Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasport vodovodů a kanalizací města Černošice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13395

Název zakázky: Pasport vodovodů a kanalizací města Černošice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 4. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Černošice

Sídlo zadavatele: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Filip Kořínek
 • Telefon: +420221982524
 • E-mail: filip.korinek@mestocernosice.cz

IČ zadavatele: 00241121

DIČ zadavatele: CZ00241121

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Michal Greguška
 • Telefon: +420724277643
 • E-mail: michal.greguska@mestocernosice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 5. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídka bude doručena elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje - https://cernosice.profilzadavatele-vz.cz/profile_cent_2586.html. Pro posouzení včasnosti podání nabídky je rozhodná včasnost podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje CENT. Pro dotazy nebo při problémech s používáním elektronického nástroje kontaktujte info@profilzadavatele-vz.cz nebo hotline: +420 583 550 086. Manuály elektronického nástroje: http://cent.osigeno.cz/text/pg/manualy

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace pasportů vodovodů a kanalizací města Černošice ve vazbě na aktivity projektu Otevřené město Černošice (KA2: Tvorba strategických dokumentů).

Specifikace předmětu plnění:

Město nemá v současné době k dispozici dokument, který by mapoval aktuální stav a situaci vodovodů a kanalizací v majetku města. Cílem této aktivity je vytvoření strategických dokumentů města, které umožní lépe plánovat výdaje na opravy a údržbu, ale i investice do rozvoje infrastruktury, resp. tvorby generelu v budoucnosti.

Jedná se o sumarizaci a verifikaci dostupných dat a geodetických zaměření objektů vodovodů a kanalizací města Černošice. Součástí prací bude výstup v podobě mapových listů vodovodů a kanalizací, fotodokumentace stavu objektů a zaměření nezaměřených objektů. Část objektů je geodeticky změřena a to včetně cca 15 % vodovodní sítě. Tyto podklady budou poskytnuty zpracovateli.

Externí dodavatel provede mapování stávajících rozvodů vodovodů a kanalizací, zhodnocení stavebně-technického stavu, fotodokumentace, detailní zaměření všech objektů a zpracování dat do digitálního zakreslení. Zpracuje textovou zprávu (popis stokového a vodovodního systému, hlavních sběračů, objektů čerpacích stanic a odlehčovacích komor), grafické a tabulkové vyhodnocení tematických map, vč. definování hlavních problémů stokového systému.

Pasport bude sloužit v rámci územně-plánovací dokumentace v souladu s požadavky přílohy č. 14 bodu 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění o dokumentaci staveb. Dále pro účelnější správu vodovodu a kanalizace z pohledu technického vyjadřování k napojení na VHI v souvislosti s plněním zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, § 8, odst. 4.

Dokumentace bude zpracována analogicky s Přílohou č. 14 bod 2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Specifické podmínky plnění a konkrétní obsahové, rozsahové a další číselné parametry jsou součástí příloh (Přílohy ZD č. 6 a 7).

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 627070,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín začátku plnění: od účinnosti smlouvy. Zadavatel požaduje, aby plnění bylo řádně ukončeno nejpozději do 31.12.2020.

Místo dodání / převzetí plnění:
Černošice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 1. Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle jediného kritéria nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
 2. Nabídková cena bude stanovena jako cena bez DPH a celková cena za kompletní realizaci zakázky.
 3. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, není možné ji překročit.
 4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady uchazeče nutné pro kvalitní splnění předmětu plnění veřejné zakázky.
 5. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH od nejnižší nabídkové ceny bez DPH po nejvyšší nabídkovou cenu bez DPH.
 6. V případě rovnosti nejnižších nabídkových cen bude rozhodnuto na základě transparentního losování za umožnění účasti všech dodavatelů, kteří podali tuto nejnižší nabídkovou cenu.
 7. Součástí nabídkové ceny budou veškeré náklady účastníka výběrového řízení spojené se zajištěním předmětu plnění zakázky dle Smlouvy o dílo (Příloha ZD č. 1).
Hodnocení nabídek bude probíhat v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce (verze 11) ze dne 11. 10. 2019 a Doporučením pro úspěšnou realizaci veřejných zakázek v rámci OPZ (verze 3.0) ze dne 23. 7. 2019.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Dodavatel doloží tyto doklady k prokázání kvalifikace:

Základní způsobilost dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení (Příloha ZD č. 4), v němž uvede, že:

 1. nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,
 2. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
 3. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
 4. nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 5. není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínky dle bodů a) až e) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu.

Profesní způsobilost dodavatel prokáže:

 1. výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné podobné evidence, je-li v ní zapsán, nikoli starší 3 měsíců
 2. kopií oprávnění k podnikání, zejm. živnostenským listem v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky

Pro prokázání kvalifikačních předpokladů postačí předložit dokumenty v prosté kopii (resp. jejím pdf obrazu).

Technickou kvalifikaci dodavatel prokáže (Příloha ZD č. 5):

 1. předložením seznamu min. 3 zakázek s referenčními listy u plnění zakázek obdobného charakteru v období max. 5 let před vyhlášením této výzvy; v referenčním listu musí být uveden stručný popis zakázky, rozsah a cena zakázky a doba realizace zakázky vč. identifikace objednatele (jméno kontaktní osoby, tel. číslo a e-mail); obdobnými zakázkami má zadavatel na mysli:
 • min. 1 službu (v hodnotě min. 140 000 Kč bez DPH), jejíž předmětem bylo vytvoření pasportu vodovodů
 • min. 1 službu (v hodnotě min. 120 000 Kč bez DPH), jejíž předmětem bylo vytvoření pasportu kanalizace
 1. předložením seznamu členů realizačního týmu formou profesního životopisu každého člena, přičemž posouzení splnění požadavků technické kvalifikace se bude vztahovat na následující pozice v týmu:
 • vedoucí týmu (min. 3 realizované projekty v oblasti pasportizace vodovodů a kanalizací v pozici vedoucího týmu; praxe v oblasti pasportizace vodovodů a kanalizací v pozici vedoucího týmu v délce min. 3 roky; ukončené VŠ vzdělání)

Seznam služeb může dodavatel zpracovat podle předlohy, jež tvoří přílohu ZD č. 5. Pokud dodavatel použije jinou předlohu, než zadavatelem předepsanou, potom dodavatelem předložený seznam služeb musí obsahovat všechny údaje, které zadavatel v příloze ZD č. 5 vymezil. Referenci k zakázce lze doložit čestným prohlášením uchazeče o realizaci předmětné zakázky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel doporučuje podat nabídku v následujícím členění s těmito povinnými částmi:

 1. Podepsaný krycí list nabídky (Příloha ZD č. 2)
 • Název veřejné zakázky
 • Identifikační údaje o dodavateli (jméno a příjmení/název, popř. obchodní firma; adresa bydliště nebo podnikání/sídlo; IČ, bylo-li přiděleno; kontaktní osoba, e-mail, telefon; pro dodavatele, který je právnickou osobou – jméno statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu; pro dodavatele, který je zastoupen – musí být součástí nabídky originál nebo ověřená kopie oprávnění pro tuto jinou fyzickou osobu s jednoznačně vymezeným rozsahem jednání)
 • Nabídková cena
 1. Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (Příloha ZD č. 4)
 2. Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 3. Doklady prokazující splnění technické kvalifikace (Příloha ZD č. 5)
 4. Seznam poddodavatelů/prohlášení (Příloha ZD č. 3)
 5. Popis nabízeného předmětu plnění
 6. Podepsaný návrh smlouvy o dílo (Příloha ZD č. 1) osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele včetně příloh uvedených ve smlouvě
Dodavatel může uvést v nabídce i další informace související s plněním veřejné zakázky, na které nebyl prostor v předchozích kapitolách a které považuje za nezbytné.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena částkou v Kč bez DPH, výší DPH a celkovou cenou za plnění zakázky.

Nabídková cena nesmí přesáhnout předpokládanou hodnotu veřejné zakázky uvedené v této zadávací dokumentaci. Všichni dodavatelé, kteří podají nabídku s vyšší nabídkovou cenou, budou ze zadávacího řízení vyloučeni.

Nabídková cena bude stanovena za kompletní a řádné provedení předmětu plnění veřejné zakázky a bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a rovněž předpokládané změny ceny v závislosti na čase plnění a předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré ztížené podmínky a rizika, které mohou vzniknout při poskytování plnění.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude zpracována písemně v českém jazyce.Dodavatel vyhotoví nabídku v jednom vyhotovení. Zadavatel požaduje, aby dokumenty v digitální formě byly uvedeny včetně podpisů, pro splnění této podmínky plně postačuje scan podepsaného dokumentu, který je součástí nabídky - není nutné opatřovat uznávaným elektronickým podpisem. Všechny listy nabídky (včetně všech příloh) zadavatel doporučuje očíslovat průběžnou číselnou řadou začínající číslem 1. Výjimka z doporučení číslovat listy se vztahuje pouze na úřední doklady, resp. jejich úředně ověřené kopie, doporučujeme však v nabídce uvést odkaz na jejich počet a název (např. v obsahu nabídky).Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; v případě jednání za dodavatele na základě plné moci, musí být originál či úředně ověřená kopie plné moci přiložena k nabídce.Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, kteří jsou rovněž účastníky tohoto zadávacího řízení, vyloučí zadavatel všechny tyto dodavatele ze zadávacího řízení. Dodavatel musí předložit nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na e-mail podatelna@mestocernosice.cz nebo do datové schránky zadavatele u46bwy4 nebo prostřednictvím elektronického nástroje.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Přesné podmínky pro vysvětlení zadávací dokumentace stanoví kap. 20.6 Obecné částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11).

Další požadavky na zpracování nabídky:

Varianty nabídky nejsou připuštěny.

Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně dodavatel.

Zadavatel nenese odpovědnost za žádné náklady jakéhokoli druhu, které dodavatel v souvislosti s účastí v zadávacím řízení vynaloží.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, kap. 20.10.

Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: Seznam poddodavatelů, pokud bude dodavatel poddodavatele pro plnění zakázky využívat. V tomto seznamu budou uvedeny názvy, sídla a IČ poddodavatelů, činnosti, které budou při realizaci provádět a informace o tom, zda bude prostřednictvím poddodavatele prokazována některá část kvalifikace. Prostřednictvím poddodavatele nelze prokázat splnění kvalifikace profesní způsobilosti.

Obchodní a platební podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného textu návrhu smlouvy, který předkládá zadavatel jako součást této výzvy. Tento návrh je pro dodavatele závazný. Dodavatel jej doplní pouze na místech výslovně označených zadavatelem. Dodavatelem doplněný a podepsaný (osobou, která je oprávněna jménem nebo za dodavatele jednat) návrh smlouvy musí být součástí nabídky. Podáním nabídky dodavatel vyjadřuje souhlas s textem smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit celé znění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem na svých webových stránkách/profilu.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 424000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): MK Consult, v.o.s., Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 25472593

  Datum podpisu smlouvy: 8. 7. 2020

Datum ukončení: 8. 7. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 4. 2020
 
Aktualizováno: 14. 7. 2020