Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců AGROMEX s.r.o. v rámci POVEZ

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11078

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců AGROMEX s.r.o. v rámci POVEZ

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 4. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: AGROMEX s.r.o.

Sídlo zadavatele: Modletice, č.p. 102, PSČ 251 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Petr Mikuláš, jednatel
 • Telefon: +420323616910
 • E-mail: petr.mikulas@agromex.cz

IČ zadavatele: 27073157

DIČ zadavatele: CZ27073157

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Tomáš Vrzala
 • Telefon: +420601319209
 • E-mail: tomas.vrzala@agromex.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 4. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
Modletice, č.p. 102, PSČ 251 01. Otevírání obálek proběhne v místě určeném pro příjem nabídek bezprostředně po uplynutí stanovené lhůty pro podávání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace třech samostatných vzdělávacích kurzů:

 1. Servisní kurz se zaměřením na traktory Vario
 2. Servisní kurz se zaměřením na motor/převodovku
 3. Operátor skladování

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 539400,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Realizace zakázky bude zahájena bezprostředně po podpisu smlouvy a kompletně ukončena nejpozději do 31. 5. 2017. Termíny jednotlivých školení budou koordinovány operativně dle aktuálních možností zadavatele a školených osob.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem dodání / převzetí plnění konání vzdělávacích kurzů jsou prostory zadavatele. Zadavatel zajistí veškeré nezbytné zázemí pro konání předmětných vzdělávacích akcí i přítomnost účastníků vzdělávání. Místo školení pro jednotlivé kurzy: Modletice, č.p. 102, PSČ 251 01.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH (váha 40 %)
 • Kvalita nabízených služeb (váha 60 %)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní podání nabídek

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1. 10. 2016). Na toto výběrové řízení se nevztahuje postup dle ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 4. 2017
 
Aktualizováno: 13. 4. 2017