Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13168

Název zakázky: Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Farského 638/14, PSČ 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Eva Feketová
  • Telefon: +420725139442
  • E-mail: feketova@visplzen.cz

IČ zadavatele: 45330344

DIČ zadavatele: CZ45330344

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Eva Feketová
  • Telefon: +420725139442
  • E-mail: feketova@visplzen.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 12. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Farského 638/14, PSČ 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz příložená výzva.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1200000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Leden 2020–Srpen 2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Farského 638/14, PSČ 326 00 Plzeň – Východní Předměstí

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Viz příložená výzva.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz příložená výzva.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz příložená výzva.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz příložená výzva.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz příložená výzva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 809000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Focus People s.r.o., se sídlem Čalounická 477, 739 34 Šenov, IČO 02164469

    Datum podpisu smlouvy: 31. 1. 2020

Datum ukončení: 31. 1. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2019
 
Aktualizováno: 11. 2. 2020