Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13885

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 9. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Petr Bakaj, prokurista společnosti
 • Telefon: +420377198856
 • E-mail: slavena.langova@md-elektronik.cz

IČ zadavatele: 45352585

DIČ zadavatele: CZ45352585

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Slavěna Langová
 • Telefon: +420377198856
 • E-mail: slavena.langova@md-elektronik.cz

Lhůta pro podání nabídek: 20. 9. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
MD ELEKTRONIK spol. s r.o., Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených odborných školení (dále jen vzdělávacích aktivit) pracovníků společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o. vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II),reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Zakázka je rozdělena na 4 dílčí části specifikované ve Výzvě k podání nabídky. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více dílčích částí zakázky, které je schopen realizovat. Jedná se o jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou realizovány v rámci projektu POVEZ II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. 

Dílčí části zakázky:

1. Programování PLC pro elektropneumatické obvody          

10 osob

Výuka: 38 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 2h (60 min)

 

2. Elektropneumatika

57 osob

Výuka: 38 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 2h (60 min)

 

 

3. Programování průmyslových robotů

4 osoby

Výuka: 39 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

4. Plasty a vstřikolisy pro seřizovače

13 osob

Výuka: 47 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1740401,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10.2021 - 30.6.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
MD ELEKTRONIK spol. s r.o., Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena s váhou 40%

 • Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

  Pravidla pro hodnocení nabídek jsou blíže specifikována ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Profesní způsobilost 

 • Údaje o majetkové struktuře

 • Technická způsobilost
   
  Bližší informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.                                                                                                         

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Je podrobně uveden ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Bližší informace jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další požadavky jsou podrobně uvedeny ve Výzvě k podání nabídek a v Zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 9. 2021
 
Aktualizováno: 22. 10. 2021