Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RACCOON s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13226

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti RACCOON s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: RACCOON s.r.o.

Sídlo zadavatele: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko
  • Telefon: +420605208923
  • E-mail: kotouckova@isan.cz

IČ zadavatele: 25332716

DIČ zadavatele: CZ25332716

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Iveta Kotoučková
  • Telefon: +420605208923
  • E-mail: kotouckova@raccoondoors.com

Lhůta pro podání nabídek: 21. 1. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Březen 2020 - srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na samostatném listu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky v členění cena bez DPH, samostatně DPH a cena včetně DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz přiložená Výzva k podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 1. 2020
 
Aktualizováno: 26. 2. 2020