Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání v oblasti konstrukce a výroby laboratorní a vakuové techniky ve společnosti LAVAT a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11546

Název zakázky: Podnikové vzdělávání v oblasti konstrukce a výroby laboratorní a vakuové techniky ve společnosti LAVAT a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 8. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: LAVAT a.s.

Sídlo zadavatele: Tovární 35, Chotutice 28103 Radim u Kolína

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Klovrza
 • Telefon: +420321792312
 • E-mail: klovrza@lavat.cz

IČ zadavatele: 46356541

DIČ zadavatele: CZ46356541

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: David Klovrza
 • Telefon: +420321792312
 • E-mail: david.klovrza@lavat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2017 08:00

Místo pro podání nabídek:
Tovární 35, Chotutice 281 03 Radim u Kolína

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Podnikové vzdělávání v oblasti konstrukce a výroby laboratorní a vakuové techniky ve společnosti LAVAT a.s.

Toto školení se skládá z 6 částí:

 1. Pokračování školení - Výpočty, konstrukce a správa konstrukčních dat pro Autodesk Inventor CAD
 2. Programování obrábění na celých sestavách v modelech; použití nových fréz za pomocí iMachiningu
 3. Programování CAM na soustružnických center s vřetenem a proti-vřetenem
 4. Technologie čištění ultravakuových součástí
 5. Vakuová technika - chemicky zodolnění typy vývěv, vícestupňové čerpací stanice
 6. Pokračování školení obsluhy 3D měřícího stroje WENZEL XO55 v 3D modelech

 

 1. část: Pokračování školení - Výpočty, konstrukce a správa konstrukčních dat pro Autodesk Inventor CAD

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 8
 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 31.12.2017
 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Zobrazování vazeb v náčrtu, práce s hladinami, s modelem - úprava objemu, pokročilejší formy modelu, práce s tolerancemi rozměrů, rámové konstrukce, svařence, domodelování svárů, i-vlastnosti a další
 • Program: Inventor CAD, InventorCAM
 • Počet hodin: Celkem 64 hodin (60 min)
 • Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 88 700 CZK bez DPH
 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

2. část: Programování obrábění na celých sestavách v modelech; použití nových fréz za pomocí iMachiningu

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 3

 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 30.10.2017

 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Modelování (práce) v sestavách, iMachining 2.5D práce s novými typy fréz, rozdílové školení, programování modelů velkých sestav a jejich propočty v reálném čase

 • Program InventorCAM, Inventor CAD, iMachining

 • Počet hodin: Celkem 40 hodin (60 min)

 • Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 55 000 CZK bez DPH

 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

3. část: Programování CAM na soustružnických centrech s vřetenem a proti-vřetenem

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 3
 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 31.12.2017
 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Efektivnější využití CNC strojů s protivřetenem. Využití plného potenciálu těchto strojů za pomocí programování CAM a aplikace iMachining 2.5D.
 • Program InventorCAM, Inventor CAD, iMachining
 • Počet hodin: Celkem 48 hodin (60 min)
 • Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 66 000 CZK bez DPH
 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

4. část: Technologie čištění ultravakuových součástí

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 7

 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 29.6.2018

 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Odmašťování, manipulace s díly, čištění vlnovců do elektronových mikroskopů a do ultravakua, balení ultravakuových částí, čisté prostory

 • Počet hodin: Celkem 160 hodin (60 min)

 • Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 240 000 CZK bez DPH

 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

5. část: Vakuová technika - chemicky zodolněné typy vývěv, vícestupňové čerpací stanice

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 7
 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 1.5.2018
 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Chemicky zodolněné membránové vývěvy - materiály, nanášení jednotlibých vrstev; Vícestupňové čerpací systémy - propojení různých typů vývěv do jednoho celku
 • Počet hodin: Celkem 80 hodin (60 min)
 • Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 200 000 CZK bez DPH
 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

6. část: Pokračování školení obsluhy 3D měřícího stroje WENZEL XO55 v 3D modelech

 • Počet zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě: 9

 • Předpokládaný termín realizace vzdělávací aktivity: 29.9.2017 - 30.11.2017

 • Obecný cíl vzdělávací aktivity: Lepší propojení designového programu Inventor 2017 a iMachiningu 2.5D ve strojem WENZEL XO55. Programování modelů ve 3D v rámci stroje Wenzel pro oponenturu oddělení Technologie.

 • Počet hodin: Celkem 40 hodin (60 min)
  Předpokládané náklady vzdělávací aktivity (kurzovné): 48 500 CZK bez DPH

 • Předpokládaný způsob ověření získaných znalostí a dovedností: Závěrečná zkouška

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 698200,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
29.9.2017 - 29.6.2018

Místo dodání / převzetí plnění:
Tovární 35, Chotutice, 28103 Radim u Kolína

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými dodavateli a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny.

 • Pro hodnocení nabídek budou využita níže uvedená kritéria, která budou hodnocena bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100 bodů

 • Výše nabídkové ceny – váha 60 %

 • Kvalita nabízeného plnění – váha 40 %

 • Bodové ohodnocení výše nabídkové ceny vznikne násobkem 100, váhy kritéria a poměru výše nejnižší nabídkové ceny a nabídkové ceny hodnocené nabídky.

 • Kvalita nabízeného plnění bude hodnocena dle zpracovnání obsahové náplně vzdělávací aktivity
  Nejvhodnější nabídce bude přiřazena hodnota 100 bodů, ostatním body odpovídající porovnání s nejvhodnější nabídkou. Počet bodů bude následně vynásoben vahou kritéria.

 • Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude sestaveno konečné pořadí nabídek, přičemž jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejvyšším počtem bodů.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 1. část: Pokračování školení - Výpočty, konstrukce a správa konstrukčních dat pro Autodesk Inventor CAD

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Autodesk Partner
 • Kvalifikační předpoklady lektorů dodavatelů Inventor CAD, InventorCAM
 • Doložit 3 školení podobného rozsahu v posledních 3 letech

 

2. část: Programování obrábění na celých sestavách v modelech; použití nových fréz za pomocí iMachiningu

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doložit certifikát autorizovaný prodejce aplikace InventoCAM
 • Kvalifikační předpoklady lektorů dodavatelů Inventor CAD, InventorCAM

 • Doložit 3 školení podobného rozsahu v posledních 3 letech

 

3. část: Programování CAM na soustružnických centrech s vřetenem a proti-vřetenem

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Doložit certifikát autorizovaný prodejce aplikace InventoCAM

 • Kvalifikační předpoklady lektorů dodavatelů Inventor CAD, InventorCAM

 • Doložit 3 školení podobného rozsahu v posledních 3 letech

 

4. část: Technologie čištění ultravakuových součástí

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Doložit certifikát Národní soustava kvalifikací - Úklidový pracovník - speciální práce

 • Čestné prohlášení o znalosti norem: 

  ČSN EN ISO 14644 Čisté prostory a příslušné řízení prostředí

 

5. část: Vakuová technika - chemicky zodolněné typy vývěv, vícestupňové čerpací stanice

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doložit vzdělání a zkušenosti lektora v oboru
 • Doložit zkušenosti společnosti z oboru vakuové a laboratorní techniky v posledních 3 letech

 

6. část: Pokračování školení obsluhy 3D měřícího stroje WENZEL XO55 v 3D modelech

 • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • Doložit vzdělání a zkušenosti lektora v oboru

 • Doložit 3 školení podobného rozsahu v posledních 3 letech

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě v českém jazyce. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30 dnů a končí 29.9.2017 v 8:00hod.

Zadavatel požaduje předložit nabídky v následujícím členění : titulní list nabídky, obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu v CZK bez a včetně DPH. Organizace a průběh školení.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Ceny jednotlivých služeb musí být platné a závazné po celou dobu plnění zakázky. Cenová nabídka nesmí být měněna v souvislosti s inflací a kurzem CZK vůči zahraničním měnám.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Veřejná zakázka - Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Poskytoval dotace zjistil určitá pochybení.

Datum ukončení: 20. 10. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 8. 2017
 
Aktualizováno: 26. 10. 2017