Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky I.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12901

Název zakázky: Odborné školení Pneumatická schémata a prvky I.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 8. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: ELTEP s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nerudova 1034,537 01 Chrudim

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Libor Novotný - jednatel
 • Telefon: +420777910563
 • E-mail: info@eltep.cz

IČ zadavatele: 27507301

DIČ zadavatele: CZ27507301

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Štěpánka Stryková
 • Telefon: +420777910572
 • E-mail: s.strykova@eltep.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 8. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ELTEP s.r.o., Nerudova 1034, 537 01 Chrudim

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem zakázky je školení pro dva zaměstnance v problematice: pneumatiky

Obsahem školení bude získat základní znalosti v oblasti pneumatiky a diagnostiky, naučit se znát a pracovat s:

 • vlastnostmi stlačeného vzduchu a jeho úprava,
 • konstrukcemi a principy činnosti pneumatických prvků,
 • pneumotory, ventily,
 • pomocnými zařízeními jako jsou tlumiče, filtry, maznice,
 • schématickými značkami, základními zapojeními a navrhovat jednoduchá schémata zapojení,

Dále pak to bude:

 • čtení a interpretace rozsáhlých schémat zapojení,
 • modulární a kompaktní řešení obvodů,
 • instalace doplňkových funkcí,
 • systematická analýza chyb,
 • samostatné vyhledávání a odstraňování závad,
 • opotřebení dílů a jejich výměna,
 • preventivní údržba,
 • praktická cvičení,
 • případná práce s 3D modely pro možné vložení do programu Solid Edge,
 • závěrečný test.

Celková plánovaná časová náročnost kurzu je 42 hodin (včetně času na vykonání závěrečné zkoušky, kdy za jednu časovou jednotku se považuje 60 minut).

Vzdělávací aktivita je určena pro 2 zaměstnance. Výuka by měla být koncipována jako kombinace přednášek, workshopů a praktických cvičení, s co největším zapojením účastníka.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 54000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládanou dobu realizace celé zakázky je září 2019 až leden 2020. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou školící prostory dle dohody s dodavatelem vzdělávacích služeb

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti a na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a poskytované kvality (viz níže).

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 100%)
 • Ostatní kritéria, která nebudou hodnocena, ale v případě shody k nim bude přihlédnuto:
  - úroveň servisních služeb včetně technické pomoci
  - podmínky a lhůta dokončení plnění
  - technická úroveň znalostí
  - uživatelská přístupnost

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (Příloha č. 2)
 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 • Čestné prohlášení o způsobilosti lektora/lektorů

  Výše požadované doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Cenová nabídka musí mít písemnou formu a obsahovat níže uvedené údaje:

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny - Krycí list nabídky viz Příloha č. 1
 • Předmět plnění
 • Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH)
 • Obsah školení
 • Platební podmínky (zadavatel preferuje platbu na fakturu se splatností)
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
 • Místo plnění smlouvy

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Celá nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena uvedená v nabídce bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky.

 • Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
 • Cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH a samostatné DPH.
 • Celková cena bude zahrnovat školení 2 zaměstnanců v rozsahu 42 hodin á 60 min

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Není připuštěno variantní podání nabídek.
 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy za poskytnuté (nabídnuté) služby.
 • Platba bude probíhat na základě daňového dokladu (faktury) se splatností min.14 dnů

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 54000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): FESTO s.r.o., Modřanská 543/76, 147 00 Praha 4,IČ:00564737

  Datum podpisu smlouvy: 26. 8. 2019

Datum ukončení: 26. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 8. 2019
 
Aktualizováno: 26. 8. 2019