Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13662

Název zakázky: Podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 15. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Conectart s.r.o.

Sídlo zadavatele: K Žižkovu 851/4, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Petr Studnička a Lubomír Svačina, jednatelé
  • Telefon: +420840118811
  • E-mail: info@conectart.cz

IČ zadavatele: 24728055

DIČ zadavatele: CZ24728055

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Linda Matějíčková
  • Telefon: +420702145723
  • E-mail: linda.matejickova@econetof.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 11. 2020 11:00

Místo pro podání nabídek:
ECONET OPENFUNDING s.r.o, Budějovická 2056/96, 140 00 Praha 4

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je:

podnikové vzdělávání ve společnosti Conectart s.r.o. v oblasti telemarketingu zahrnující:

Motivace, zvládání stresu a emoce
Prodej nejen akvizice
Finance a MS Office

školení managementu společnosti Conectart s.r.o. v oblasti leadership telemarketingu, motivace podřízených a osobního rozvoje v oblasti telemarketingu zahrnující:

Time a stress management
Vedení a řízení týmu na CC
Komunikace a kreativita
MS Office.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 5000000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.03.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo nebo pobočky zadavatele: - Sladkovského 595, 280 02 Kolín IV - Špitálské náměstí 3517/1b, 400 01 Ústí nad Labem - Horní náměstí 1158, 779 00 Olomouc - Mečová 10, 602 00 Brno. - Jeronýmova 21, 370 01 České Budějovice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena v Kč bez DPH.......váha 60 %
  • kvalita odborného týmu..............váha 40 %

Blíže viz Zadávací dokumentace

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Viz Zadávací dokumentace

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Viz Zadávací dokumentace

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Viz Zadávací dokumentace

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Zadávací dokumentace

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Viz Zadávací dokumentace

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Viz Zadávací dokumentace

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 15. 10. 2020
 
Aktualizováno: 15. 10. 2020