

Počet míst: 5

Pneu: kola z lehké slitiny letní i zimními pneu

Rezervní kolo ocelové (neplnohodnotné)

Vyhřívané přední sedadla 

Parkovací senzory vzad

Barva vozu: základní

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 661156,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
120 kalendářních dní od podpisu Kupní smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
před budovou sídla zadavatele, K. Čapka 589, 397 01 Písek

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena (Hodnotit se bude celková nabídková cena v Kč bez DPH, a to tak, že jednotlivé nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší, přičemž nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.)

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Doklad o splnění základní způsobilosti – účastník prokáže čestným prohlášením, že jde o účastníka:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestní čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný daňový nedoplatek,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- který není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

 

Účastník předloží originál čestného prohlášení o tom, že splňuje základní způsobilost.

 

 

 • Doklad o splnění profesní způsobilosti

Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky, pokud je v něm/v ní účastník zapsán
Platný doklad o oprávnění k podnikání pro předmět činnosti relevantní s předmětem tohoto výběrového řízení, případně výpis ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v jednom originále v písemné listinné formě a bude zpracována v českém jazyce.

Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce (řádně zajištěné proti samovolnému otevření) s označením názvu veřejné zakázky a s uvedením výzvy „NEOTEVÍRAT“. Veškeré součásti nabídky musí být poskytnuty v jedné obálce. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Zadavatel doporučuje, aby všechny stránky nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou. Nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

Na obálce musí být uvedena adresa (včetně IČO), na níž je možné vyrozumět účastníka o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje účastníka, zejména obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka, příp. osoba oprávněná zastupovat účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem a zadavatelem, email a telefonní kontakt. Na uvedený e-mail mohou být zasílány dokumenty týkající se výběrového řízení.

Doklady či prohlášení musí být řádně podepsány oprávněnou osobou (osobami) účastníka v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Originál nebo úředně ověřená kopie plné moci pak musí být součástí nabídky.

 

Kupní smlouva

Účastník v nabídce doloží doplněný návrh kupní smlouvy (použije přílohu č. 1). Účastník pouze doplní požadované chybějící údaje a doplněnou Smlouvu, včetně přílohy, podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené kupní smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

 

Členění nabídky

Nabídku je doporučeno předložit v následující struktuře:

1)Krycí list nabídky

2)Požadované doklady prokazující splnění kvalifikace

3)Příp. doklad o zmocnění k podepsání nabídky (plná moc)

4)Závazný návrh kupní smlouvy vč. přílohy

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. Nabídková cena díla musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky a lze jí měnit jen za podmínek uvedených v uzavřené smlouvě.

V krycím listu nabídky bude nabídková cena uvedena v Kč (CZK) v členění:

- Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“),

- Sazba DPH, která se vztahuje k celkové nabídkové ceně (v %),

- Výše DPH,

- Nabídková cena včetně DPH.

Nabídkovou cenu je účastník povinen uvést v návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1) a dále v krycím listu nabídky – v členění dle této Výzvy. V případě rozporu bude rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu kupní smlouvy.

Nabídková cena musí být účastníkem garantována nejméně po dobu zadávací lhůty.

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny bez DPH pouze v následujících případech:

-Při rozšíření předmětu veřejné zakázky nad rámec původního zadání

Výše nabídkových cen bude posuzována ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, bude od účastníka vyžádáno písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li účastník písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li hodnotící komise či zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Požadavky a informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách této zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.Případné nejasnosti je nutné vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňuje účastníka požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky.Pokud bude účastník požadovat dodatečné (doplňující) informace nebo vysvětlení, zašle své dotazy písemnou formou na e-mail: samkova@hospic-pisek.cz. Písemné dotazy musí být zadavateli doručeny nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upozorňuje, že odpovědi na dotazy uveřejní na webové stránce – www.hospic-pisek.cz do 3 pracovních dní ode dne doručení dotazu. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby webové stránky ve svém vlastním zájmu sledovali. Účastníci jsou povinni seznámit se s případnými dodatečnými informacemi a zohlednit je v podané nabídce.Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

Platební doklad (faktura) bude vystaven po kompletním dodání předmětu této zakázky (automobilů) odpovědné osobě.

Faktura dodavatele musí být předložena ve 2 vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle platných předpisů o dani z přidané hodnoty a účetnictví a musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Faktura bude považována za uhrazenou v okamžiku, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu zadavatele.

Faktura bude obsahovat název a registrační číslo projektu „Přímá podpora pečujících na území MAS Střední Povltaví“, reg. č. projektu CZ.03.2.65/0.0./0.0./16_047/0014019.

Faktura dodavatele je splatná do 20 dnů od doručení zadavateli. Pokud však faktura nebude mít zákonem vyžadované náležitosti a zadavatel požádal dodavatele o její opravu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel, počíná lhůta splatnosti faktury běžet teprve dnem, kdy zadavatel obdržel bezchybnou fakturu. Zadavatel může o opravu faktury požádat i elektronickými prostředky.

Zadavatel bude moci od faktury dodavatele odečíst své splatné pohledávky za dodavatelem, které vzniknou v souvislosti s plněním podle této veřejné zakázky.

Platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč (CZK).

 • Záruční podmínky:

Záruční lhůta se požaduje 24 měsíců

 • Obchodní podmínky:

Účastník v nabídce doloží doplněný návrh kupní smlouvy (použije přílohu č. 1). Účastník vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (v návrhu smlouvy označeno jako: [doplní účastník]), a tutéž smlouvu použije jako součást nabídky.

 • Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou účastníci svou nabídkou vázáni) činí 3 měsíce a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 • Další podmínky a práva zadavatele:

-Vybraný účastník je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uveřejnění či odeslání oznámení o výběru dodavatele. Odmítne-li účastník uzavřít se zadavatelem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z hodnocení nabídek.

-Nedostatečná informovanost, mylné chápání zakázky, chybně navržená nabídková cena apod., neopravňuje zájemce požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení nabídkové ceny. Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu soutěžní lhůty změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky zadání, a to písemně všem zájemcům shodně, zveřejněním na webu zadavatele.

-Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a veřejnou zakázku zrušit a neuzavřít smluvní vztah se žádným se zájemců s tím, že případné neuzavření smluvního vztahu nebude druhou stranou sankcionováno.

-Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na zhotovitele v případě, že podané nabídky překročí předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky.

-Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost v případě, že se účastník dopustil v posledních 3 letech od zahájení výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se zadavatelem zadávané veřejné zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla k vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím. Postup analogický s ust. § 76 zákona (obnovení způsobilosti) se nepoužije.

-Náklady spojené s účastí v tomto výběrovém řízení nese každý účastník sám.

-V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

-Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

-Podané nabídky se účastníkům nevracejí.

-Zadavatel, s ohledem na předmět plnění, neorganizuje prohlídka místa plnění.

-Pokud zadávací dokumentace, obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, dále specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a pokud by toto vedlo ke zvýhodnění nebo naopak k vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných nebo lepších řešení.

-Dodavatel souhlasí s tím, že zajistí zveřejnění smlouvy včetně příloh v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

 

Účastník je povinen před podáním nabídky řádně tuto výzvu a zadávací dokumentaci prostudovat a řídit se zde stanovenými pokyny, termíny a specifikacemi. Pokud nabídka účastníka nebude obsahovat všechny náležitosti, požadované informace a dokumentaci a/nebo nebude plně odpovídat zadávacím podmínkám a/nebo nebude podána stanoveným způsobem ve stanoveném termínu, bude to mít za následek její vyřazení a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. Taktéž, bude-li nabídka účastníka obsahovat jakoukoliv výhradu účastníka vůči zadávacím podmínkám, bude to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 12. 2020
 
Aktualizováno: 15. 12. 2020