Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti DREAMland, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13196

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti DREAMland, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 23. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: DREAMland, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. František Kysela
  • Telefon: +420777017772
  • E-mail: kysela@dreamland-plc.cz

IČ zadavatele: 25781049

DIČ zadavatele: CZ25781049

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Klára Fišerová
  • Telefon: +420777254730
  • E-mail: fiserova@deamland-plc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
fiserova@deamland-plc.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz přiložená Výzva.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2020–Říjen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Duhová 1013, 293 06 Kosmonosy

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz přiložená Výzva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená Výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz přiložená Výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 23. 12. 2019
 
Aktualizováno: 29. 1. 2020