Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání BioAktiv CZ s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11932

Název zakázky: Podnikové vzdělávání BioAktiv CZ s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 12. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: BioAktiv CZ s.r.o.

Sídlo zadavatele: Bořivojova 878/35, Praha 3 130 00

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Tomáš Dolejš
 • Telefon: +420773837400
 • E-mail: tomasdolejs@bioaktiv.cz

IČ zadavatele: 24845957

DIČ zadavatele: CZ24845957

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lukáš Soudek
 • Telefon: +420775556070
 • E-mail: soudeklukas@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 19. 12. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Tř. 9 května 1282/6, 390 02 Tábor

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem služby je školení měkkých manažerských dovedností pro 16 zaměstnanců společnosti BioAktiv CZ s.r.o.

 

Rozsahy kurzů ve dnech a v hodinách včetně jednotlivých témat jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1514808,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
leden 2018 - prosinec 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Chotoviny, Táborská 68, 39731 Chotoviny Tábor,Tř. 9.května 1282/6, 39002 Tábor Místo dodání služby je podrobněji specifikováno v harmonogramu – příloha č. 2

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (50%) – číselné kritérium

  Při hodnocení nabídek v rámci  dílčím hodnotícího kritéria nabídková cena použije hodnotící komise bodovací stupnici 0 až 100 bodů. Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost hodnocené nabídky v rámci dílčího kritéria. Hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu (zaokrouhleno na dvě desetinná místa nahoru), která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Bodová hodnota poté bude vynásobena vahou dílčího kritéria.

   

  Při hodnocení nabídek u zadavatele, který je plátcem daně z přidané hodnoty bude hodnocena cena bez daně z přidané hodnoty. U zadavatele, který není plátcem daně z přidané hodnoty, cena s daní z přidané hodnoty

   

  Vzorec pro hodnocení dílčího kritéria cena:

   

  Nejnižší předložená nabídková cena

  100  x   --------------------------------------------------------     x   váha 50%

                                                           Nabídková cena hodnocené nabídky

   

  Metodika a kvalita organizace kurzů – Váha 50%

  Tímto kritériem se myslí dokument, který v rozsahu max. 12 stran popíše postup dodavatele k plnění předmětu veřejné zakázky. Hodnoceny budou způsoby realizace pro zadavatele klíčových částí požadovaného plnění, které dodavatel v Metodice organizace kurzů popíše, a které se budou vztahovat k efektivitě výuky. Konkrétně bude hodnocen popis:

  Metodiky výuky
  Efektivity výukových metod
  Způsob ověřování kvality výuky a získávání zpětné vazby

  Lépe bude hodnocen dodavatel, který nabídne efektivnější a pro Zadavatele ověřitelnější způsob organizace kurzů

  Pro hodnocení subjektivních (nečíselných) kritérií se použije bodová stupnice 1 až 100 bodů. Nejvhodnější nabídce je vždy přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním jsou přiřazeny body odpovídající výsledku jejich porovnání s touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Počet získaných bodů bude vynásoben vahou daného kritéria. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Prokázání profesní způsobilosti dle §77 ZZVZ - Doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku prosté kopii)
  Prokázání základní způsobilosti dle §74 ZZVZ. Uchazeč použije čestné prohlášení - příloha č. 4 této výzvy.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je povinen předložit návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ, pokud jsou přiděleny
Předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně a kvalitativně)
Cenu bez DPH a informaci, zda dodavatel je či není plátcem DPH
Platební podmínky
Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
Závazek dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu
Smlouva o dílo bude obsahovat ustanovení, kdy osoba (lektor) může být nahrazen pouze osobou s minimálně shodnou kvalifikací, která byla prokazována v nabídce. 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen do nabídky vložit vyplněnou přílohu č.2 zadávací dokumentace

Do přílohy vyplní cenu za školící den / osoba

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat – Podnikové vzdělávání Bioaktiv - “, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídka musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu soudeklukas@gmail.comVysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení neposkytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozím bodě.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění
Zadavatel neumožňuje variantní řešení
Nabídky musí být předloženy písemně v listinné podobě (1 originál) + elektronicky na USB disku
Celá nabídka bude zpracována v českém jazyce. Dokumenty v cizím jazyce budou opatřeny překladem do českého jazyka.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, vydání číslo 6. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Nedostatky zásadního rázu, které neumožňují zadavateli pokračovat ve výběrovém řízení

Datum ukončení: 13. 12. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 12. 2017
 
Aktualizováno: 12. 12. 2017