Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy IndiGo group

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13485

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy IndiGo group

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 1. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: IndiGo group s.r.o.

Sídlo zadavatele: Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Elena Pešková
 • Telefon: +420724652040
 • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

IČ zadavatele: 25925369

DIČ zadavatele: CZ25925369

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Elena Peskova
 • Telefon: +420724652040
 • E-mail: elena.zrebena@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 17. 7. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
Zlepšovatelé s.r.o., Kolbenova 616/34, 19000 Praha 9 - Vysočany

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti: měkké a manažerské dovednosti. Konkrétně poptáváme tyto kurzy:

Komunikace mezi směnami na prodejně – 16 hodin

Jednání s obtížným zákazníkem – 16 hodin

Komunikace v obtížných situacích – 8 hodin

Odstraňování třecích ploch – 8 hodin

Prezentace technických dat netechnikům – 8 hodin

Interní komunikace mezi prodejnami – 8 hodin

Komunikace s dodavateli - vyjednávání – 8 hodin

Vztahový prodej – 8 hodin

Flexibilní plánování dodávek zboží – 8 hodin

Zpětné vazby pro zvýšení prodeje v pobočce – 8 hodin

Každý kurz proběhne pro 1 skupinu. Celkem tedy 96 hodin, 12 školících dní.

 

Podrobný rozpis jednotlivých oblastí a vzdělávacích aktivit včetně počtu účastníků je uvedený v příloze č. 2 této výzvy.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 224000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Zahájení do 14 dnů od uzavření smlouvy. Ukončení do 30.9.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
V prostorech zadavatele na adrese Panská 25, 516 01 Rychnov nad Kněžnou popř. v okruhu max. 30 km od sídla zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena bez DPH (100%) – číselné kritérium

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách v členění na cenu s a bez DPH. Hodnocena přitom bude celková nabídková cena bez DPH.

Další informace jsou ve výzvě

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

  1) Základní způsobilost

  2) Profesní způsobilost

  3) Technické a kvalifikační předpoklady

   

  Nabídka účastníka nesplňujícího kvalifikační předpoklady bude vyloučena.

 • Další informace jsou ve výzvě

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny požadavky uvedené ve výzvě k podání nabídek, není přípustné nabídnout pouze některé soubory nebo části plnění.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel stanoví celkovou nabídkovou cenu za kompletní realizaci zakázky v souladu s výzvou k podání nabídek. Nabídková cena bude uvedena absolutní částkou v českých korunách bez DPH, výše DPH a celkovou cenou včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Další informace jsou uvedeny ve výzvě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 1. 7. 2020
 
Aktualizováno: 20. 7. 2020