Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Nová zkouška svářeče

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11225

Název zakázky: Nová zkouška svářeče

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 6. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KORAMEX a.s.

Sídlo zadavatele: Pražská 268, 342 01 Sušice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Ladislav Michálek
  • Telefon: +420602458844
  • E-mail: michalek@koramex.cz

IČ zadavatele: 00117366

DIČ zadavatele: CZ00117366

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Josef Sýkora
  • Telefon: +420733174053
  • E-mail: josef.sykora@koramex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 6. 2017 14:30

Místo pro podání nabídek:
KORAMEX a.s., Pražská 268, 342 01 Sušice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Svářečský kurs I

Výuka 64 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 7. 2017 – 31. 10. 2017

Předpokládaná cena: 22.000,- Kč

Svářečský kurs II

Výuka 48 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 7. 2017 – 31. 10. 2017

Předpokládaná cena: 16.000,- Kč

Svářečský kurs III

Výuka 16 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 9. 2017 – 31. 10. 2017

Předpokládaná cena: 6.000,- Kč

Svářečský kurs IV

Výuka 48 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017

Předpokládaná cena: 16.000,- Kč

Svářečský kurs V

Výuka 8 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 9. 2017 – 30. 11. 2017

Předpokládaná cena: 3.000,- Kč

Svářečský kurs VI

Výuka 32 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 7. 2017 – 31. 10. 2017

Předpokládaná cena: 11.000,- Kč

Svářečský kurs VII

Výuka 48 hodin (1 hodina a 60 min)

Závěrečná zkouška: 8 hodin

Počet zapojených zaměstnanců: 1

Předpokládaný termín realizace: 1. 7. 2017 – 31. 10. 2017

Předpokládaná cena: 16.000,- Kč

 

Rozpis a specifikace jednotlivých kurzů tvoří přílohu č. 3 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 90000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.7.2017 - 30.11.2017

Místo dodání / převzetí plnění:
KORAMEX a.s., Pražská 268, 342 01 Sušice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nejnižší nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku

doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

čestné prohlášení dodavatele, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (viz příloha č. 2, vyplní dodavatel)

předložením výpisu z evidence rejstříku trestů statutárního zástupce dodavatele

Dodavatel předloží požadované doklady v podobě kopií, vítězný dodavatel předloží při podpisu smlouvy originály požadovaných dokumentů. Požadované dokumenty nesmí být při předložení nabídky starší tří měsíců.

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (dle téhož zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě. Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Obchodní podmínky a další požadavky zadavatele jsou uvedeny ve smlouvě o dílo, která tvoří přílohu 1 k této výzvě. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník uvede celkovou nabídkovou cenu za všechny kurzy dohromady, a dále v následujícím členění: detailní položková cenová nabídka pro jednotlivé vzdělávací aktivity dle jednotlivých kurzů I. až VII.

 

Všechny uváděné ceny budou uvedeny v české měně nebo v EUR v členění: cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a cena včetně DPH. Nabídky v EUR (či jiné cizí měně) budou přepočteny kurzem ČNB platným k poslednímu dni lhůty pro podávání nabídek.

 

Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat, lze ji navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 

Další požadavky na zpracování nabídky

Další požadavky zadavatele se řídí smlouvou o dílo, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Dodavatel je povinen podepsat návrh této smlouvy.

 

Závěrečná ustanovení zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na:  

ověření veřejně dostupných údajů o uchazeči

zrušení výběrového řízení dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pravidel a to až do podpisu smlouvy o dílo

neuzavření smlouvy s žádným z uchazečů v případě nepřidělení dotace

dotazy došlé jinou formou než e-mailem neodpovídat.

 

Zadavatel nehradí náklady vzniklé uchazečům s vypracováním nabídky. Zadavatel nepřipouští jiné varianty nabídky. Otevírání a hodnocení nabídek je neveřejné. Předložené nabídky zadavatel nevrací. Nabídky doručené po termínu nebudou do výběrového řízení přijaty.

Podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Předložení pouze jedné nabídky, která neodpovídala zadávacím podmínkám - byla nekompletní

Datum ukončení: 27. 6. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 6. 2017
 
Aktualizováno: 28. 6. 2017