Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13669

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 22. 10. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: STAVMAT STAVEBNINY a.s.

Sídlo zadavatele: Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. arch. Pavol Kollár, Ing. Jindřich Foubík, Ing. Josef Brych
  • Telefon: +420731591390
  • E-mail: info@stavmat.cz

IČ zadavatele: 25121049

DIČ zadavatele: CZ25121049

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Ducháčková
  • Telefon: +420731591390
  • E-mail: lenka.duchackova@stavmat.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 11. 2020 12:00

Místo pro podání nabídek:
STAVMAT STAVEBNIY a.s., Pod Můstkem 884/6, 252 19 Rudná Osobní předání je možné pouze v pracovních dnech od 9:00 do 12:00 na uvedené adrese společnosti, a to po předchozí telefonické či emailové domluvě s kontaktní osobou zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány pouze do výše uvedené hodiny.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.“, registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012363. Cílem je vzdělávat zaměstnance společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s. a rozšířit tak jejich profesní znalosti. Školení budou uzavřená pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s. Školené kurzy budou realizovány v prezenční formě.

Skupina – max. 12 osob. Školící den – max. 8,5 hodin (vyučovací hodina = 60 minut) včetně 30 min povinné přestávky  dle § 88 Zákoníku práce.

Zakázka je v souladu s  Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ rozdělena do dvou částí:

Část 1) Obecné IT

Část 2) Měkké a manažerské dovednosti

Název kurzuPředpokládaný počet osobPočet skupinDélka kurzu (hodinyDruh kurzu

Školící prostory zajistí

Část 1) Obecné IT     

SAP moduly: nabídky, zakázka, cenotvorba

Cílem školení je: efektivnější využití možností SAP modulů, zvýšení produktivity zaměstnanců, příjem zakázek, příjem a zpracování požadavků od zákazníků.
130138UzavřenýZadavatel

MS Excel – středně pokročilý

Cílem školení je: doplnění základních pojmů, práce se složitějšími tabulkami, práce s daty, rozšíření rutinní práce s programem Excel.
6378UzavřenýZadavatel
Část 2) Měkké a manažerské dovednosti     

Prodejní dovednosti I – aktivizační činnost

Cílem školení je: psychologie prodeje, principy marketingu, akviziční schůzky, získání závazku k dalšímu jednání, akviziční prodej.
6578UzavřenýZadavatel

Prodejní dovednosti II – motivace

Cílem školení je: motivace k prodeji, sebemotivace,  motivace a její bariéry, motivace a cíle obchodníka.
6578UzavřenýZadavatel

Prodejní dovednosti III – komunikace, prolamování bariér, akvizice

Cílem školení je: komunikace se zákazníkem, prolamování bariér, navazování kontaktu se zákazníkem, uzavření prodeje.
5568UzavřenýZadavatel

Prodejní dovednosti IV – vyjednávání

Cílem školení jsou: prodejní role, techniky uzavření obchodu, příprava na vyjednávání a vyjednávací strategie.
5568UzavřenýZadavatel

Prodejní dovednosti V – zjištění potřeb zákazníka, komunikace

Cílem školení je: budování vztahu se zákazníkem, zjištění konkrétních potřeb zákazníka, řeč těla při obchodování, efektivní komunikace.
10116UzavřenýZadavatel

Zboží – fasádní systémy – produktové informace se zaměřením na obchodní postupy

Cílem školení je: znalost pojmů z oblasti fasádních systémů, kontaktních zateplovacích systémů a produktů s vyšší přidanou hodnotou. Obchodní postupy a dovednosti při jejich prodeji, obchodní argumentace – povrchové úpravy.
130148UzavřenýZadavatel

Zboží – suchá stavba – produktové informace se zaměřením na obchodní postupy

Cílem školení je: znalost pojmů z oblasti suchá stavba - SDK systémy, produkty s vyšší přidanou hodnotou, obchodní argumentace, použití produktů v konkrétních systémech, nejčastější poruchy konstrukcí, obchodní postupy a dovednosti při jejich prodeji.
130138UzavřenýZadavatel

Time management

Cílem školení je: jak řídit a plánovat svůj čas, techniky plánování, zloději času, efektivní využití času a zvládání stresu.
8116UzavřenýZadavatel

Negociace

Cílem školení je: umění vyjednávat, způsoby vyjednávání, negociační dovednosti, týmová negociace, jak dosáhnout dohody, nejčastější chyby při vyjednávání.
8116UzavřenýZadavatel

Obchodní dovednosti a komunikace

Cílem školení jsou: základy úspěšného prodeje, uzavření obchodu, komunikace se zákazníkem, prodejní triky, obchodní komunikace.
4858Uzavřený

Zadavatel

 

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení:

- lektory a zadavatelem požadované výstupu pro každé školení dle platného vzoru OPZ (Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu, Prezenční listinu, Potvrzení o absolvování) a vzdělávací materiály pro účastníky kurzu.

Při samotné realizaci zakázky požaduje zadavatel dokumentaci ke každému vzdělávacímu kurzu nejpozději v den školení, a to dle příručky Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, která bude obsahovat:

-        Název vzdělávacího kurzu.

-        Název vzdělávacího subjektu.

-        Typ kurzu – uzavřený.

-        Obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu.

-        Využívané formy vzdělávání v rámci vzdělávacího kurzu s jejich časovou dotací/počet hodin (s uvedením časové dotace 60 minut), tj. detail k podporovanému vzdělávání (např. teoretická a praktická část vzdělávacího kurzu).

-        Časovou dotaci kurzu/počet hodin výuky ve vyučovacích hodinách (s uvedením délky vyučovací hodiny 60 minut) a délku kurzu.

-        Docházku v minimálním rozsahu 70% z délky daného kurzu.

-        Výčet případných školících (výukových) materiálů a pomůcek.

-        Seznam doporučené studijní literatury.

-        Případný způsob ověření znalostí a způsob ukončení kurzu.

-        Vzor dokladu o absolvování.

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v platné Obecné části pravidel pro žadatele a příjemci v rámci OPZ. Platnou Specifickou částí pravidel pro žadatele a příjemci v rámci OPZ.

Plnění celé zakázky bude zajištěno kvalifikovanými a specializovanými lektory či osobami s dostatečnou praxí a odbornými znalostmi.

Zadavatel je oprávněn si tuto skutečnost ověřit na místě při samotné realizaci vzdělávacích kurzů a dodavatel je v takovém případě povinen poskytnout účinnou součinnost.

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky. Nabídka může být podána na všechny části (1,2), nebo jen na jednu z uvedených částí. Je však nutné, aby dodavatelé nabízenou část nabídli kompletně.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1770000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je prosinec 2020 až červenec 2022. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy s dodavatelem. Termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele. Přesné termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů budou vždy upřesněny nejpozději do 10. dne v měsíci vždy na nadcházející měsíc.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění je Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj v prostorách zadavatele. Přesné místo jednotlivých vzdělávacích kurzů bude vždy upřesněno nejpozději do 10. dne v měsíci pro kurzy na nadcházející měsíc. Místo jednotlivých vzdělávacích kurzů může být upraveno dle potřeb zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem pro hodnocení pro obě části zakázky je nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů.  Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Hodnocení nabídek:

Doručené nabídky budou pro každou část zakázky seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH.

Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

o   Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

 

Profesní způsobilost

o   Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.

o   Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky.

Technické kvalifikační předpoklady na části

o   Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení (vzor seznamu významných služeb je přílohou č. 4 této Výzvy).

Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena zvlášť pro každou část zakázky, na kterou dodavatel podává svou nabídku:

o   Část 1 – Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Obecné IT), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 158 tis. Kč bez DPH.

o   Část 2 - Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 546 tis. Kč bez DPH.

Zadavatel k vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace uvedené v předchozím odstavci doplňuje, že je přípustné, aby v případě, kdy dodavatel podává nabídku na více části zakázky, případně na všechny části zakázky, prokázal v rámci jedné předložené referenční služby splnění požadované minimální úrovně pro každou z částí zakázky, pokud v rámci takové referenční služby budou splněny veškeré požadavky uvedené v předchozím odstavci (tzn. obdobnost předmětu zakázky a dodržení minimální požadované finanční hodnoty).

Zadavatel k požadavkům na prokázání kvalifikace doplňuje, že v případě, kdy dodavatel podává nabídku k více částem zakázky je dostačující, aby doklady o kvalifikaci prokazující základní a profesní způsobilost byly předloženy pouze jedenkrát.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

-        Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)

-        Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti –  (Příloha č. 3), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Doklad o oprávnění k podnikání

-        Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)

-        Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky (Příloha č. 4), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Popis předmětu zakázky – popis vzdělávacích kurzů, jejich zajištění, metody výuky, výstupy kurzů, časová dotace + případné další služby (popis předmětu plnění bude předložen pro každou část zakázky, na níž je nabídka podána, samostatně)

-        Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5), podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele

-        Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 6). Pokud dodavatel podává nabídku na obě dvě části zakázky, předloží 2 samostatné návrhy smlouvy, které budou adekvátně vyplněny k daným částem zakázky.

-        Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele

-        Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD) - Tato forma podání nabídky je doplňková a slouží k rychlému a přehlednému vyhodnocení. V případě pochybnosti nebo rozporů se má za rozhodující tištěné znění originálního vyhotovení nabídky.

-        Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky - pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1). Nabídková cena bude stanovena samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.


Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 5) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 6). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, v příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.


V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky a jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce, v listinné podobě a v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti STAVMAT STAVEBNINY a.s.“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče.Nabídka/y musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky a zajištěny proti jakékoliv manipulaci cizí osobou. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí.NABÍDKY SE NEPODÁVAJÍ PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÝCH SCHRÁNEK, nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.Součástí nabídky budou i všechny přílohy uvedené v této Výzvě a v návrhu smlouvy.Osobní podání je možné na adrese sídla zadavatele, a to do dne a hodiny uvedeného v záhlaví Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku ke každé části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena buď poštou na adresu zadavatele k rukám paní Lenky Ducháčkové, nebo elektronicky e-mailem na adresu lenka.duchackova@stavmat.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

-        Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 6). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1, výši celkové ceny bez DPH na str. 3 a přílohu č. 1 návrhu smlouvy, případně tam, kde je úprava návrhem smlouvy předpokládána (části, kde se předpokládají úpravy návrhu smlouvy pro jednotlivé části zakázky).
Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii. Návrh smlouvy bude předložen samostatně pro každou část zakázky, k níž dodavatel podá nabídku.

-        Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

-        Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

-        Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

-        Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

-        Nabídka musí být v souladu s aktuálními pravidly pro informování, komunikaci a vizuální identitu OPZ dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

-        Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě̌ schváleného vyúčtování výdajů v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

-       Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13 s účinností od 1.10.2020), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 22. 10. 2020
 
Aktualizováno: 12. 11. 2020