Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti NATMAL s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11342

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti NATMAL s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: NATMAL s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ivana Skřivánková
 • Telefon: +420602742830
 • E-mail: skrivankova@natmal.cz

IČ zadavatele: 25575821

DIČ zadavatele: CZ25575821

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Romana Sojková
 • Telefon: +420601383291
 • E-mail: sojkova@natmal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 7. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
NATMAL s.r.o., Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Kód CPV předmětu zakázky:

CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení

 

Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných vzdělávacích aktivit (VA) pro zaměstnance společnosti NATMAL s.r.o. (dále jen „zadavatel“) v následujících oblastech:

Speciální malířské techniky, vytváření nápisů, emblémů a dekorativních vzorů
Ruční malby, rekonstrukce malovaných povrchů a tapetování

 

Specifikace jednotlivých VA:

Ad 1) Speciální malířské techniky, vytváření nápisů, emblémů a dekorativních vzorů

Rozšíření odborných znalostí a dovedností v oboru malířství a natěračství o nové techniky, posouzení jejich výběru a možností využití, zdokonalení dosavadních postupů práce o užití nových technologií v oblasti speciálních malířských technik, vytváření nadpisů, emblémů a dekorativních vzorů.

 

Do této vzdělávací aktivity byli vybráni zaměstnanci, kteří se během své práce malířství setkávají s různými požadavky klientů a snaží se plnit jejich specifická přání vyžadující odborné schopnosti. Vzdělávací aktivita tak koresponduje se vzdělávací potřebami zaměstnanců a vede k rozšíření znalostí v oboru malířství a natěračství o nové techniky, posouzení jejich výběru a možností využití. Zaměstnanci se současně naučí i postupy práce s novými materiály, čímž si prohloubí a zkvalitní své dosavadní praktické dovednosti.

 

Cílem této aktivity je zejména naučit zaměstnance práci se speciálními malířskými technikami, mezi něž patří Lingrusta (technika malby), STO – nátěr fasády dřevodekor, STO – Signetens (technika malby). V druhé části vzdělávací aktivity získají zaměstnanci dovednosti spojené s vytvářením šablon pro nápisy. Vzdělávání zahrnuje i práci s PC programem a navrhování šablon pro nápisy s různými druhy písma. Rovněž se vybraní zaměstnanci naučí, jak vybrat vhodné šablony a dále s nimi pracovat (příprava plochy, nanášení emblémů a vzorů). Aktivita zahrnuje také výběr matriálu pro dekoraci vzorů, malbu ornamentů, obrázku, zdobení dětských pokojů (dětských koutků) a malbu dětských motivů.

Rozsah vzdělávací aktivity: 39 hodin výuka, 1 hodina zkouška, celkem 40 hodin, počet účastníků: 12, rozdělení do 2 skupin po 6 osobách

 

Ad 2) Ruční malby, rekonstrukce malovaných povrchů a tapetování

Rozšíření odborných znalostí a dovedností v oboru malířství a natěračství o nové techniky, posouzení jejich výběru a možností využití, zdokonalení dosavadních postupů práce o užití nových technologií v oblasti ruční malby, rekonstrukce malovaných povrchů a tapetování.

 

Do této vzdělávací aktivity byli vybráni zaměstnanci, kteří se během své práce malířství setkávají s různými požadavky klientů a snaží se plnit jejich často velmi specifická přání vyžadující odborné schopnosti. Vzdělávací aktivita tudíž odpovídá vzdělávacím potřebám zaměstnanců, protože rozšiřuje jejich stávající odborné znalosti v oboru malířství a natěračství o nové techniky a naučí je postupy práce s novými materiály a technologiemi, včetně posouzení vhodnosti jejich využití, čímž se rozšíří a zkvalitní odborná práce vybraných zaměstnanců.

 

Vzdělávací aktivita má dvě části, cílem první části je naučit vybrané zaměstnance provést fotodokumentaci původního nátěru, škrábání starých maleb, nanášení hloubkové penetrace, rovněž si zaměstnanci osvojí práci se sádrovými omítkami a další drobné zednické práce, včetně často velmi důležité rekonstrukce povrchů a maleb. Následující část je zaměřena na tapetování. Zaměstnanci získají potřebné znalosti o nových technikách tapetování, druzích tapet, jejich vlastnostech a způsobů použití. Cílem vzdělávací aktivity je také naučit zaměstnance vybrat vhodný druh tapet a připravit různé druhy povrchů k tapetování. Osvojí si také různé techniky práce s tapetami a nástroji vhodnými k jejich aplikaci.

Rozsah vzdělávací aktivity: 39 hodin výuka, 1 hodina zkouška, celkem 40 hodin, počet účastníků: 12, rozdělení do 2 skupin po 6 osobách.

 

Zakázka se sestává ze 2 dílčích plnění (vzdělávacích aktivit):

1) Speciální malířské techniky, vytváření nápisů, emblémů a dekorativních vzorů: 12 osob, předpokládaná hodnota na jednotku: 12 000,- bez DPH, celkem: 144 000,- bez DPH.

2) Ruční malby, rekonstrukce malovaných povrchů a tapetování: 12 osob, předpokládaná hodnota na jednotku: 12 000,- bez DPH, celkem: 144 000,- bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky i předpokládané hodnoty jednotlivých částí plnění veřejné zakázky (jednotkové ceny jednotlivých vzdělávacích aktivit) jsou současně ceny maximální a jejich překročení povede k vyřazení nabídky uchazeče ze zadávacího řízení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 288000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
9-10/2017 (Harmonogram plnění může být uzpůsoben dle potřeb zadavatele.)

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnocení nabídek bude provedeno podle základního hodnotícího ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel současně stanovil následující kritéria hodnocení:

a) Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - váha 50 %

b) Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů - váha 50 %

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 50 %:

V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Nejvyšší počet bodů bude přidělen nabídce s nejnižší nabídkovou cenou.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 50%:

V rámci tohoto kritéria budou hodnoceny nabídky z pohledu kvality realizace kurzů. Účastník v rámci tohoto kritéria předloží nabídku obsahující dokument s následujícími obsahovými náležitostmi.  Předložený dokument (navržený způsob realizace kurzů) bude rozdělen na tři části dle následujícího popisu:

Struktura a osnova: účastník navrhne a popíše strukturu a osnovu jednotlivých školení ve shodě s předmětem veřejné zakázky vymezeným v této výzvě, přičemž zadavatel bude hodnotit zejména kvalitu struktury, osnovy a návrhu obsahu jednotlivých školení a míru relevance k názvu a k pracovnímu zařazení cílové skupiny. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, ve které bude nejvyšší míra relevance struktury, osnovy a návrhu jednotlivých školení k pracovnímu zařazení zástupců cílové skupiny školení.

 

Metodologie: účastník detailně popíše použití výukových metod, postupů a procesů, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, účastník předloží návrh použití školících pomůcek, podkladů a studijních materiálů, popis aplikace poznatků v praxi, vazbu výkladu na praxi a míru flexibility výukového programu s ohledem na případné měnící se potřeby zadavatele. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která bude v nejvyšším rozsahu umožňovat interaktivní zapojení účastníků kurzů, tj. lépe bude hodnocena nabídka uchazeče, který navrhne vhodnější interaktivní metody školení, tzn. v co nejširší míře umožní aktivní zapojení účastníků školení do výuky. Dále bude jako nejvhodnější hodnocena taková nabídka, v rámci které uchazeč zohlední v největší míře práci s modelovými příklady z praxe, jež jsou zároveň upraveny potřebám cílové skupiny a specifickému předmětu školení

 

Přístup a komunikace: účastník popíše a vysvětlí způsob zjišťování požadavků cílové skupiny, postup při zpracování těchto požadavků a zapracování do studijních podkladů, potřebnou dobu pro případnou modifikaci podkladů dle požadavků cílové skupiny nebo zadavatele, účastník dále popíše použité přístupy k posluchačům, způsob komunikace s posluchači a zadavatelem při školení a mezi jednotlivými dny školení, způsob organizačního a technického zajištění školení, způsob koordinace se zadavatelem při zajištění školících prostor a jejich technického vybavení, účastník dále detailně popíše metodiku zjišťování a hodnocení zpětné vazby od účastníků školení, konkrétních výstupů ze školení a jejich zapracování do programu dalších kurzů a způsob předávání zpětné vazby účastníků školení zadavateli. Jako nejvhodnější bude hodnocena taková nabídka, která nabídne nejvhodnější model přístupu a komunikace z hlediska výše uvedených aspektů.

 

Účastník má povinnost předložit navržený způsob realizace kurzů. Účastník navržený způsob realizace kurzů z formálního pohledu jednoznačně a zřetelně vyčlení. Zadavatel tak doporučuje navržený způsob realizace kurzů začlenit v rámci nabídky na její závěr.

 

Zadavatel pro hodnocení subjektivního kritéria, resp. navrženého způsobu realizace kurzů klade důraz na srozumitelnost a jasnost navrženého způsobu realizace. Nabídky budou posuzovány a hodnoceny pouze na základě informací a podkladů uvedených v nabídce a v navrženém způsobu realizace.

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A JEHO POPIS

Pro hodnocení nabídek použije hodnoticí komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě nejvhodnější nabídky. Pro kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

 

Pro subjektivně vyjádřitelná kritéria se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Hodnotící komise do zápisu dostatečně zdůvodní své hodnocení tak, aby bylo přezkoumatelné.

 

Podle této metody provede hodnotící komise hodnocení tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí příslušnou váhou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

 

a/ Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH s váhou 50 %:

Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu účastníka bodovací metodou. Nabídková cena účastníka bude hodnocena podle její absolutní výše v Kč bez DPH. Bodové hodnocení bude vypočteno podle tohoto vzorce:

 

nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

------------------------------------------------------ X 100 (bodů)

hodnocená nabídková cena v Kč bez DPH

 

Takto vypočtené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

b/ Nejvyšší kvalita návrhu realizace kurzů s váhou 50 %:

U tohoto kritéria nelze hodnotu číselně vyjádřit, proto bude hodnoceno tak, že při hodnocení budou nabídky seřazeny dle celkové kvality dle stanovených požadavků v pořadí od nejlépe posouzené k nejhůře posouzené. Poté bude k nejlépe posouzené nabídce přiřazeno 100 bodů a každé další pak takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce. Následně budou takto získaná bodová ohodnocení vynásobena vahou subjektivního kritéria. Hodnotící komise bude rozhodovat jako celek, subjektivní body budou nabídkám přiřazovány za celou komisi, nikoli jednotlivě za každého člena.

Pro hodnocení tohoto subjektivního kritéria bude použit následující vzorec, kdy nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nevyšší Výslednou bodovou hodnotu (tj. nejvyšší Výsledek):

 

subjektivní bodová hodnota hodnocené nabídky

------------------------------------------------------                    X 100 (bodů)

nejvyšší subjektivní bodová hodnota z nabídek

 

Takto stanovené bodové hodnocení bude dále vynásobeno váhou tohoto kritéria a tak bude vypočteno výsledné bodové ohodnocení tohoto kritéria s přesností na 2 desetinná místa.

 

Hodnotící komise oboduje věcný obsah nabídek účastníků. Nejlépe hodnocená nabídka (100 bodů) by pak měla splňovat tato kritéria nebo se jim případně nejvíce přibližovat:

 • plně vyhovující a vysoce profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání a aktivním proklientským přístupem;
 • účastník zcela správně identifikoval veškeré nutné kroky, postupy a procesy, které bude třeba nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení zcela pokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
 • účastník splňuje požadavky zadavatele, co do předmětu veřejné zakázky, struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
 • účastník podává precizní výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, odůvodňuje jejich použití;
 • jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky navazují a tvoří celek, navržený postup je jasný a přehledný;
 • způsob nastavení komunikace se zadavatelem a posluchači je vysoce profesionální a zaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je maximálně efektivní, plynulý a flexibilní, bez zbytečných průtahů a přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele a používá moderní metody komunikace a různé styly komunikace za účelem maximálního zajištění potřeb zadavatele a posluchačů;
 • propracovaný, adekvátní a proveditelný navrhovaný způsob získávání zpětné vazby, nadstandardní výstupy ze školení;
 • navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnotící komise je schopna posoudit, že uchazeč bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje drobné a/nebo nevýznamné nedostatky, popř. nesrovnalosti (např. v ohledu srozumitelnosti, nejasností, atd.), které nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

 

Každá další nabídka pak obdrží takové bodové hodnocení, které odpovídá míře splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejlépe posouzené nabídce, přičemž vodítka pro hodnotící komisi pro přidělení subjektivních bodů jsou následující:

 

Vyhovující a profesionálně zpracovaný návrh realizace kurzů s porozuměním hlavní problematice zadání:

 • navržený způsob řešení zcela splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, avšak mírou zpracování jde o mírně rutinní nabídku a/nebo nabídku bez aktivního proklientského přístupu, která zcela splňuje požadavky zadavatele;
 • navržený způsob řešení je srozumitelný, hodnoticí komise je v obecné rovině schopna posoudit, že předmět zakázky bude plněn řádně a včas;
 • navržený způsob řešení obsahuje méně významné nedostatky, nesrovnalosti, které však nemohou ovlivnit kvalitu plnění ani řádné a včasné plnění předmětu veřejné zakázky.

Návrh realizace kurzů vyhovující avšak s výhradami:

navržený způsob řešení obecně splňuje veškeré požadavky zadavatele z pohledu předmětu veřejné zakázky i z pohledu požadavků zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace;
navržený způsob řešení je méně srozumitelný, ale lze z něj obecně dovodit, že bude předmět zakázky plněn řádně a včas;
navržený způsob řešení obsahuje nedostatky, nesrovnalosti, popř. trpí určitou obecností a schematičností.

 

Návrh realizace kurzů nevyhovující:

 • účastník neporozuměl hlavní problematice zadání a neidentifikoval minimum nutných kroků, postupů a procesů, které bude třeba v rámci uchazeče nastavit za účelem splnění předmětu a cíle zakázky, struktura a osnova jednotlivých školení nepokrývají potřeby zadavatele, a je zřejmé, že předmět zakázky nebude plněn řádně a včas;
 • účastník nepodává výčet kroků, postupů, procesů a metod, a k tomu podává podrobný výklad v čem konkrétní krok, postup či proces spočívá, neodůvodňuje jejich použití, jednotlivé navržené kroky, postupy a procesy na sebe logicky nenavazují, netvoří celek, navržené postupy jsou nejasné, popř. nepřehledné;
 • způsob nastavení komunikace se zadavatelem a uchazeči je zmatečný, nezaručuje, že potřebné informace se vždy dostanou k relevantním osobám, je neefektivní, neflexibilní, není přizpůsoben a otevřen konkrétním potřebám posluchačů a zadavatele;
 • navržený způsob řešení je jinak nesrozumitelný nebo neúplný a nesplňuje formální požadavky zadavatele, co do struktury a osnovy, metodologie, přístupu a komunikace, jak jsou vyžadovány výše, popř. je s nimi v rozporu a/nebo hodnotící komise není schopna dovodit, že uchazeč bude plnit předmět zakázky v souladu s požadavky zadavatele, řádně a včas.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

I. Základní způsobilost – analogicky dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Forma prokázání: Čestné prohlášení

 

II. Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění profesní způsobilosti. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice následujícími doklady:

a/ předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

 

b/ předložením kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, přičemž zadavatel požaduje předložení dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění pro činnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

 

Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 228 zákona o veřejných zakázkách) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (analogicky podle § 239 zákona č. 134/2016 Sb.).

 

III. Technická kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace následujícími doklady:

a/ Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ode dne zahájení zadávacího řízení.

Minimální požadovaná úroveň: 2 významné služby – odborné vzdělávání zaměstnanců, v souhrnu min. v hodnotě 576 000,- Kč bez DPH.

 

Způsob prokázání:

Seznam významných služeb v podobě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče s uvedením minimálně těchto údajů:

 • Objednatel
 • Název významné služby
 • Stručný popi
 • Termín plnění
 • Finanční objem plnění

 

Ke všem významným službám požaduje zadavatel doložení potvrzení objednatelů o plnění významné služby nebo kopie smlouvy a doklad o uskutečněném plnění (např. předávací nebo akceptační protokol).

 

b/ předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

 

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci lektora pro každou vzdělávací aktivitu.

 

Minimální požadovaný rozsah: lektor bude disponovat minimálně středoškolským vzděláním a prokáže min. 7 let profesní praxe v oblasti příslušné vzdělávací aktivity a současně pak min. 5  let  praxe ve vzdělávání v dané oblasti[1].

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého lektora následující dokumenty:

Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci (kopie)
Zpracovaný profesní životopis (podepsaný), který musí obsahovat u každé uváděné osoby:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • vzdělávací aktivita, kterou bude lektor zajišťovat
 • přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky – odborná praxe a praxe ve vzdělávání v dané oblasti,
 • součástí životopisu bude čestné prohlášení, že se člen/ka realizačního týmu bude přímo podílet na realizaci zakázky.

 

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti (analogicky s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona) požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob a to za podmínek analogicky stanovených v ust. § 77 zákona. V takovém případě zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení předložil doklady požadované v bodu I. a II. a/ tohoto oddílu Výzvy i za jeho poddodavatele.

 

[1] S ohledem na významnou provazbu obou vzdělávacích aktivit zadavatel umožňuje zajištění obou vzdělávacích aktivit stejným lektorem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, případně musí být přiložena plná moc osoby oprávněné nabídku podepsat v originále nebo ověřené kopii.

Všechny listy nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou a navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Nabídky budou řádně čitelné, bez škrtu a přepisů. Uchazeč předloží nabídku v originále v písemné podobě.

Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce také osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je cena za osobu, na základě které se určí cena za realizaci jednotlivých vzdělávacích aktivit a následně celková cena.

V dílčích cenách i celkové ceně musí být zahrnuty veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci služeb a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, nezměnitelná a nepřekročitelná, ledaže tato zadávací dokumentace stanoví jinak. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám.

Celková nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v  Kč, a to v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Celková nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (Příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci) a zejména pak v příslušném návrhu smlouvy (Příloha č. 2 k této zadávací dokumentaci).

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, a to za podmínky uzavření písemného dodatku ke smlouvě.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce opatřené na uzávěrách označením obchodní firmy/názvu dodavatele. Na obálce bude uvedena adresa zadavatele i kontaktní adresa dodavatele. Obálka musí být označena nápisem: „Neotvírat – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti NATMAL s.r.o.“. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
V nabídce (krycí list nabídky) bude uvedena kontaktní osoba dodavatele a její kontaktní údaje (e-mail, telefon)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen v rámci nabídky předložit návrh smlouvy vypracovaný zadavatelem (Příloha č. 2 k této Výzvě). Návrh smlouvy je závazný, dodavatel pouze doplní požadované údaje, jinak není oprávněn cokoli měnit.

Dodavatel je oprávněn předložit pouze jedinou nabídku v rámci veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští předložení více variant v rámci nabídky – nabídka obsahující více variant bude zadavatelem vyloučena z výběrového řízení.

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 288000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AQE advisors, a.s.třída Kpt. Jaroše 31, 602 00 BrnoIČ/DIČ: 26954770/CZ26954770

  Datum podpisu smlouvy: 28. 7. 2017

Datum ukončení: 28. 7. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 28. 7. 2017