Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Osvěta za účelem potírání genderových stereotypů vedoucích k nerovnostem na trhu práce

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13693

Název zakázky: Osvěta za účelem potírání genderových stereotypů vedoucích k nerovnostem na trhu práce

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 11. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Redana, z. s.

Sídlo zadavatele: B. Martinů 120/1, Týneček, 779 00 Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. MILAN BUDNÍK
 • Telefon: +420602753834
 • E-mail: m.budnik@tiscali.cz

IČ zadavatele: 05335248

DIČ zadavatele: CZ05335248

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. MILAN BUDNÍK
 • Telefon: +420602753834
 • E-mail: m.budnik@tiscali.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 11. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
B. Martinů 120/1, Týneček, 779 00 Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1338842,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Prosinec 2020 až listopad 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Kraj Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (100 %) – číselné kritérium

  Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH. Z důvodu požadavku na nepřekročení předpokládaných hodnot uvede dodavatel v nabídce ceny za jednotlivé aktivity.

   

  Pro hodnocení budou využity následující metody:

  hodnota z nabídky, která je v daném kritériu nejvýhodnější tzn. nejnižší hodnota (Nabídková cena bez DPH )

  100 x ------------------------------------------------- x váha kritéria vyjádřená v %

  hodnota (např. cena) z hodnocené nabídky

   

  Nabídka, která získala v součtu za všechna hodnocená kritéria nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

  Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1310000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 03497313

  Datum podpisu smlouvy: 1. 12. 2020

Datum ukončení: 1. 12. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 11. 2020
 
Aktualizováno: 7. 12. 2020