Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup rekvalifikačních kurzů Startovacího centra Olomouce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13577

Název zakázky: Nákup rekvalifikačních kurzů Startovacího centra Olomouce

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 8. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Sdružení EDUKOL, z.s.

Sídlo zadavatele: Křemelná 30, 783 36, Křelov – Břuchotín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Chudoba
 • Telefon: +420774493055
 • E-mail: tomas@edukol.cz

IČ zadavatele: 22729615

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Tomáš Chudoba
 • Telefon: +420774493055
 • E-mail: tomas@edukol.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 9. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Wellnerova 20, 779 00, Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky (dále také jen „zakázka“) je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě uzavřených smluv s dodavatelem na každou část zakázky specifikované v příloze č. 1 této výzvy.

Zakázka je rozdělena do 20-ti níže uvedených částí odpovídajícím jednotlivým rekvalifikačním programům. Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části zakázky (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí zakázky).

Kód předmětu zakázky dle číselníku CPV: 80000000-4 Vzdělávání a školení

 

Profesní kvalifikace úplné

Část 1. Kosmetička

Část 2. Pedikérka a nehtová designérka

Část 3. Manikérka a nehtová designérka

Část 4. Sportovní masáž

Část 5. Asistent/ka, sekretář/ka

Část 6. Složitá obsluha hostů

Část 7. Příprava teplých pokrmů

Část 8. Strážný

Část 9. Chůva pro děti předškolního věku

 

Rekvalifikační programy realizované bez vazby na profesní kvalifikaci (tzv. čisté rekvalifikace)

Část 10. Obsluha osobních počítačů

Část 11. Pracovník grafického studia

Část 12. Obsluha VZV (volantový do 5 t)

Část 13. Účetnictví

Část 14. Řidičský průkaz – sk. B

Část 15. Řidičský průkaz – RB/C

Část 16. Řidičský průkaz – RB/D

Část 17. Průkaz profesní způsobilosti řidiče (skupiny C, C+E, D+E)         

Část 18. Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Část 19. Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Část 20. Kurz pro asistenty pedagoga

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200020,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Září 2020 – Prosinec 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Olomouc, Přerov, Prostějov, Šternberk, Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že předmět plnění této zakázky je dle § 51 ve spojení s § 57 zákona č. 235/2008 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění osvobozen od DPH bez nároku na odpočet.

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše, jež je uvedena v čl. 8. odst. 8.1 návrhu smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů -  obchodních podmínkách, jež tvoří přílohu č. 2 Výzvy.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením čestného prohlášení dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 této výzvy.

Ke splnění podmínek profesní způsobilosti zadavatel požaduje předložení prostých kopií:

výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, výpisu z živnostenského rejstříku, ze kterého vyplyne, že dodavatel je držitelem živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ dokladů, že je dodavatel odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to doklady prokazující, že dodavatel je subjektem uvedeným v ustanovení § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a je oprávněn provádět rekvalifikaci u všech rekvalifikačních programů uvedených v té části zakázky, pro kterou podává nabídku. V případě rekvalifikačních programů realizovaných v návaznosti na profesní kvalifikaci dodavatel zároveň předloží příslušné rozhodnutí o autorizaci vydané autorizujícím orgánem podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel tedy doloží:

rozhodnutí o akreditaci nebo zřizovací listinu školy, kde je uvedeno zajištění výuky pro předmětný rekvalifikační kurz, a rozhodnutí o autorizaci pro profesní kvalifikaci, rozhodnutí o akreditaci nebo zřizovací listinu školy, kde je uvedeno zajištění výuky pro předmětný rekvalifikační kurz;

Doklady prokazující základní způsobilost a profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části profesní způsobilosti požadované zadavatelem, může tyto části prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 • doklady prokazující splnění profesní způsobilosti dle této výzvy jinou osobou,
 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 • čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou této výzvy jinou osobou a
 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek dle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění podmínek základní způsobilosti dle této výzvy a podmínek profesní způsobilosti této výzvy každý samostatně.
Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČO, DIČ, telefon,  e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky), případně URL adresu – viz příloha č. 3 zadávací dokumentace.
Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí plně akceptovat text obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy, a nelze se od nich odchýlit (dodavatel pouze vyplní vyznačené části návrhu smlouvy - obchodních podmínek, popřípadě dle poznámek a pouze v jejich rozsahu návrh smlouvy vhodně upraví). Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky účastníka zadávacího řízení. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Budou-li součástí smlouvy přílohy, které jsou zároveň některým z dokumentů uvedeným v nabídce uchazeče, budou tyto přílohy přiloženy ke smlouvě až při podpisu této smlouvy, tzn. nemusí být duplicitně přílohou návrhu smlouvy.

Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem nebo zákonem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace.

Nabídka bude předložena v českém jazyce. K dokladům a listinám předloženým v jiném než českém jazyce musí být připojen jejich překlad do českého jazyka. Podmínka překladu dle přecházející věty se netýká dokladů týkajících se reklamních prospektů. Povinnost přiložit překlad do českého jazyka se také nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

Zadavatel doporučuje předložení nabídky ve dvou vyhotoveních: v jednom originále a v jedné kopii v písemné formě označených „ORIGINÁL NABÍDKY“ a „KOPIE NABÍDKY. Nabídky nebudou přijímány elektronickými prostředky – elektronickou cestou.
Účastník zadávacího řízení jako součást své nabídky přiloží do obálky digitální datový nosič s návrhem smlouvy (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt *.rtf či jiným s předchozími kompatibilním). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou návrhu smlouvy je rozhodující písemný návrh smlouvy.

Dodavatel je povinen ve své nabídce předložit Seznam poddodavatelů veřejné zakázky, pokud mu jsou známi a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit. K tomuto účelu dodavatel využije jako vzor přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Pro vyloučení pochybností zadavatel upřesňuje, že se do Seznamu poddodavatelů veřejné zakázky (Příloha č. 5) uvádí také jiné osoby dle této výzvy. Pokud bude dodavatel plnit předmět zakázky sám, uvede to ve své nabídce formou čestného prohlášení a přílohu nevyplňuje.
Pokud podává nabídku více účastníků zadávacího řízení společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. Nabídka účastníka zadávacího řízení nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje nabídku uchazeče zajistit způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy.
Zadavatel doporučuje všechny listy nabídky včetně příloh řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou. Zadavatel doporučuje uchazeči ve své nabídce použít toto pořadí dokumentů:

 1. Krycí list nabídky, jehož součástí je rovněž prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného uchazeče o tuto zakázku, kterým je prokazována kvalifikace.
 2. Čestné prohlášení o splnění podmínek základní způsobilosti,
 3. Doklady o splnění podmínek profesní způsobilosti,
 4. Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou,
 5. Seznam poddodavatelů veřejné zakázky, případně čestné prohlášení o samostatné realizaci zakázky
 6. Elektronická verze nabídky v rozsahu minimálně: návrh smlouvy o realizaci rekvalifikačních kurzů

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Nabídkovou cenou se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí jednotková cena za zajištění realizace rekvalifikace pro jednu (1) osobu, a to v rámci té části, na kterou dodavatel podává nabídku.
 • Nabídková cena každé části zakázky bude předložena jako jednotková cena nejvýše přípustná a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s kompletní realizací předmětu té části zakázky, na kterou dodavatel podává nabídku. Nabídková cena bude uvedena v korunách českých.
 • Nabídková cena bude uvedena také na krycím listu nabídky – vždy samostatně pro každou část, viz příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku a to buď na všechny části zakázky nebo jen na některé části zakázky nebo jen na jednu část zakázky.Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje splnění kvalifikace.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek vždy na elektronickou adresu tomas@edukol.czZadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek do 2 pracovních dnů po doručení žádosti o vysvětlení. Vysvětlení zadávacích podmínek v anonymizované verzi zadavatel zveřejní na webu esfcz.cz pod identifikací vyhlášené zakázky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Počítačová služba s.r.o., Stupkova 413/1a, 77900 Olomouc, IČ: 25884735

  Datum podpisu smlouvy: 16. 3. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Josef Daníček - SILEX Olomouc, Družstevní 43, 779 00 Olomouc, IČ: 63315891

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vzdělávací institut, spol. s r.o., Vápenice2980/7, 796 01 Prostějov, IČ: 13692020

  Datum podpisu smlouvy: 18. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): NICOM, a.s., Smetanova 341/3, 602 00 Brno,IČ: 26226375

  Datum podpisu smlouvy: 18. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Akreditované Školicí středisko a autoškola Ing.Zdeněk Havala, Trusovická 695, 783 14Bohuňovice, IČ: 73885835

  Datum podpisu smlouvy: 25. 1. 2021

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): SEDUCA-CZE s.r.o., Dolní Rožínka 140, 592 51Dolní Rožínka, IČ: 01470906

  Datum podpisu smlouvy: 18. 1. 2021

Zrušené části zakázky: Zadavatel zrušil část 13. Účetnictví výše uvedené zakázky z důvodu dle kap. 20.10.2 písm. a) Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, tedy z důvodu, že v průběhu výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval.

Datum ukončení: 16. 3. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 8. 2020
 
Aktualizováno: 16. 3. 2021