Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Chart Ferox, a.s. - Měkké a manažerské dovednosti

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13524

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Chart Ferox, a.s. - Měkké a manažerské dovednosti

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Chart Ferox, a.s.

Sídlo zadavatele: Ústecká 1335/30, 405 02 Děčín, Česká republika

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Hana Hanušová
  • Telefon: +420412507412
  • E-mail: hana.hanusova@chartindustries.com

IČ zadavatele: 00008648

DIČ zadavatele: CZ00008648

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Andrea Žďárková
  • Telefon: +420777458642
  • E-mail: andrea.zdarkova@chartindustries.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 8. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
https://tenderarena.cz/#/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004575/zakazka/355530

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění zakázky je uzavření smlouvy o poskytování služeb školení pro zaměstnance zadavatele.
Kurzy budou realizovány na základě smlouvy o poskytování služeb, uzavřené pouze s jedním vítězným
dodavatelem.
Podrobná specifikace předmětu plnění a konkrétní témata, jsou uvedena v příloze č. 4 této výzvy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 800000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31. 1. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Ústecký kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Hodnotící kritérium Váha v %
1) Celková nabídková cena bez DPH v Kč 50%
2) Metodika vzdělávání 25%
3) Kvalita výukových materiálů, vstupní výstupní zprávy 25 %

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Základní způsobilost

- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona ji prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona

  • Profesní způsobilost

- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením dokladu, že je
oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky a to pro obor Mimoškolní
výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti či obdobné, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

  • Technická kvalifikace

- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel požaduje, uvést a předložit v rámci čestného prohlášení
o splnění kvalifikace seznam významných zakázek, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky
před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace
objednatele včetně uvedení kontaktů na objednatele; dále bude v každém seznamu uveden název
zakázky, doba plnění zakázky, stručný popis zakázky a celková cena v Kč bez DPH. Seznam bude
vyplněn dle vzoru seznamu významných služeb, který je uveden v příloze č 4. této výzvy.
Dodavatel předloží seznam alespoň 2 významných služeb. Významnou službou se rozumí služba,
jejímž předmětem je kompletní realizace vzdělávacích kurzů v oblasti měkkých a manažerských
dovedností z oblasti technického průmyslu, poskytnutých dodavatelem a řádně dokončených,
přičemž ze seznamu musí vyplývat následující:
Z uvedeného seznamu významných služeb musí být patrné, že rozsah každé z těchto zakázek
činil alespoň:
- kurzy v oblasti měkkých a manažerských dovedností z oblasti technického průmyslu v
minimální hodnotě alespoň 300 000 Kč bez DPH, za každou z nich;
Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí služeb je zejména smlouva s objednatelem a
doklad o uskutečnění plnění dodavatele.
- dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona zadavatel požaduje seznam techniků, kteří se budou podílet na
plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje uvést a předložit seznam členů realizačního týmu -
lektorů (školitelů), kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky; vzor seznamu realizačního
týmu je uveden v příloze č. 4 této výzvy.
Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel musí doložit, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici realizační tým, jehož členové
mají potřebné zkušenosti a praxi v lektorské činnosti (konkrétní vzdělávací program) a mohou se v
případě potřeby zastoupit.
Zadavatel připouští, aby jedna osoba v rámci realizačního týmu zastávala více pozic.
Zadavatel výslovně požaduje, aby se osoby uvedené dodavatelem v nabídce v seznamu členů
realizačního týmu fakticky přímo podílely na realizaci veřejné zakázky, a to ve vztahu k
požadovaným pozicím, resp. v rozsahu odpovídajícím požadovaným zkušenostem a potřebám při
plnění veřejné zakázky. Nahrazení těchto osob lze pouze s přechozím souhlasem zadavatele.
Seznam realizačního týmu bude nedílnou přílohou smlouvy.
V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel seznam členů realizačního týmu,
z jehož obsahu budou vyplývat následující informace:
a. jméno a příjmení člena týmu,
b. nejvyšší dosažené vzdělání,
c. přehled a dobu profesní praxe vztahující se k předmětu veřejné zakázky,
d. realizované zakázky obdobného charakteru, ze kterých musí vyplývat splnění výše
uvedených minimálních požadavků zadavatele,
e. součástí seznamu bude čestné prohlášení, že se členové realizačního týmu budou
přímo podílet na realizaci zakázky.
Přílohou seznamu členů realizačního týmu bude Osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné
kvalifikaci (maturitní vysvědčení, VŠ diplom, certifikát aj.) za každého člena realizačního týmu:
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným
službám. Zadavatel požaduje, aby dodavatel dále uvedl, alespoň níže uvedené osoby, a to:
pro Měkké a manažerské dovednosti
• minimálně jednu (1) osobu na pozici „Garant" (zodpovědný za řádné plnění
zakázky, kvalitu vzdělávání, komunikaci se zadavatelem, řízení lektorů a dodržování
stanovených termínů) splňující následující požadavky:
• řádně ukončené vysokoškolské vzdělání;
• zkušenost minimálně pět (5) let v tvorbě vzdělávacích programů v oblasti měkké
a manažerské dovednosti;
• minimálně sedm (7) osob na pozici „Lektor" splňující následující požadavky:
• řádně ukončené vysokoškolské vzdělání
• minimálně pět (5) let zkušeností jako lektor i školitel v oblasti vzdělávání v
oblasti měkké a manažerské dovednosti. Účastník toto doloží seznamem realizačního
týmu (vzor je uveden v příloze č. 4. této výzvy), jež bude obsahovat seznam lektorů,
kteří se budou podílet na této zakázce a pro každého člena realizačního týmu seznam
realizovaných zakázek obdobného charakteru (vzdělávání v oblasti měkké a
manažerské dovednosti, na kterých se osobně podíleli) a délku praxe v této oblasti.
- každý lektor doloží profesní životopis a čestné prohlášení o účasti v této zakázce
• herec (asistent výuky) pro modelové situace, který bude vytvářet reálné
prostředí pro nácvik. Herec musí umět ztvárnit modelové situace z pracovišť.
V seznamu realizačního týmu, ze kterého bude plynout splnění této kvalifikace, budou
uvedeny pouze ověřitelné reference a kontakty k ověření těchto referencí.

- dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona zadavatel požaduje, uvést podrobný popis a předložit vzorky k
hlavnímu kurzu „Metodiky vzdělávání - vypracované metodické listy“, „Výukového materiálu“ a
„Vstupních a výstupních zpráv“ k hlavnímu kurzu. Předložení vzorků je podrobně popsáno v
Předmětu plnění této výzvy a v článku o Hodnocení nabídek,

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce, mimo dokladů prokazujících
kvalifikaci členů realizačního týmu.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Dodavatel, který podal nabídku zadávacím
řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v zadávacím řízení prokazuje
kvalifikaci.
Součástí nabídky bude vyplněný krycí list. Vzor Krycího listu y je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Součástí nabídky bude:
a) vyplněný krycí list, na kterém bude uvedena kontaktní osoba dodavatele, a to včetně kontaktní adresy
a e-mailové adresy včetně vyplnění části Hodnocení nabídek. V části hodnocení nabídek účastník
vyplní veškeré položky a hodnoty pro kritéria hodnocení i sub kritéria hodnocení a žádnou položku
nesmí vynechat. (krycí list k vyplnění je přílohou č. 1 této výzvy).
c) doklady k prokázání kvalifikace
d) vlastní nabídka účastníka,
e) ostatní doklady a dokumenty nabídky.
Zadavatel nepožaduje předložení doplněné smlouvy o poskytování služeb v nabídce účastníka, která je přílohou
č. 2 této výzvy. Doplněnou smlouvu předloží až vybraný dodavatel. Text smlouvy musí v plném rozsahu
respektovat podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci. Zadavatel připouští pouze úpravy textu smlouvy
vybraným dodavatelem, které zadavatel vyznačil žlutou barvou, nebo zřetelným „DOPLNIT“ nebo „DOPLNÍ
ÚČASTNÍK“.
Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky:
Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje
Tender arena.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena, bude stanovena zpracováním Cenové nabídky uvedené v příloze č. 3 - Cenová
nabídka.
Celková nabídková cena bude stanovena na základě vyplnění všech položek k ocenění v příloze č. 3 v cenové
nabídce. Žádná položka nesmí být vypuštěna, nebo oceněna nulovou hodnotou.
Nabídková cena obsahuje veškeré náklady účastníka spojené se splněním poptávaných služeb dle předmětu
plnění. DPH bude fakturováno podle platného zákona o DPH.
Celkovou nabídkovou cenu uvede účastník v krycím listu a to v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH),
dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb. ve znění
pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Celková nabídková cena bude včetně
zakalkulování veškerých nákladů, potřebných ke zdárnému dokončení předmětu plnění. Vzor krycího listu je
uveden v příloze č. 1 této výzvy.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem,
výslovně uvede v nabídce.
Účastník zahrne do cenové nabídky požadovaný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky uvedený v příloze č. 4
této výzvy v plném rozsahu a veškeré další přímé i nepřímé náklady, které vycházejí z vyhlášených podmínek a
zadávací dokumentace.
Celková nabídková cena je stanovena pouze pro hodnocení nabídek.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Dodavatel je povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Andrea Žďárková andrea.zdarkova@chartindustries.com

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 7. 2020
 
Aktualizováno: 27. 7. 2020