Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nákup užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10956

Název zakázky: Nákup užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Twin Catering, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Dělnická 235, Kladno 272 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jakub Knězů

IČ zadavatele: 04562275

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Jakub Knězů
  • Telefon: +420602344009
  • E-mail: jakub.knezu@etincelle.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 2. 2017 11:00

Místo pro podání nabídek:
Dělnická 235, Kladno 272 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho (1) ks užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Výzvy. Zadavatel v technické specifikaci použil popisy a technické názvy, které jsou mu známy.

Náklady na kompletní dodávku předmětu plnění veřejné zakázky odpovídající veškerým výše uvedeným požadavkům musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 790000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
90 dní od podpisu smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Dělnická 235, Kladno 272 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

i)Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

ii)Vybrána bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

V případě rovnosti cen bude vybrána nabídka losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění:

a) základních kvalifikačních předpokladů předložením originálu čestného prohlášení, které tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Prohlášení musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

b) profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů prokázání kvalifikace v prosté kopii.

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

(i) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

(ii) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu Veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena písemně v listinné podobě, v českém jazyce, v 1 originále a 1 kopii na datovém nosiči CD/DVD.

Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Uchazeč společně s nabídkou předloží návrh smlouvy (ve dvou vyhotoveních), podepsaný statutárním orgánem uchazeče či osobou k tomu zmocněnou na základě plné moci či interního předpisu. Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče potvrzené statutárním zástupcem uchazeče, které stanoví celkový počet listů v nabídce, a to včetně listů neočíslovaných.

Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla předložena v následující struktuře:

1) Krycí list nabídky zpracovaný v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 2 Výzvy.

2) Celková nabídková cena zpracovaná v souladu s touto Výzvou.

3) Dokumenty a prohlášení k prokázání kvalifikace.

4) Obsah nabídky - technický popis nabízeného plnění (kompletní technickou dokumentaci nabízeného vozidla).

5) Jedná-li za uchazeče zmocněnec na základě plné moci nebo jinak pověřená osoba, platná plná moc, a to v originále nebo v úředně ověřené kopii nebo příslušné pověření, ze které bude vyplývat oprávnění návrh kupní smlouvy za uchazeče uzavřít.

6) Návrh kupní smlouvy /ve dvou vyhotoveních/ na plnění veřejné zakázky, který bude odpovídat návrhu kupní smlouvy obsaženému v Příloze č. 3 Výzvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče; zadavatel zdůrazňuje, že uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat návrh kupní smlouvy na jiných, než výslovně označených místech pro doplnění.

7) Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Nabídková cena musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou nelze překročit nebo měnit. Nabídková cena bude uvedena na Krycím listu (Příloha č. 2 Výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Nákup užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka musí být podepsána uchazečem či osobou oprávněnou zastupovat uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Nabídky doručené jako druhé a další v pořadí budou z hodnocení vyloučeny.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace spolu se zněním dotazu nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti a tyto informace současně uveřejní na všech místech, kde byla tato zakázka uveřejněna, tj. např. na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz zadávací dokumentace včetně příloh.

Zadávací řízení se řídí:
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s příslušnými ustanoveními metodického pokynu pro zadávání zakázek Operačního programu Zaměstnanost.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Smažík, s.r.o., Slánská 111, Kladno 272 01, 62955314

    Datum podpisu smlouvy: 15. 5. 2017

Datum ukončení: 15. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 2. 2017
 
Aktualizováno: 22. 5. 2017