Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné školení řidičů – dopravní akademie řidičů Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13305

Název zakázky: Odborné školení řidičů – dopravní akademie řidičů Dopravního podniku města Pardubic a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 2. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Sídlo zadavatele: Teplého 2141, 532 20 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Pelikán
 • Telefon: +420466899219
 • E-mail: tomasp@dpmp.cz

IČ zadavatele: 63217066

DIČ zadavatele: CZ63217066

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martin Slezák
 • Telefon: +420466899292
 • E-mail: martins@dpmp.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 2. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
sídlo zadavatele

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění spočívá v zajištění odborného školení o celkovém rozsahu 10 hodin/osobu. Kurz sestává z teoretické části s časovou délkou 3 hodiny (180 minut), z praktické části s časovou délkou 6 hodin (360 minut) a zkušební části s časovou délkou 1 hodiny (60 minut). Intenzivní jednodenní kurz bude realizován pro 197 zaměstnanců – řidičů MHD. Školení proběhne v osmi školicích dnech, v jeden školicí den absolvuje školení až 27 řidičů, kteří budou alespoň pro praktickou část školení rozděleni do skupin po nejvýše devíti řidičích.

Jednotlivé části kurzu musí obsahovat:

Provedení odborného školení řidičů, jež jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny D opravňující řízení vozidel kategorie M3 (autobusy), zahrnující teoretickou výuku v rozsahu stanoveném zákonem č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro pravidelné školení profesní způsobilosti řidičů. O absolvování pravidelného školení bude vydáno dle § 48 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů nové potvrzení nebo bude proveden záznam do příslušné kolonky stávajícího potvrzení o absolvování pravidelného školení předkládaného řidičem.

Provedení odborného praktického výcviku zaměřeného na ověření znalostí při ovládání vozidla (autobusu) na cvičných kluzných plochách s cílem upevnit správné návyky pro bezpečnou volbu limitní rychlosti, ovládání vozidla (autobusu) a řešení simulovaných krizových situací vzniklých na různých površích a profilech vozovky (výškový rozdíl, oblouk), za různých adhezních podmínek (sucho, mokro) a při vzniku smyku náhodného směru, do kterých se může řidič autobusu při jízdě po pozemní komunikaci v silničním provozu dostat.

Provedení přezkoušení získaných znalostí a zkušeností písemným testem s následným vydáním osvědčení o absolvování kurzu

Výcviková vozidla zajistí na své náklady DPMP a.s. Dodavatel zajistí možnost odstavení těchto vozidel ve svém areálu po celé období, v němž budou školení probíhat.

Dopravu řidičů na školení zajistí na své náklady DPMP a.s.

Výuka a výcvik bude ze strany akreditovaného střediska zajištěna odborně způsobilými lektory, kteří v případě lektorů praktické části musí splňovat podmínky uvedené v kvalifikačním kritériu dle písmene b) technických kvalifikačních předpokladů.

Bližší specifikace obsahu a rozsahu školení je uvedena v samostatné příloze č. 1 výzvy k podávání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 650000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
28. 3. 2020 - 28. 6. 2020

Místo dodání / převzetí plnění:
dle návrhu dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti.

Celková ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena bodovým systémem podle níže uvedených kritérií s váhou určenou v procentním vyjádření.

Kritéria pro hodnocení:

1. Celkové náklady zadavatele: 60 %

2. Stavebně technická dispozice autocvičiště pro účely výcviku: 40 %

kritérium č. 1: celkové náklady zadavatele

Pro hodnocení v rámci tohoto kritéria bude použita cena nabídnutá účastníkem zadávacího řízení za zajištění realizace vzdělávání v Kč bez DPH a další náklady zadavatele spojené s realizací zakázky. Hodnota kritéria u příslušné nabídky bude zjištěna podle následujícího vzorce: CNZ = 197 * (C + PHV * T)+8 * PSP * CMN * D+ 3 * PSV * D * CMN, kde:

C je jednotková nabídková cena za proškolení jednoho řidiče v Kč bez DPH,

PHV je průměrný hodinový výdělek zaměstnanců (řidičů), který, včetně zdravotního a sociálního pojištění, činí 248 Kč/hod.

T je doba jízdy ze sídla zadavatele na místo plnění a zpět dle vyhledávače spojení „mapy.cz“ při zadání volby trasy „rychlá“,

PSP je průměrná spotřeba použitého autobusu pro přepravu zaměstnanců (řidičů) do místa plnění, která činí  0,32 l/km,

CMN je průměrná cena motorové nafty, která činí 27 Kč/l,

D je vzdálenost ze sídla zadavatele na místo plnění a zpět dle vyhledávače spojení „mapy.cz“ při zadání volby trasy „rychlá“,

PSV je průměrná spotřeba autobusů použitých k výcviku, která je 0,39 l/km.

Výpočet dále vychází z předpokladu, že celkový počet školených řidičů bude 197, počet kurzů bude 8 a do místa školení bude zadavatel dopravovat tři své autobusy.

Počet bodů v kritériu „celkové náklady zadavatele“ bude zjištěn poměrem hodnoty tohoto kritéria pro nabídku s nejnižší hodnotou tohoto kritéria a hodnoty tohoto kritéria pro posuzovanou nabídku tak, že zjištěný poměr bude vynásobený číslem 100 (jako maximálním počtem bodů) a vahou tohoto kritéria. Přiřazení počtu bodů tak proběhne podle vzorce:

                                                                                                                                                      

                                     CNZ nabídky s nejnižší hodnotou CNZ

počet bodů K1 = 100 x ------------------------------------------------   x  Váha kritéria        

                                               CNZ posuzované nabídky

kritérium č. 2: stavebně technická dispozice autocvičiště

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena stavebně technická dispozice autocvičiště s ohledem na kvalitu simulací dopravní rizikových situací způsobených přetáčivým smykem, vyhýbání se překážkám, kluzkým kopcem, aquaplaningem, působením odstředivých sil a smykem na rovném úseku.

Účastník předloží seznam (tabulku) ve které zvolí existenci (ANO), nebo neexistenci (NE) níže uvedených stavebně technických dispozic autocvičiště. Tabulka je samostatně uvedena v příloze č. 4 výzvy k podávání nabídek

Smyková deska pro vyvolání smyku pro motorová vozidla nad 3,5t: 30 bodů

Zadavatel bude hodnotit existenci smykové desky pro motorová vozidla nad 3,5t umožňující vyvolání přetáčivého smyku za účelem seznámení řidičů s úskalími a riziky, které přetáčivý smyk může v dopravním provozu způsobit.

Asfaltová (betonová) vozovka s vodními překážkami: 10 bodů:

Zadavatel bude hodnotit existenci asfaltové (betonové) vozovky s vodními překážkami umožňující nácvik jízdy vyšší rychlostí s nácvikem náhlého vyhýbání se překážkám na vozovce.

Kluzný kopec: 15 bodů

Zadavatel bude hodnotit existenci kluzného kopce umožňujícího nácvik jízdy na kluzné nakloněné rovině s cílem k nácviku řešení krizových situací a zákonitostí spojených s přenosem výkonu motoru vůči nízkoadheznímu povrchu vozovky.

Aquaplaningová vana: 20 bodů

Zadavatel bude hodnotit existenci aquaplaningové vany umožňující nácvik jízdy na vozovce se souvislou vrstvou vody s cílem nácviku reakce na neadhezní chování vozidla.

Stavebně technická dispozice rovné kluzné plochy: 10 bodů

Zadavatel bude hodnotit existenci rovné kluzné plochy umožňující nácvik zvládnutí smyku, maximálního zpomalení bez vzniku smyku s cílem dosažení minimální brzdné dráhy v krizové situaci za situace působení nízkých adhezních sil mezi vozidlem a vozovkou.

Kluzná plocha v oblouku: 15 bodů

Zadavatel bude hodnotit existenci zatáčky (kruhu) umožňující nácvik zvládnutí jednak smyku v zatáčce a dále nácvik zvládnutí vlivů odstředivé síly ve vztahu k rychlosti nájezdu do zatáčky, nebo jejímu průjezdu.

Počet bodů v kritériu „stavebně technická dispozice autocvičiště“ bude zjištěn poměrem počtu bodů přidělených dle subkritérií a) – f) pro hodnocenou nabídku a počtu bodů přidělených dle subkritérií a) – f) pro nabídku s nejvyšším počtem bodů tak, že zjištěný poměr bude vynásobený číslem 100 (jako maximálním počtem bodů) a vahou tohoto kritéria. Přiřazení počtu bodů tak proběhne podle vzorce:                                                                                                                                                  

počet bodů K2 =

 

              součet bodů dle subkritérií a) – f) posuzované nabídky

= 100 x -----------------------------------------------------------------------   x  Váha kritéria       

              součet bodů dle subkritérií a) – f) nabídky s nejvyšším

                                 počtem bodů dle tohoto kritéria

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje, aby dodavatel neměl v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal již v nabídce splnění shora uvedených kvalifikačních předpokladů, a to alespoň čestným prohlášením. Zadavatel může použít čestné prohlášení, které je přílohou č. 2 výzvy k podávání nabídek.

 • Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud

a) je akreditovaným školicím střediskem ve smyslu ustanovení § 49, odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu řidičského oprávnění skupiny D a

b) je provozovatelem střediska bezpečné jízdy ve smyslu ustanovení § 52e, odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb. pro vozidla kategorie M3 (nad 7,5 tuny max. přípustné hmotnosti).

Dodavatel prokazuje v nabídce profesní kvalifikační předpoklady:

k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu dle písmene a) předložením kopie akreditace k provozování školicího střediska vydané příslušným krajským úřadem a

k prokázání profesního kvalifikačního předpokladu dle písmene b) předložením kopie „vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy“ vydané příslušným krajským úřadem.

 • Technické kvalifikační předpoklady

Dodavatel splňuje technické kvalifikační předpoklady, pokud

a) v posledních 3 letech před zahájením tohoto výběrového řízení provedl zakázky, jejichž obsahem bylo školení nejméně 100 řidičů s délkou školení jednoho řidiče nejméně 6 hodin, přičemž provedená školení splňovala nejméně tyto požadavky:

- školení splňovala podmínky pravidelného školení ve smyslu § 48 zákona č. 247/2000 Sb.,

- školení zahrnovala praktický výcvik na kluzných plochách s vozidly s celkovou hmotností vyšší než 3,5 tuny,

a

b) disponuje nejméně třemi lektory pro praktický výcvik, kteří

- jsou držiteli profesního osvědčení alespoň na skupinu D a

- mají praxi v poskytování výcviku podle zákona č, 247/2000 Sb. po dobu nejméně 3 let.

Zadavatel připouští splnění kvalifikační podmínky dle písmene a) i školeními, která nesplňovala podmínky pod oběma odrážkami kumulativně. Pro každou podmínku uvedenou pod první a druhou odrážkou však musí být doloženo proškolení 100 řidičů s požadovanou délkou školení.

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením

a) seznamu realizovaných zakázek uplatňovaných jako referenční zakázky pro prokázání kvalifikačního kritéria pod písmenem a); pro každou zakázku musí být uvedeny tyto údaje:

- identifikace objednatele

- počet školených řidičů

- rozsah (délka) školení

- obsah školení

- údaj o tom, zda se jednalo o školení ve smyslu § 48 zákona č. 247/2000 Sb.,

b) seznamem lektorů pro praktický výcvik, kteří se budou provádět praktickou část školení; pro každého lektora musí být uvedeny nejméně tyto údaje:

- jméno

- rozsah profesního osvědčení

- délka praxe v poskytování výcviku podle zákona č. 247/2000 Sb. spolu s identifikací subjektu, na jehož odpovědnost lektor svoji praxi vykonával.

Seznamy budou mít formu čestného prohlášení a budou podepsány osobou zastupující dodavatele.

Zadavatel připouští prokazování technické kvalifikace prostřednictvím poddodavatele.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude podána v českém jazyce v tištěné podobě a bude vhodným způsobem chráněna proti manipulaci.

Nabídka bude obsahovat alespoň:

 • krycí list nabídky obsahující veškeré údaje požadované zadavatelem, jak tyto požadavky vyplývají ze vzoru krycího listu, jenž je přílohou č. 3 této výzvy. Nabídková cena musí být vypracována jako jednotková cena za proškolení jednoho řidiče a bude uvedena v Kč bez DPH;
 • vyplněná příloha č. 4
 • doklady o kvalifikaci dodavatele;
 • popis obsahu nabízeného školení v rozsahu potřebném pro posouzení splňování podmínek stanovených touto výzvou;
 • popis autocvičiště, v němž bude probíhat praktická část školení s důrazem na prvky, které jsou předmětem hodnocení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena musí být vypracována jako jednotková cena za proškolení jednoho řidiče a bude uvedena v Kč bez DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 2. 2020
 
Aktualizováno: 20. 5. 2020