Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborná jazyková výuka

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11651

Název zakázky: Odborná jazyková výuka

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 9. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: TAJMAC-ZPS, a.s.

Sídlo zadavatele: tř. 3. května 1180, Zlín, Malenovice, PSČ 763 02

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Michele William Taiariol
  • Telefon: +420577532900
  • E-mail: mtajariol@tajmac-ps.cz

IČ zadavatele: 26215578

DIČ zadavatele: CZ26215578

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Petr Goiš
  • Telefon: +420577533300
  • E-mail: pgois@tajmac-zps.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
TAJMAC-ZPS, a.s., personální odbor, přístavek SŠL budova č.4., 4 etáž, dveře č.405

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. v anglickém, německém, ruském jazyce se zaměřením na obchodní a technickou komunikaci.

Zakázka na jazykové vzdělávání má 3 dílčí plnění:

Dílčí plnění č.1 – Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce
Dílčí plnění č.2 – Odborná jazyková výuka v německém jazyce
Dílčí plnění č.3 – Odborná jazyková výuka v ruském jazyce

Dílčí plnění č.1: - odborná jazyková výuka v anglickém jazyce

Obchodní AJ1:

Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce – obchodní AJ1 je určena pro 13 zaměstnanců společnosti (rozdělené na 4 skupiny), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Obchodní AJ2:

Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce – obchodní AJ2 je určena pro 10 zaměstnanců společnosti (rozdělené na 4 skupiny), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Technická AJ1:

Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce – technická AJ1 je určena pro 23 zaměstnanců společnosti (rozdělené na 5 skupiny), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Technická AJ2:

Odborná jazyková výuka v anglickém jazyce – technická AJ2 je určena pro 19 zaměstnanců společnosti (rozdělené na 4 skupiny), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Požadovaný obsah školení je uveden v příloze č. 2

Dílčí plnění č.2: - odborná jazyková výuka v ruském jazyce

Ruský jazyk:

Odborná jazyková výuka v ruském jazyce je určena pro 5 zaměstnanců společnosti (v jedné skupině), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Požadovaný obsah školení je uveden v příloze č. 3

Dílčí plnění č.3 - odborný jazyková výuka v německém jazyce

Německý jazyk:

Odborná jazyková výuka v německém jazyce je určena pro 7 zaměstnanců společnosti (v jedné skupině), pro každého studenta v celkovém rozsahu 46 hodin (44 hodin výuka a 2 h závěrečná zkouška). 1 vyučovací hodina kurzu je v délce 60 minut. Předpoklad je výuka týdně 2 x 60 min.

Požadovaný obsah školení je uveden v příloze č. 4

Předpokládané zahájení výuky je od 11/2017 do 4/2018, s tím že výuka nebude probíhat v době státních svátků. Zadavatel si vymezuje právo nařídit studijní volno ve výjimečných případech, např. při neúčasti většiny účastníků kurzu z důvodu dovolených nebo nepředvídatelných událostí. Za nepředvídatelnou událost je považována, např. nemožnost se dopravit do zaměstnání z důvodu přírodní katastrofy.

Výuka bude probíhat v prostorách společnosti TAJMAC-ZPS, a.s. v místnostech, které budou pro jazykové kurzy vyčleněny. Prostory pro vzdělávání v jazykové výuce jsou k dispozici zdarma.

Každý kurz bude ukončen závěrečným testem a bude vydán certifikát o absolvování kurzu.

Pro bezproblémovou realizaci výuky dále požadujeme koordinátora jazykové výuky, který bude zajišťovat hladký průběh kurzů.

Výuka bude probíhat dle harmonogramu vytvořeného na základě dohody s vybraným dodavatelem v pracovní dny vždy od 13:00 do 15:00. Předpokladem pro plnění je výuka týdně 2 x 60 min.

Bližší specifikace je uvedena v přílohách.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 526000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
od 11/2017 do 04/2018, max. 6 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
TAJMAC-ZPS, a.s., tř. 3. května 1180, Zlín, Malenovice, PSČ: 763 02

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzovány a hodnoceny budou nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a podány kvalifikovanými dodavateli. Hodnocení nabídek je stejné pro každé dílčí plnění.

 

Nabídky se budou hodnotit dle níže uvedených hodnotících kritérií:

Celková nabídková cena bez DPH – váha 60%
Kvalita realizace vzdělávacího kurzu - váha 40%

 

Kritérium 1: Celková nabídková cena bez DPH - váha 60%:

Bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

Celkovou nabídkovou cenou se rozumí pro účely porovnání nabídek celková cena bez DPH za celý předmět daného dílčího plnění.

Jedná se o číselné dílčí hodnotící kritérium, v rámci, něhož nejvýhodnější nabídka, tj. nejnižší nabídkovou cenou získá 100 bodů.

Další hodnocené nabídky získají takovou hodnotu, která vznikne násobkem sta a poměru hodnoty nejvýhodnější (nejnižší) nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Výpočet bude proveden následovně:

 

                        Nejvýhodnější (nejnižší) cena

Počet bodů = -------------------------------------------  x 100

                        Cena hodnocené nabídky

 

Počet bodů se následně vynásobí vahou daného hodnotícího kritéria (tj.60%)

 

Hodnocení bude prováděno bodovací metodou v souladu s uvedenými dílčími kritérii hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětu nabídky v rámci dílčího kritéria. Bodové hodnoty přiřazené v rámci jednotlivých kritérií budou násobeny příslušnou váhou.

 

Kritérium 2: Kvalita realizace vzdělávacího kurzu - váha 40%:

Metody a formy výuky s upřednostněním praktického využití a zajištění přenosu získaných dovedností do praxe.

Toto hodnotící kritérium se skládá z následujících sub kritérií vyjadřující kvalitativní vlastnosti nabízených služeb.

50% Použité techniky a metody výuky, které obsahují interaktivity a modelují realitu denní praxe.
50%  Evaluace kvality dodaného vzdělávání a návrh, konkrétní zpětné vazby účastníka kurzu.

Vyhodnocení kvality nabídek:

Jako nejlepší bude hodnocena ta nabídka, ve které bude uchazečem nejefektivněji navržena realizace vzdělávacích kurzů se zaměřením na:

K jednotlivým kritériím bude přidělená dle kvality zpracování níže uvedená bodová struktura.

Použité metody a techniky výuky
Způsobu evaluace a podávání zpětné vazby

Použité techniky a metody výuky

Nabídka a zařazení technik a metod vzdělávání do programu výuky: 0-15 bodů
Interaktivní činnosti, aktivity, které podporují efektivní učení/zapamatování probírané látky: 0-15 bodů
Činnosti, aktivity, které budou využitelné či přímo aplikovatelné v praxi: 0-20 bodů

Způsob evaluace a podávání zpětné vazby

Způsob hodnocení školení (evaluace): 25 bodů
Navržené zpětné vazby a jejich dopad do praxe: 25 bodů

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady

Způsob prokázání splnění požadavků uchazečem:

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení uchazeče o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Dále předloží čestná prohlášení o bezúhonnosti uchazeče (fyzické osoby) či statutárního orgánu uchazeče (právnické osoby).

Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č.1 Základní kvalifikační předpoklady, této výzvy. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče.

Profesní kvalifikační předpoklady

Způsob prokázání splnění požadavků uchazečem:

Uchazeč dokládá kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90kalendářních dnů. Dále uchazeč dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Tímto dokladem může být kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu.

Uchazeč doloží seznam lektorů prostřednictvím, kterých bude vzdělávání zajištěno. Požadavky na kvalifikaci lektorů budou minimálně na referenční úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro uvedené jazyky v dílčích plněních.U rodilého mluvčího je automaticky předpokládaná jazyková úroveň C2. Uchazeč  doloží profesními životopisy lektorů.

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a písemného vysvětlení nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Podání nabídek emailem není možné.

Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů. Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.

Zadavatel doporučuje podání nabídky v nerozebíratelném provedení, resp. zajištěnou proti manipulaci s jednotlivými listy nabídky (kroužková vazba, spojení listů nabídky provázkem, sešití sponou s nálepkou s nezaměnitelným razítkem uchazeče apod.). Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslované v nepřerušené vzestupné řadě.

Uchazeč předloží písemnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním:

1. Obsah nabídky s uvedením kapitol nabídky a seznamu příloh nabídky:

2. Doklady prokazující základní požadavky na prokázání kvalifikace uvedené v Příloze č.1)
3. Krycí list nabídky (dle vzoru v Příloze č. 5)
4. Doklady k prokázaní kvalifikačních předpokladů lektorů
5. Další dokumenty uchazeče na základě uvážení vhodnosti pro jejich doložení uchazečem.

Nabídka bude uložena v řádně uzavřené obálce. Obálka bude opatřena podpisem, nebo razítkem tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození těchto ochranných prvků. Obálka bude označena názvem výběrového řízení, názvem dílčího plnění, pro kterou je nabídka podána a nápisem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být uvedena celá adresa zadavatele uchazeče.

Pokud uchazeč podává nabídku pro více dílčích plnění zakázky, může nabídku doručit v jedné společné obálce, vždy ale označené, pro jaké dílčí plnění je nabídka podána.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč a bude rozčleněna na cenu bez DPH, s DPH a samotné DPH. Pro hodnocení bude relevantní celková cena bez DPH.

Cena musí být platná a závazná po celou dobu plnění zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude předložena v jednom originále v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení, názvem dílčího plnění, pro kterou je nabídka podána a textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musí být podepsány statutárním zástupcem uchazeče oprávněným jednat za uchazeče dle obchodního rejstříku či obdobné evidence nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Pokud bude uchazeče zastupovat zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále, nebo úředně ověřená kopie.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti a budou zveřejněny na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení předmětu zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Účastník může předložit nabídku na jedno dílčí plnění nebo na všechny dílčí plnění zakázky., přičemž každé z dílčích plnění bude mít stanovené samostatné hodnocení.

Dle §2e zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (verze 6, ze dne 26. 4. 2017), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 480700.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lingua, spol, s.r.o, Nám. T.G. Masaryka 2433, 76001 Zlín, IČO 25309455, Mgr. Hana Dynková

    Datum podpisu smlouvy: 17. 10. 2017

Datum ukončení: 17. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 9. 2017
 
Aktualizováno: 25. 10. 2017