Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11079

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Podravka - Lagris a.s.

Sídlo zadavatele: Dolní Lhota 39, PSČ 76323

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Dalibor Kezele
 • Telefon: +420577658200
 • E-mail: dalibor.kezele@podravka.cz

IČ zadavatele: 25510487

DIČ zadavatele: CZ25510487

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Ladislava Vodičková
 • Telefon: +420577658219
 • E-mail: ladislava.vodickova@podravka.cz

Lhůta pro podání nabídek: 24. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Podravka - Lagris a.s., Dolní Lhota 39, PSČ 76323, vrátnice, od 8 do 15 hodin

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění služeb spadajících do oblasti vzdělávání dospělých.

Vzdělávání se zaměřuje na rozvoj zaměstnanců v několika klíčových oblastech:

 1. ekonomické, účetní a právní dovednosti – zaměřeno na účetní a administrativní pracovníky/-ce.
 2. manažerské a měkké dovednosti – zaměřeno na vzdělávání ředitelů jednotlivých oblastí.
 3. základní IT dovednosti – zaměřeno na vzdělávání administrativních pracovníků/-ic a pracovníků/-ic zákaznického servisu.

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1250000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Květen 2017 – únor 2019. Termín zahájení plnění je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Realizace kurzů bude probíhat ve školicích prostorech zadavatele. Manažerský koučink bude probíhat v sídle zadavatele, Brně a Olomouci.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Celková nabídková cena bez DPH - 40 %
 • Kvalita nabízených služeb - 30 %
 • Kvalita realizačního týmu - 30 %

Více viz Výzva k podání nabídky ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lumeni, s.r.o., Pekárenská 10, 602 00 Brno, IČ: 29292727, osoba oprávněná jednat: Mgr. Lukáš Havelka

  Datum podpisu smlouvy: 23. 5. 2017

Datum ukončení: 23. 5. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 4. 2017
 
Aktualizováno: 31. 5. 2017