Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Osvětová činnost – workshop pro zaměstnance

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13690

Název zakázky: Osvětová činnost – workshop pro zaměstnance

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 26. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Český Caparol s.r.o.

Sídlo zadavatele: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ralf Moede
 • Telefon: +420607066962
 • E-mail: ralf.moede@caparol.cz

IČ zadavatele: 60825847

DIČ zadavatele: CZ60825847

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Kamila Kulhánková
 • Telefon: +420255000946
 • E-mail: kamila.kulhankova@havelpartners.cz

Lhůta pro podání nabídek: 13. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Realizace vícedenního workshopu zaměstnanců Zadavatele zaměřeného na genderovou problematiku, zejména pak se zaměřením na motivaci a slaďování pracovních vztahů. V rámci školení budou zaměstnanci Zadavatele seznámeni s novými nařízeními, procesními pravidly a strategiemi, jejich implementací do praxe, vysvětlení jejich přínosů, možnými riziky a cestami, jak se jim vyhnout, dále bude vysvětlena a implementována koncepce genderového auditu a jeho doporučení.

Nedílnou součástí plnění dodavatele bude provedení komplexní analýzy a studií současné HR strategie a interních směrnic Zadavatele. Pokud dodavatel na základě této analýzy a studií vyhodnotí, že dostatečně nereflektují genderovou politiku a rovnost žen a mužů v pracovním prostředí, zavazuje se dodavatel komplexně přepracovat HR strategii a související procesy Zadavatele. Toto nové procesní nařízení musí být sjednoceno s dalšími interními dokumenty a musí být v souladu s genderovým auditem.

Workshop bude realizován v rozsahu šesti (6) školících dní, které nemusí být pracovními dny po sobě jdoucími. Školícím dnem se rozumí 8 školících hodin (1 školící hodina = 60 minut); školící hodiny budou rozloženy do dopoledního a odpoledního školícího bloku; dopolední a odpolední školící blok bude rozdělen přestávkou na oběd v délce trvání 45 minut; v rámci dopoledního a odpoledního bloku bude účastníkům školení poskytnuta 1 přestávka v délce trvání 15 minut (doba přestávky na oběd a 2 přestávky v délce trvání 15 minut se nezapočítávají do školících hodin, které musí trvat celkově 8 hodin).

V jakých termínech, v jakém místě a v jakém počtu účastníků se bude workshop realizovat, bude dohodnuto mezi Zadavatelem a dodavatelem po uzavření smlouvy na plnění této Veřejné zakázky. Celkový maximální počet účastníků, který se bude workshopu účastnit (tj. celkově všech 6 dní školení), je třicet (30).

Vybraný dodavatel je povinen zajistit pro účely každého jednoho školícího dne výukovou místnost v místě plnění Veřejné zakázky – viz níže. Zadavatel požaduje, aby výuková místnost umožňovala v rámci 1 školícího dne vedení výuky současně až pro 12 osob a byla vybavena prostorem pro digitální promítání (projekční plátno, popř. prostor (stěna), kde může být promítáno z přenosného projektoru). Náklady na zajištění výukové místnosti budou zahrnuty v nabídkové ceně dodavatele.   

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 120000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Konkrétní časový termín, místo konání workshopu a konkrétní počet zaměstnanců, kteří se budou workshopu účastnit (maximálně 30 osob v rámci celého workshopu bude dohodnut mezi Zadavatelem a dodavatelem po uzavření smlouvy na plnění této zakázky postupem ve smlouvě uvedeným. Předpokládaný začátek období školení: 12/2020 Konec období školení: 06/2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Česká republika, přičemž Zadavatel předpokládá, že školení mohou probíhat zejména na území města Prahy, Českých Budějovic, Ostravy a Kozomína.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Celková nabídková cena za zajištění workshopu a souvisejících služeb

[80% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena za zajištění workshopu a souvisejících služeb“ předloží dodavatel vyplněný krycí list (viz příloha č. 1 výzvy) s tím, že na tomto krycím listu uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za plnění předmětu Veřejné zakázky (tj. zajištění celkem šestidenního workshopu a souvisejících služeb dle článku 1.2 návrhu smlouvy ve výše uvedených termínech).

Zadavatel upozorňuje, že nebude schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou vyšší než je stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. více než 120.000,- Kč bez DPH. Podání nabídky s cenou vyšší, než je uvedena v předchozí větě je důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě, že dodavatel nabídne celkovou nabídkovou cenu nižší než 60.000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si Zadavatel právo vyzvat dodavatele k objasnění jím podané nabídky z důvodu podezření na skutečnost, že by jeho celková nabídková cena mohla představovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Nejvýhodnější nabídce, tj. nabídce s nejnižší celkovou nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

 

výše nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH

__________________________________________    x100

výše hodnocené nabídkové ceny v Kč bez DPH

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

 1. Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky

[20% váha]

Pro hodnocení dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky“ vyplní dodavatel čestné prohlášení dodavatele (viz příloha č. 2 této výzvy), v němž popíše zkušenosti členů odborného týmu, jež se budou podílet na plnění předmětu této Veřejné zakázky. Pro účely hodnocení je dodavatel oprávněn nominovat maximálně 3 členy odborného týmu.

Zadavatel přidělí každému členovi odborného týmu dodavatele 5 bodů za každý zrealizovaný workshop se zaměřením na genderovou problematiku zrealizovaný v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku. Jedním workshopem se pro účely hodnocení rozumí workshop v rozsahu 8 hodin v rámci 1 pracovního dne (hodina workshopu = 60 minut). Každý ze školitelů může za sebe uvést celkem maximálně 3 referované zakázky (včetně školení, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje splnění kvalifikace).

Příklad:

Člen odborného týmu 1

uvedeny 3 reference x 5 bodů = 15 bodů za člena odborného týmu 1

Člen odborného týmu 2

uvedeny 3 reference x 5 bodů = 15 bodů za člena odborného týmu 2

Člen odborného týmu 3

uvedeny 3 reference x 5 bodů = 15 bodů za člena odborného týmu 3

Celkový počet původních bodů:

45 bodů

 

Hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria „Kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění Veřejné zakázky“ bude probíhat tak, že se přidělí účastníkům body postupem odpovídajícím příkladné tabulce výše. Nabídka, která tímto způsobem získá nejvyšší počet bodů („původní body“), bude ohodnocena 100 body. Dalším nabídkám bude přidělena bodová hodnota dle vzorce:

 

hodnocená nabídka s původním počtem bodů

_______________________________________                          x 100

nabídka s nejvyšším původním počtem bodů

 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben váhou kritéria a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.

 

Nejvýhodnější nabídkou pro Zadavatele je nabídka, která v hodnocení dle kritéria A) a kritéria B) (viz výše) dosáhne v součtu nejvíce přepočtených bodů. Ostatní nabídky budou seřazeny sestupně podle počtu v součtu dosažených přepočtených bodů po hodnocení nabídek v kritériu A) a kritériu B).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel je v rámci nabídky povinen prokázat kvalifikaci v následujícím rozsahu:

 1. K prokázání základní způsobilosti Zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení dodavatele o tom, že subjekt nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tuto skutečnost prokazuje dodavatel předložením vyplněného a podepsaného čestného prohlášení, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
 2. K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel předložit seznam významných služeb totožného či obdobného charakteru jako je předmět této Veřejné zakázky poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku (viz vzor – příloha č. 2 výzvy).

Za významnou službu Zadavatel považuje službu obdobnou k předmětu Veřejné zakázky, tj. realizace workshopu se zaměřením na genderovou problematiku v rozsahu minimálně pěti (5) školících dní bez ohledu na to, zda šlo o po sobě jdoucí pracovní dny. Zadavatel požaduje, aby dodavatel realizoval v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku minimálně 3 takové významné služby, které musí být doloženy popisem v seznamu významných služeb s tím, že Zadavatel je oprávněn si poskytnutí takové služby ověřit u referenční osoby objednatele jednotlivých služeb. Za školící den je považováno 8 hodin workshopu, kdy školící hodina je 60 minut.

 1. K prokázání kritérií technické kvalifikace požaduje Zadavatel předložit seznam odborného týmu, který má dodavatel k dispozici k plnění předmětu této Veřejné zakázky (viz vzor – příloha č. 2 výzvy), a který se bude sestávat minimálně ze 3 odborníků, kteří v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení na tuto Veřejnou zakázku realizovali alespoň 1 workshop (1 workshopem se rozumí workshop v rozsahu 8 hodin v rámci 1 pracovního dne, přičemž hodina = 60 minut) se zaměřením na genderovou problematiku.

 

Další informace k prokázání splnění kvalifikace:

Dodavatel je oprávněn část kvalifikace požadovanou Zadavatelem (v rozsahu požadavku na předložení seznamu významných služeb a požadavku na seznam odborného týmu) prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli podle předložit:

 1. čestné prohlášení dodavatele o tom, že taková osoba nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na Veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby (jsou-li nějaké),
 3. písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
V případě společné účasti dodavatelů předkládá každý dodavatel čestné prohlášení dodavatele o tom, že nemá splatné daňové nedoplatky, splatné nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatné nedoplatky na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ostatní kvalifikaci prokazují dodavatelé společně.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka předložená dodavatelem musí mít písemnou formu (listinná podoba) a musí obsahovat alespoň:

 1. krycí list nabídky (vzor viz příloha č. 1 této výzvy);

Nabídka musí být podepsána na krycím listu dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele; popř. osobou k tomu zmocněnou s přiloženou plnou mocí ve prospěch této osoby.

 1. čestné prohlášení dodavatele k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a pro účely hodnocení nabídky dodavatele (vzor viz příloha č. 2 výzvy);
 2. podepsaný návrh smlouvy (viz příloha č. 3 výzvy);
 3. další dokumenty, dle uvážení dodavatele, na které nebyl prostor v předcházejících částech nabídky (např. smlouva o společnosti, v případě společné účasti dodavatelů, plná moc osoby oprávněné zastupovat dodavatele, označení údajů nebo sdělení, které dodavatel považuje za důvěrné nebo chráněné podle zvláštních právních předpisů).

V nabídce musí být uvedena identifikace dodavatele jeho obchodní firmou nebo názvem, sídlem, IČO, DIČ, identifikátorem datové schránky dodavatele a informacemi o kontaktní osobě dodavatele, včetně telefonického a e-mailového spojení na tuto osobu, jež bude odpovídat za veškerou komunikaci se Zadavatelem (viz vzor krycího listu nabídky – příloha č. 1 této výzvy).

V případě společné účasti dodavatelů (dále jen „společnost“), bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“, který bude pověřený ostatními dodavateli (dále jen „společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a zastupovat společnost. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti (sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů ve výběrovém řízení. V případě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí zahrnovat cenu veškerých činností dodavatele nezbytných pro řádné a včasné splnění Veřejné zakázky v plném souladu s touto výzvou a jejími přílohami, včetně souvisejících rizik dodavatele.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude doplněna dodavatelem do krycího listu nabídky (viz příloha č. 1 výzvy) a dále do příslušných ustanovení návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky (viz příloha č. 3 výzvy). Dodavatel odpovídá za soulad nabídkové ceny uvedené v obou výše zmíněných dokumentech. V případě rozporu je rozhodující nabídková cena uvedená v návrhu smlouvy na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Celková nabídková cena bude zahrnovat provedení workshopu včetně provedení analýzy a studií současného stavu HR strategie a interních směrnic Zadavatele a jejich případné přepracování a dále veškeré náklady dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že nebude schopen přijmout nabídku s celkovou nabídkovou cenou vyšší než je stanovená předpokládaná hodnota této Veřejné zakázky, tj. více než 120.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel dále upozorňuje, že v případě, že dodavatel nabídne celkovou nabídkovou cenu nižší než 60.000,- Kč bez DPH, vyhrazuje si Zadavatel právo vyzvat dodavatele k objasnění jím podané nabídky z důvodu podezření na skutečnost, že by jeho celková nabídková cena mohla představovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel předloží nabídku v listinné podobě v 1 originále, a to v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje) s připojením skenu nabídky na digitálním nosiči dat – CD/DVD (nepředložení skenu nabídky není důvodem pro vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení). Na digitálním nosiči dat bude dále, kromě skenu nabídky, připojen i doplněný návrh smlouvy v podobě .doc/ .docx. Pokud se bude předložený sken nabídky lišit jakkoli od listinného originálu nabídky, pro posouzení a hodnocení nabídek je rozhodný pouze listinný originál nabídky.Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném než českém jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce předloženy společně s překladem do českého jazyka.Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené následovně: Osvětová činnost – workshop pro zaměstnance – Český Caparol s.r.o. – nabídka – neotevírat. Zadavatel doporučuje, aby obálka nabídky zároveň obsahovala zpáteční korespondenční adresu dodavatele, který podává nabídku.Zadavatel upozorňuje, že nabídky dodavatelů nebudou přijímány elektronicky, pouze, jak je uvedeno výše, listině (ve fyzické podobě). Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky dodavatele byly navzájem pevně spojeny tak, aby bylo znemožněno vyjmutí jakékoliv části nabídky a aby tak byla nabídka zajištěna proti jakékoliv manipulaci s nabídkou cizí osobou. Zadavatel dále doporučuje, aby dodavatel očísloval všechny listy nabídky nepřerušenou, vzestupnou číselnou řadou. Místo pro podání nabídky a lhůta pro podání nabídky jsou uvedeny v úvodu této výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek (a případně související dokumenty) nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dodavatele k vysvětlení zadávacích podmínek, a to včetně přesného znění žádosti dodavatele (bez identifikace dodavatele).Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek mohou dodavatelé podat písemně, doručením (osobním nebo prostřednictvím pošty či jiným prostředkem veřejné přepravy zásilek) této žádosti na adresu místa podání nabídky, popř. elektronicky na email: kamila.kulhankova@havelpartners.cz. Vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti dodavatele. Vysvětlení zadávacích podmínek budou zveřejňována na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty pro podání nabídek změnit zadávací podmínky. Takto provedenou změnu oznámí jejím uveřejněním na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel si vyhrazuje právo a stanoví následující výhrady:

a)                        právo podanou nabídku účastníkovi nevracet;
Zadavatel zároveň informuje dodavatele, že je povinen veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu archivovat. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokumentů.
b)                       tato výzva je zpřístupněna dodavateli s výhradou, že bude použita pouze v souvislosti s přípravou, předložením a posouzením nabídky;
 
c)                        jakékoliv výdaje, práce či úsilí vynaložené před konečným zadáním Veřejné zakázky, která je předmětem výběrového řízení, jsou výlučně záležitostí obchodního úsudku účastníka. Účastník nemá nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jeho účastí ve výběrovém řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod. Zadavatel ani nebude v souvislosti s výběrovým řízením poskytovat žádné platby účastníkovi spojené s jeho účastí ve výběrovém řízení;
d)                       český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi dodavatelem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto výběrovým řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch dodavatele žádné překladatelské služby.

 

Zadavatel upozorňuje dodavatele na možnost a v případě naplnění stanovených podmínek i povinnost zrušit výběrové řízení dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost. V takovém případě nenáleží dodavatelům jakákoliv náhrada výloh spojených s účastí ve výběrovém řízení. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13 s účinností od 1.10.2020), na toto výběrové řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).Je-li v této výzvě či jejích přílohách užíván odkaz na ZZVZ, je tak činěno z důvodu analogického postupu dle tohoto právního předpisu; takovýmto odkazem ovšem Zadavatel nepřijímá dobrovolné podřazení postupu v tomto výběrovém řízení dle ZZVZ ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 26. 10. 2020
 
Aktualizováno: 21. 1. 2021