Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasport místních komunikací a dopravního značení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12874

Název zakázky: Pasport místních komunikací a dopravního značení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 7. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Orlová

Sídlo zadavatele: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Chlubna
 • Telefon: +420596581249
 • E-mail: miroslav.chlubna@muor.cz

IČ zadavatele: 00297577

DIČ zadavatele: CZ00297577

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Martina Szotkowská
 • Telefon: +420596581421
 • E-mail: martina.szotkowska@muor.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 7. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Pasport místních komunikací a dopravního značení“.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz. výzva k podání nabídek

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva k podání nabídek

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz. výzva k podání nabídek

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz. výzva k podání nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 399000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): 25588303, MDP GEO, s.r.o., Masarykova 202, 763 26 Luhačovice

  Datum podpisu smlouvy: 4. 9. 2019

Datum ukončení: 4. 9. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 7. 2019
 
Aktualizováno: 5. 9. 2019