Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné školení klíčových zaměstnanců spol. MITAS a.s. v oblasti kvality

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12511

Název zakázky: Odborné školení klíčových zaměstnanců spol. MITAS a.s. v oblasti kvality

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 9. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s.

Sídlo zadavatele: Švehlova 1900/3, 106 00 Praha - Záběhlice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Eva Čechová
 • Telefon: +420734872473
 • E-mail: Eva.cechova@trelleborg.com

IČ zadavatele: 00012190

DIČ zadavatele: CZ00012190

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Eva Čechová
 • Telefon: +420734872473
 • E-mail: Eva.cechova@trelleborg.com

Lhůta pro podání nabídek: 8. 10. 2018 11:30

Místo pro podání nabídek:
Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., ul. Šedesátá 5638, 762 02 Zlín.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem vzdělávací aktivity je doplnit 11 klíčovým zaměstnancům společnosti Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. odborné znalosti a dovednosti z oblasti kvality tak, aby byli v rámci svého pracoviště schopni nastavit, udržet a postupně navyšovat kvalitu ve výrobě v souladu s požadavky nových norem ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016, zvyšujícími se požadavky jejich zákazníků z oboru automotive, a současně s požadavky Skupiny Trelleborg vydefinovaných v programu „Manufacturing Excellence“.

 

Vzdělávací aktivita je určena pro 11 zaměstnanců společnosti, vzdělávání by mělo probíhat v rámci jedné skupiny. Pro každého zaměstnance je školení naplánováno v rozsahu 48 hodin z toho 46 hodin teoretická výuka a 2 hodiny závěrečný pohovor. Výuková hodina činí 60 minut. Jedná se o neakreditovanou vzdělávací aktivitu.

 

Předpokládá se, že školicí den činí 8 vyučovacích hodin, celková délka kurzu tedy bude činit 6 dnů. V rámci školicího dne se předpokládá 30 min. přestávka na oběd, která není součástí vyučovacích hodin.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění, zejména pak odměna lektora, cestovné lektora, stravné lektora a ubytování lektora, školící pomůcky, materiály či prezentační technika apod. Součástí nabídkové ceny není občerstvení pro školené osoby.

 

Zadavatel zajistí školicí místnost, ve které bude k dispozici dataprojektor, plátno a flipchart.

 

V příloze č.3 s názvem Specifikace předmětu zakázky – obsah školení je uveden požadovaný obsah školení.

 

OBSAH VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

 

Obsah školení byl navržen na míru potřebám společnosti Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s. i jejich zaměstnanců, a zahrnuje tyto oblasti:

 

Nové požadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016

Seznámení se vstupy managementu MITAS a programem „Manufacturing Excellence“

Seznámení s výsledky přechodové analýzy

Seznámení s výsledky auditů mateřské společnosti

Požadavky ISO 9001:2015 a IATF 16949:2016 ovlivňující - kvalitu, dodání, efektivitu, bezpečnost

Analýza (interní audit), priority zlepšování a implementace

Požadavky zákazníka a ošetření rizik (priority):

 • Specifické požadavky zákazníků (CSR)
 • Procesy a rizika - ISO a IATF vers. MITAS
 • Audity a management rizik

Praktický nácvik FMEA (Analýza možných chyb a jejich důsledků) + akční plán:

 • FMEA v systémech zabezpečování kvality, příklady
 • Cíle a definice FMEA
 • FMEA procesu a návrhu. Systémová FMEA
 • Postup při aplikaci FMEA. Popis procesů/výrobků, možné chyby, důsledky chyb, priority, možnosti odhalení
 • Určení míry rizika
 • Stanovení nápravných opatření a měření jejich účinnosti
 • Praktický postup využití FMEA v organizaci, akční plán

Nástroje pro využití k zajištění - kvality, dodání, efektivity a bezpečnosti + Core Tools - APQP, PPAP, SPC, MSA, 5S:

 • Přehled nástrojů pro využití k zajištění - kvality, dodání, efektivity a bezpečnosti
 • Core Tools - základní seznámení, možnosti využití, přínosy
 • APQP - pokročilé plánování kvality výrobku (zásady pro plánování a definování, návrh a vývoj produktu, procesu, validace produktu a procesu, metodika plánu kontroly a řízení)
 • PPAP - schvalování dílů do výroby (orientace v požadavcích na schvalování dílů do výroby, postup oznámení a předložení zákazníkovi, vedení dokumentace a záznamů o schvalování dílů)
 • SPC - statistické řízení procesů (proměnlivost procesů a její příčiny, vhodný regulační diagram, stanovení způsobilosti procesů v jednoduchých i složitějších situacích 
 • MSA - analýza systému měření (princip analýzy měřícího systému, opakovatelnost reprodukovatelnost měření, princip ANOVA, analýzy měřícího systému pro atributivní měření, analýza měřícího systému s atributivním hodnocením spojité veličiny)
 • Metoda 5S (základní principy a přínos 5S, metoda 5 kroků, jak uspořádat pracoviště a standardizovat menší nebo základní činnosti v rámci organizace)

Vytvoření akčních plánů pro zúčastněné a stanovení prvních kroků pro jejich implementaci

Interní audit:

 • Audit dle ISO 19011 (iniciace, příprava a plánování, realizace, poauditní činnosti)
 • Typické neshody při auditu

Zkušenosti z auditů – výrobkové, systémové, procesní

Závěrečný pohovor

 

Nabídka účastníka musí obsahovat všechna uvedená témata školení v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některá témata nebo pouze části.

 

Uchazeč, který bude na základě výběrového řízení vybrán pro realizaci vzdělávací aktivity, vydá účastníkům kurzu Potvrzení o absolvování. Zároveň je tento uchazeč povinen vést evidenci docházky a výuky a připravit závěrečný protokol o průběhu vzdělávací aktivity

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 102000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
prosinec 2018 – duben 2019 (Vzdělávací aktivity budou po celou dobu realizovány dle harmonogramu a možností zadavatele. Konkrétní termíny školení budou sjednány v harmonogramu dle dohody mezi vítězným uchazečem a zadavatelem. Harmonogram bude přílohou smlouvy mezi uchazečem a zadavatelem.)

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude probíhat na adrese: Trelleborg Wheel Systems Czech Republic, a.s., tř. Tomáše Bati 1740, 765 02 Otrokovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Posuzovány a hodnoceny budou nabídky doručené v řádné lhůtě, které budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami a podány kvalifikovanými uchazeči.

Nabídky se budou hodnotit dle níže uvedených hodnotících kritérií:

Nabídková cena bez DPH – váha 40 %
Úroveň nabízeného plnění – váha 60 %

 

Přesnou specifikaci pravidel pro hodnocení nabídek najdete ve Výzvě k podání nabídek, která je přílohou tohoto vyhlášení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Přesné znění požadavků na prokázání kvalifikace dodavatele vizte ve Výzvě k podání nabídek v příloze. 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

 • Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o uchazeči: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.
 • Krycí list nabídky (příloha č. 1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci.
 • Specifikace předmětu plnění (příloha č. 3) – obsah vzdělávací aktivity podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
 • Doklady o prokázání Základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 Čestné prohlášení) –
 • Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů
 • Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů
 • Uchazeč předloží detailní návrh vedení výuky vzorového tématu: Praktický nácvik FMEA (Analýza možných chyb a jejich důsledků) + akční plán v časové dotaci minimálně 16 hodin. Dokument nesmí přesáhnout maximální rozsah 4 strany A4.
 • Plná moc – Uchazeč doloží plnou moc pouze v případě, že budou Doklady o prokázání kvalifikace podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

Uchazeč může k nabídce předložit i další dokumenty jako je např. ukázka vzdělávacích materiálů atp.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení uvedena v českých korunách a je závazná pro uzavření smlouvy. 

Celková nabídková cena bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je uchazeč neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění vzdělávacích aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování vzdělávací aktivity.

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravenou podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Certifikát prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů lze předložit také v cizím jazyce. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky.Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky pro kterou je nabídka podána a zároveň nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“, vzor je uveden níže: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“„Odborné školení klíčových zaměstnanců spol. MITAS a.s. v oblasti kvality“Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka bude dodána poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu Trelleborg Wheel Systems Czech Republic a.s., ul. Šedesátá 5638, 762 02 Zlín. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky je možné nabídky doručit v pracovní dny od 8:00 – 11:30 hod, do kanceláře personálního oddělení.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného ve výzvě.
 • Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 • Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky bude probíhat pouze a jedině písemnou formou (vč. Komunikace e-mailem) prostřednictvím kontaktní osoby pro výběrové řízení, a to pouze v českém jazyce.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uvedené uchazeči v nabídkách a případně požádat o jejich upřesnění.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8 s účinností od 25.5.2018), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 100800.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): CE-PA, spol. s r.o., Trojická 1910/7, 128 00 Praha - Nové Město, IČ: 02229919

  Datum podpisu smlouvy: 21. 11. 2018

Datum ukončení: 21. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 9. 2018
 
Aktualizováno: 22. 11. 2018