Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12769

Název zakázky: Pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 5. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Obec Osoblaha

Sídlo zadavatele: Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Antonín Rous
 • Telefon: +420731610860
 • E-mail: starosta@osoblaha.cz

IČ zadavatele: 00296279

DIČ zadavatele: CZ00296279

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Dohnalová
 • Telefon: +420776287182
 • E-mail: projekty@osoblaha.cz

Lhůta pro podání nabídek: 27. 5. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Obec Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o zpracování komplexního pasportu kanalizace zastavěného území obce Osoblaha, jakožto nový dokument, který bude následně obcí Osoblaha využíván. Zpracování tohoto dokumentu bude jak v elektronické tak v listinné podobě.

Provedení pasportizace by spočívalo v dohledání šachet a dohledávání kanalizace v celém zastavěném území obce Osoblaha. TV monitoring kanalizace DN 200-500 mm v odhadované délce 3 600 metrů. Čištění kanalizace DN 200-250 mm v odhadované délce 1 000 metrů a čištění kanalizace DN 300-500 mm v odhadované délce 2 600 metrů.

Zpracování pasportu kanalizační sítě bude zahrnovat tyto úkony:

 1. geodetické zaměření bodových prvků stokové sítě – polohopisné a výškové zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém BpV
 2. vizuální revize šachet-pořízení fotodokumentace
 3. průzkum úseků stokové sítě náhledem šachtovou kamerou se záznamem
 4. zavedení evidence bodových a liniových prvků kanalizace:
 • typ prvku, profil, délka, materiál, pokud je známo, rok pořízení, vlastník, stav
 • kompletní evidence třetího rozměru (hloubka šachet, hloubka začátku a konce každého úseku vedení)

  5. výpis statistických údajů-celková délka vedení, délky podle trubních materiálů, profilů, apod.

  6. popis a vyhodnocení technického stavu stokové sítě posouzení kanalizace z hlediska technického provedení a spádového uložení (textově, tabelárně a výkresem).
  7. Návrh řešení oprav poškozených částí s ekonomickým vyhodnocením investičních nákladů.
  8. Průběh kanalizace bude zpracován ve formátu DXF, DGN, příp. SHP

Výstup a forma zpracování:

 • textová část – dle výše stanoveného rozsahu pasportu
 • grafická část – objekty pasportu budou graficky zpracovány s využitím podkladů digitální katastrální mapy obce Osoblaha, všechny objekty pasportu budou zpracovány v souřadnicovém systému S-JTSK, výškový systém BpV, přičemž druh kanalizace a osoba vlastníka či správce sítě bude rozlišena v jednotlivých vrstvách
 • objekty budou doloženy fotodokumentací (otevřených šachet, vpustí, výustních objektů apod.)
 • digitální část – data o geodetické zaměření bodových prvků stokové sítě budou předána ve formátu DXF, DGN, příp. SHP
 • průzkum úseků stokové sítě náhledem kamerou se záznamem
 • tabulkové zpracování údajů o:

- kanalizačních stokách (název, charakter potrubí, délky úseků, profil, sklon, profily a materiál)
- kanalizačních šachtách a vpustích (označení, kóta poklopu + kóta dna potrubí, případně přítoky a odtoky, typ poklopu, mříže)
- přehledná situace 1:5000 a situace tras kanalizačních sítí (barevně budou odlišeny trasy dle druhu a osoby vlastníka sítě) v měřítku 1:1000 s doplněnými údaji o stokách, šachtách a vpustích a ostatních zařízeních (lapače, výustní objekty apod.).

Celá dokumentace bude předána 1x v tištěné formě a ve formátu pdf, DXF, DGN, příp. SHP na CD

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1152000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpoklad zahájení 8. července 2019. Ukončení nejpozději 31.10.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Obec Osoblaha, Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny níže uvedeným způsobem:

   

   

  Nabídková cena 100% - číselné kritérium

   

                             Cena z nabídky, která je

                              nejvýhodnější (nejnižší)

  100 x ----------------------------------------------------------------------- x 100%

                               Cena hodnocené nabídky

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečí a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Dodavatel podáním své nabídky potvrzuje, že vlastní příslušná oprávnění k podnikání v odpovídajícím rozsahu pro plnění této veřejné zakázky. Vítězný dodavatel je povinen doložit příslušné doklady nejdéle před podpisem smlouvy (např. kopii výpisu z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu…).
 • Výpis vybraných zakázek realizace pasportu kanalizací za poslední 2 roky (tj. v průběhu let 2017 a 2018 až do termínu podání nabídky) s nejméně 1 zakázkou v celkové výši plnění nejméně 300 tis. Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka musí být bez překlepů a chyb, které by mohly být při hodnocení zavádějící. Součástí nabídky musí být minimálně:

1.      Vyplněný Krycí list (příloha č. 1 této výzvy) podepsaný osobou (osobami) oprávněnou jednat za dodavatele.

2.      Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečí a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

3.      Podepsaný návrh smlouvy (příloha číslo 2 této výzvy)

Výpis vybraných zakázek realizace pasportu kanalizací za poslední 2 roky (tj. v průběhu let 2017 a 2018 až do termínu podání nabídky) s nejméně 1 zakázkou v celkové výši plnění nejméně 300 tis. Kč bez DPH.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracovaná v Kč s a bez DPH. Bude uvedena na krycím listu ve struktuře tam uvedené (příloha č. 1 této výzvy). Bude doplněna ve smlouvě ve struktuře tam uvedené (příloha č. 2 této výzvy).

Nabídková cena bude zahrnovat již veškeré nutné a uznatelné náklady na komplexní realizaci zakázky. V průběhu plnění zakázky dodavatel nemůže vyžadovat úhradu dalších dodatečných nákladů.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Osobou oprávněnou jednat za dodavatele se rozumí osoba jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.(v krycím listu nabídky)

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Dodatečné informace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení Žádosti podle předchozího odstavce, Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz a profilu zadavatele.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy na zpracování pasportizace kanalizace celého území obce Osoblaha (dále„ Smlouva“), která je přílohou č. 2 této výzvy k podání nabídek.

Účastník není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny oproti návrhu Smlouvy uvedeném v přílohách této zadávací dokumentace s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění takto výzva nebo Smlouva předpokládá (viz označení DOPLNÍ ÚČASTNÍK).

Smlouva předložená v nabídce bude podepsána oprávněnou osobou účastníka zadávacího řízení v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku a způsobu jednání podle výpisu z obchodního rejstříku (ve všech částech k podpisu určených). Nepodepsanou smlouvu považuje zadavatel za nepodepsanou nabídku, která je pro zadavatele právně neúčinná. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu, bude ze soutěže vyloučena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje předložit nabídku v 1 listinném vyhotovení a v 1 digitální verzi na CD v běžně používaných formátech např. xls, pdf

Zadavatel si vyhrazuje právo:

Odmítnout všechny nabídky,
Změnit, případně zrušit toto zadávací řízení
Nevracet podané nabídky
Neuzavřít smlouvu se žádným dodavatelem
Nehradit dodavatelům žádné náklady, které vynaložili za účast v tomto zadávacím řízení

 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 976000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): HydroIdea s.r.o., Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava, IČ 02929368

  Datum podpisu smlouvy: 23. 7. 2019

Datum ukončení: 23. 7. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 5. 2019
 
Aktualizováno: 5. 8. 2019