Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ISAN Radiátory s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13225

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti ISAN Radiátory s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: ISAN Radiátory s.r.o.

Sídlo zadavatele: Cejl 817/105, 602 00 Brno - Zábrdovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jan Dirk van Kranenburg
  • Telefon: +420605208923
  • E-mail: kotouckova@isan.cz

IČ zadavatele: 25334727

DIČ zadavatele: CZ25334727

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Iveta Kotoučková
  • Telefon: +420605208923
  • E-mail: kotouckova@isan.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Poříčí 26, 679 01 Blansko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1990000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Březen 2020 - srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky:

Úhrada bude prováděna na měsíční bázi, podle již počtu realizovaných kurzů. Faktury budou vystavovány s min. 15denní splatností.
Možnost navýšení ceny v objektivně daných případech (pouze změna ceny v závislosti na případné změně výše DPH)

Další obchodní podmínky:

Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Požadavky na formu nabídky:

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1864000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

    Datum podpisu smlouvy: 14. 4. 2020

Datum ukončení: 14. 4. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 1. 2020
 
Aktualizováno: 22. 4. 2020