Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Okula Nýrsko a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11552

Název zakázky: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Okula Nýrsko a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 8. 2017

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Okula Nýrsko a.s.

Sídlo zadavatele: Nýrsko, Klostermannova 53, PSČ: 340 22

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Motlík Jan
 • Telefon: +420376359110
 • E-mail: recepce@okula.cz

IČ zadavatele: 45359083

DIČ zadavatele: CZ45359083

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Motlík Josef
 • Telefon: +420376359121
 • E-mail: josef.motlik@okula.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 9. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Okula Nýrsko a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených odborných školení (dále jen vzdělávacích aktivit) pracovníků společnosti Okula Nýrsko a.s. vedoucích k prohloubení jejich kvalifikace v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II), reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Zakázka je rozdělena na 7 dílčích částí specifikovaných níže. Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu či více dílčích částí zakázky, které je schopen realizovat. Jedná se o jednotlivé vzdělávací aktivity, které budou realizovány v rámci projektu POVEZ II, CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. Tyto dílčí části (jednotlivé vzdělávací aktivity) nelze dále dělit na další dílčí plnění, dodavatel je povinen podat úplnou nabídku na jednotlivé vzdělávací aktivity, které je schopen realizovat. Na každou z dílčích částí je dodavatel oprávněn podat pouze 1 nabídku. Bližší popis jednotlivých dílčích částí a požadovaný rozsah jejich plnění je uveden v samostatné Zadávací dokumentaci, která je nedílnou přílohou této Výzvy.

Jednotlivé vzdělávací aktivity budou realizovány prezenční formou v souladu s podmínkami projektu POVEZ II, zadavatel nepřipouští realizaci kurzů distanční formou či formou e-learningu.

Zadavatel nepřipouští plnění pomocí subdodavatele. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

Dílčí části zakázky:

Řízení, hodnocení a kvantifikace logistických procesů a procesů kvality při výrobě plastových dílů pro automobilový průmysl

7 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Výrobní logistika pro střední management a plánování materiálových toků ve výrobním systému podniku

15 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Nákupní a prodejní logistika a řízení logistických procesů v souladu se specifickými požadavky norem automobilového průmyslu

9 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Projektový management v automobilovém průmyslu

12 osob

Výuka: 43 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Specifické požadavky zákazníků automobilového průmyslu při procesu schvalování dílů do sériové výroby

19 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Zlepšování procesů v systému údržby pomocí metody TPM (Total Productive Maintenance) pro automobilový průmysl

16 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Konstrukce forem a vliv kvality forem na finální kvalitu výrobku, materiály pro výrobu nástrojů

11 osob

Výuka: 41 hodin (1h=60min),

Závěrečná zkouška 1h (60 min)

 

Bližší specifikace jednotlivých dílčích částí zakázky viz. Zadávací dokumentace, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1596100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.10. 2017 – 21.12. 2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Okula Nýrsko a.s., Klostermannova 53, 340 22 Nýrsko

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 6)v kap. 20 Pravidla pro zadávání zakázek.

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek, budou úplné a v souladu s touto výzvou a zadávací dokumentací budou hodnoceny dle níže uvedených kritérií:

 

1) Nabídková cena s váhou 40%

 

Toto kritérium bude hodnoceno podle níže uvedeného vzorce:

 

                  Hodnota nabídky, která je v daném
                  kritériu nejvýhodnější
                  tzn. nejnižší cena

100 x            ---------------------------------------------------      x         váha vyjádřená v %

                       Cena hodnocené nabídky

 

Hodnocena bude celková cena nabídky bez DPH. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH. Nejnižší nabídkové ceně bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky (dále jen „bodová hodnota nabídky“).

Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria pro každou nabídku (dále jen „vážené body“).

 

 

2) Kvalita nabízeného plnění s váhou 60%

 

Pro hodnocení tohoto nečíselného kritéria se použije bodová stupnice 1 ž 100. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu.

Hodnocené nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší. Nabídkám budou uděleny body od 1 do 100, přičemž výhodnější nabídka obdrží vyšší počet bodů. Udělené body pak budou zváženy podle vzorce:

počet bodů, které hodnocená
hodnocená nabídka                                    x             váha vyjádřená v procentech
v daném kritériu získala


Hodnocen bude návrh obsahu školení, způsob organizace kurzů, metodologie výuky, aplikovatelnost do praxe a kvalita lektorského týmu. Nejlépe bude hodnocena nabídka, která nejlépe vystihne, popíše a naplní komplexní a detailní koncept vzdělávání - návrh obsahu a struktury kurzů, návrh metod forem výuky, návrh použitelných materiálů a učebních pomůcek, způsob realizace praktické formy výuky a schopnost lektorů zajistit aplikovatelnost poznatků do praxe na základě jejich profesních kvalit. Takové nabídce bude přiřazena bodová hodnota 100. Ostatní hodnocené nabídky získají body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou
v daném kritériu (dále jen „bodová hodnota nabídky“).

Bodová hodnota nabídky bude násobena vahou kritéria pro každou nabídku (dále jen „vážené body“).

 

Takto získané vážené body ze všech dílčích hodnoticích kritérií se sečtou. Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Hodnotící kritéria jsou v souladu se zásadou transparentnosti dostatečně přesně popsána v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy,a to včetně metody a způsobu hodnocení nabídek podle těchto hodnotících kritérií tak, aby bylo zřejmé, jaké parametry nabídky bude v daném kritériu hodnotit zadavatel jako nejvýhodnější. Dílčí hodnotící kritéria se jednoznačně vztahují k předmětu zakázky a jsou v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje prokázání:

 • Základní způsobilosti formou čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a čestné prohlášení o bezúhonnosti dodavatele
 • Profesní způsobilosti formou dokladů o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku a obchodního rejstříku)
 • Splnění kritérií technické kvalifikace formou seznamu lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet. Povinnou přílohou seznamu jsou profesní životopisy všech zúčastněných lektorů. V rámci kritéria technické kvalifikace požaduje zadavatel doložit osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci všech lektorů, kteří se budou na plnění zakázky podílet.

Bližší údaje viz. přiložená Výzva a Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Nabídka na každou z dílčích částí musí být zadavateli podána v listinné podobě v 1 originále a 1 kopii.

Titulní stránka nabídky bude obsahovat pravidla povinné publicity OPZ projektu, zejména logo projektu a bude obsahovat údaj, na jakou část/jaké části zakázky podává uchazeč svoji nabídku. Jako první a titulní stranu nabídky dodavatel použije Krycí list v příloze 2 Výzvy.

Listy nabídky musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou (počínaje číslem jedna ručně psanou) a dostatečně zajištěny proti manipulaci.

Požadavek na listinnou podobu je považován za splněný tehdy, pokud je originál nabídky podepsán osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci, musí být součástí nabídky originál či úředně ověřená kopie této plné moci.

Požadovaný jazyk nabídky: Český

Součástí nabídky musí být vyplněný návrh Smlouvy s dodavatelem podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh Smlouvy musí být vyplněn v souladu s dílčí částí, na kterou podává dodavatel nabídku a cena v ní uvedená musí odpovídat cenové nabídce. Návrh Smlouvy je součástí této zadávací dokumentace a je i samostatnou přílohou výzvy v editovatelném formátu.

Jakékoli faktické změny Smlouvy ze strany dodavatele však nejsou přípustné.

Doporučená Struktura členění nabídky je uvedena v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Je uveden v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Nabídková cena musí být uvedena v Kč v členění cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH.

Nabídková cena je nejvyšší přípustná a zahrnuje veškeré náklady související s plněním zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“ a dalšími náležitostmi uvedenými v Zadávací dokumentaci. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel neumožňuje elektronické předkládání nabídek.Další požadavky jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.Zároveň je dodavatel oprávněn podat pouze jednu nabídku na každou z dílčích částí, které je schopen realizovat.Bližší informace v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí této Výzvy.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.6), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1484340.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 1.Řízení, hodnocení a kvantifikace logistických procesů a procesů kvality při výrobě plastových dílů pro automobilový průmyslLASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 2.Výrobní logistika pro střední management a plánování materiálových toků ve výrobním systému podniku LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 3.Nákupní a prodejní logistika a řízení logistických procesů v souladu se specifickými požadavky norem automobilového průmyslu LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 4.Projektový management v automobilovém průmyslu LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 5.Specifické požadavky zákazníků automobilového průmyslu při procesu schvalování dílů do sériové výroby LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 6.Zlepšování procesů v systému údržby pomocí metody TPM (Total Productive Maintenance) pro automobilový průmysl LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 7.Konstrukce forem a vliv kvality forem na finální kvalitu výrobku, materiály pro výrobu nástrojů LASERneedle CZ s.r.o.Alej Svobody 397/29a, 323 00 PlzeňIČO: 29085268Ing. Mgr. Pavla Peroutková Holejšovská, Ph.D.

  Datum podpisu smlouvy: 25. 9. 2017

Datum ukončení: 25. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 8. 2017
 
Aktualizováno: 26. 9. 2017